Featured picture of post "eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten"

eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten

Matias

Ammattiopisto Samiedun eWorking-hankkeessa opettajat ja työnantajat luovat yhdessä koulutusmateriaalia, josta hyötyvät sekä opiskelijat että uudet työntekijät. Ensihoidon opetukseen luodaan ThingLinkillä oppimateriaalia potilasluokittelusta, aivohalvauspotilaan hoidosta ja hälytysajosta. Materiaali tulee hyödyttämään myös pelastuslaitoksen työntekijöitä. Matkailualalla perehdytysmateriaaleja luodaan Samiedun ja Hotel & Spa Resort Järvisydämen yhteistyönä kesätyöntekijöille ja opiskelijoille. ThingLink-tiimi on toiminut hankkeessa kouluttajana sekä suunnittelun ja tuotannon taustatukena koko prosessin ajan. Yhteistyö on ollut mukavaa ja kaikki hyötyvät. 

Yhteistuottaminen on palkitsevaa

eWorking-hanke on kaksivuotinen EU-rahoitteinen kehittämishanke, joka jatkuu elokuuhun 2023. Hankkeen tavoitteena on tehdä työpaikalla tapahtuvasta digioppimisesta innostavaa ja elämyksellistä yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Teemoina ovat muun muassa simulaatio-oppiminen, digiympäristöt työhön perehtymisen tukena ja etätyössäoppiminen. Pilottialoina toimivat perustason ensihoidon koulutus, liiketoiminnan perustutkinto sekä ravintola- ja matkailuala. Hankkeessa luotua oppimateriaalia käytetään muun muassa työssäoppimisjaksoilla.

Projektipäällikkö Sami Pirhosen mukaan hankkeen kantavana teemana on, että opettajat ja työelämän edustajat pääsevät yhdessä suunnittelemaan, kuvaamaan ja tuottamaan ajantasaista oppimateriaalia. Oppimateriaalien ajantasaisuus on keskeistä oppimisen kannalta. Se auttaa myös sisällöntuotannossa, kun kaikilla yhteistyökumppaneilla on automaattisesti uusin versio käytössä. Sami toteaakin, että eri alustojen rinnakkain käyttäminen ja ristiin linkittäminen on tärkeää ja hyvin toteutettuna myös onnistuu luontevasti. ThingLink, Canva, Padlet ja Miro toimivat hyvin yhteen ja integraatiot ja ristiin linkittäminen tekevät käytöstä sujuvaa. 

“Oppimisympäristönä ThingLinkin etuna on, että oppimateriaali on helposti kaikkien sisällöntuottajien muokattavissa – sisältöjä voi päivittää itse milloin vain.”

Sami Pirhonen, Samiedu

Visuaalisten, interaktiivisten materiaalien online-tuottaminen yhdessä yritysten kanssa on Samiedulla vielä melko uutta. Prosessissa on opittu paljon ja yhdessä luominen on ollut palkitsevaa. Materiaalien jakaminen hyödyttää sekä koulua että työelämää. eWorking-hankkeen tavoitteena onkin tuottaa laadukkaita oppimateriaaleja valittuihin teemoihin, konseptoida parhaita käytäntöjä esimerkiksi luomalla skenaariomalleja Miro-boardiin ja kannustaa opettajia luomaan sisältöjä. 

“Yhteistyö ThingLink-tiimin kanssa on ollut palkitsevaa ja tukea on saanut nopeasti.”

Sami Pirhonen, Samiedu

Matkan varrella on opittu paljon muun muassa kuvauksesta, pedagogisesta suunnittelusta, sisällöntuotannosta ja skenaarioiden luomisesta. Milja ja Sami ovat kokoamassa parhaita vinkkejä ThingLinkin ja Samiedun yhteistyönä skenaariomanuaaliin. Opas on luotu Samiedun opettajia varten, mutta on kenen tahansa käytettävissä. Sami kokoaa skenaariomanuaalin ja ThingLink-koulutusten pohjalta myös vinkkilistaa Samiedun opettajille interaktiivisten esitysten luomiseen.

Oppimateriaaleja ensihoitoon

eWorking-hankkeessa on luotu oppimateriaaleja muun muassa ensihoidon tarpeisiin. Opettajat ovat toimineet kuvaajina ja sisällöntuottajina ja ThingLinkin Henri Pennanen ja Milja Putkonen ovat tukeneet järjestämällä koulutuksia ja auttamalla oppimateriaalien pedagogisessa suunnittelussa, 360-kuvauksissa ja toteutuksessa.

Nikki Kotilainen toimii Samiedussa ensihoidon opettajana. Hän kertoo, että tuotetut materiaalit hyödyttävät sekä alan opiskelijoita että jo valmistuneita työntekijöitä. Nikki työskentelee myös Etelä-Savon pelastuslaitoksen perehdytystiimissä, joten hän toimii hankkeessa sekä oppilaitoksen että työelämän edustajana. 

Kysyntää todentuntuisille oppimateriaaleille

Tarve oppimateriaalien tuottamiseen syntyi opetuksen arjessa. Opettajat huomasivat, että esimerkiksi potilasluokittelusta, aivohalvauspotilaan hoidosta ja hälytysajosta ei ollut riittävästi suomenkielistä todentuntuista, simulaatioihin perustuvaa oppimateriaalia. Esimerkiksi Saksassa vastaavaa materiaalia on tuotettu jo jonkin aikaa ja eWorking-hankkeessa halutaan edetä samaan suuntaan.

Perinteisesti potilasluokittelun opetuksessa on käytetty paperisia tuulilasiraportteja, joita alan ammattilaiset hyödyntävät myös oikeassa työssä. Onnettomuustilanteissa ensimmäinen paikalle saapuva viranomaisyksikkö lähettää tuulilasiraporttina nopean, ytimekkään yleiskuvauksen muille yksiköille, jotka ovat saapumassa onnettomuuspaikalle. Opetustilanteissa opiskelija on kutsuttu luokkaan, hänelle on näytetty tuulilasiraportti ja häntä on pyydetty selittämään, miten hän toimisi potilasluokittelussa. 

Opettajat huomasivat kuitenkin, että opiskelijat hyötyisivät todentuntuisemmasta oppimateriaalista. Kun ensihoidon ammattilainen saapuu onnettomuuspaikalle, hän joutuu tekemään potilasluokittelun hyvin nopeasti haastavissa olosuhteissa. Opiskelijoille haluttiinkin antaa tilaisuuksia harjoitella esimerkiksi onnettomuustilanteen esiinnostamien tunteiden käsittelyä ja kykyä päätöksentekoon paineen alla.

“ThingLink-toteutuksen etuna on, että ensihoidon hektisen työn inhimillisiä tekijöitä – tilannejohtajuutta ja vaikean tilanteen hallussa pitämistä – pääsee harjoittelemaan.”

Nikki Kotilainen, Samiedu

VR-simulaatioilla harjoitellaan potilasluokittelua  

Nyt hankkeessa ollaan luomassa interaktiivisia oppimateriaaleja, jotka tarjoavat opiskelijoille aidontuntuisen VR-kokemuksen onnettomuustilanteeseen saapumisesta. Opetustilanteessa myös VR-simulaatioharjoituksen mukanaan tuomien haastavien tunteiden käsittely on mahdollista rauhallisessa ympäristössä, oikeita hoitotoimenpiteitä voi harjoitella ja saada opettajalta palautetta jatkoa varten. Kun hoitoprotokollaa saa harjoitella riittävästi autenttisten simulaatioiden avulla, todelliset hoitotyön tilanteet helpottuvat. 

“ThingLink-toteutus VR-laseilla tuo simulaatio-opetukseen realistisuutta ja realistisia tunteita.”

Nikki Kotilainen, Samiedu

Aivohalvauspotilaan kohtaamiseen ja hoitoon ohjaukseen on jo luotu skenaarioihin perustuvaa oppimateriaalia. Opiskelija etenee skenaariossa vaihe vaiheelta, tunnistaa potilaan oireita ja tekee päätöksiä hoitoprotokollan mukaisesti. 

“Hoitotyössä protokolla on keskeinen ja skenaariomainen oppiminen sopiikin erityisen hyvin hoitoalan opetukseen.”

Nikki Kotilainen, Samiedu
Aivohalvauspotilaan hoitopolku -oppimateriaalissa opiskelija harjoittelee oikeaa hoitoprotokollaa skenaarion avulla. Yllä on kuvakaappaus oppimateriaalista.

Tavoitteena skenaarioilla toteutetut oppimispolut 

Seuraavaksi eWorking-hankkeessa ollaan luomassa skenaarioihin perustuvaa oppimateriaalia hälytysajosta. Tarkoituksena on kuvata opiskelijalle, mitä hälytysajoneuvon kuljettajan on tärkeää huomioida liikenteessä – miten esimerkiksi vaihdetaan kaistaa turvallisesti. Tavoitteena on taltioida videolle kokeneen kuljettajan huomioita. Kokonaisuuteen voidaan myös lisätä kysymyksiä opiskelijoille esimerkiksi ThingLinkin skenaariotyökalulla, jolloin seuraavaan osioon pääsee siirtymään vasta kun kysymyksiin on osannut vastata oikein. Toisaalta skenaariotyökalulla voi luoda myös vaihtoehtoisia polkuja, jolloin opiskelija pääsee tekemään virheratkaisuja turvallisessa, virtuaalisessa ympäristössä ja voi oppia niistä. Oppimateriaalin avulla kokeneempien kollegoiden hiljaista tietoa saadaan visuaaliseen ja tarinalliseen muotoon ja opiskelija pääsee testaamaan osaamistaan. 

Tulevaisuudessa eWorking-hankkeessa halutaan luoda materiaalia myös työparitoiminnan harjoitteluun hoitotilanteissa. Skenaarioiden avulla voisi harjoitella, miten potilas kohdataan protokollamaisen mallin mukaisesti ja miten työparin toiminta otetaan huomioon omassa toiminnassa.

Helppokäyttöisyys madalsi kynnystä

Aivohalvauspotilaan hoitopolku -oppimateriaalia on jo ehditty testata opiskelijaryhmällä ja kokemukset olivat rohkaisevia. ThingLink koettiin helpoksi käyttää ja erityisen tärkeää oli, että materiaalia saattoi itse tuottaa ja muokata nopeasti. 

Opiskelijat kokivat oppimateriaalin hyvänä ja opettavaisena sen todentuntuisuuden ansiosta. Opiskelijat kommentoivat, ettei heillä ollut aikaisempaa kokemusta vastaavan oppimateriaalin käytöstä. Suurin osa opiskelijoista vastasi haluavansa opiskella tämänkaltaisen materiaalin avulla myös tulevaisuudessa, koska “oppiminen oli mielekästä ja interaktiivista”. Opiskelijat antoivat materiaalista hyvää ja rakentavaa palautetta sekä tärkeitä kehitysehdotuksia materiaalin kehittämistä varten.

Perehdytysmateriaalia matkailualalle

eWorking-hankkeessa on tuotettu perehdytysmateriaalia myös matkailualan tarpeisiin. Hotel & Spa Resort Järvisydän toimii Samiedun kumppanina ja hankkeessa on tuotettu koulutusmateriaalia hotellin kesätyöntekijöiden perehdytykseen. Koulutusmateriaali tukee myös Samiedun opiskelijoita, jotka pääsevät tutustumaan etukäteen työssäoppimisjakson työtehtäviin hotellissa.

Materiaalia ovat tuottaneet Järvisydämen Jaana Viitanen, palvelupäällikkö  Laura Ilvonen sekä Samiedun Sami Pirhonen ja matkailu- ja ravintola-alan opettaja Sanna Valovuori. ThingLinkin Henri Pennanen ja Milja Putkonen ovat tukeneet teknisessä toteutuksessa, toimineet kouluttajina ja neuvoneet tuotannon eri vaiheissa. 

Helppo pääsy laajalle alueelle

Järvisydän-hotellissa on monipuoliset palvelut ja tiloja laajalla alueella. Jotta Samiedun työssäoppijoiden ja uusien työntekijöiden perehtyminen työtehtäviin sujuisi mukavasti, haluttiin eri tiloista koota selkeä interaktiivinen perehdytyspaketti. Materiaalin avulla työntekijöiden on helppo kerrata, mitä mistäkin paikasta löytyy. Esimerkiksi välinevuokraamon ja span työntekijät tulevat tutuiksi ulkonäöltä ja nimeltä jo videoilta, mikä auttaa uusia työntekijöitä muistamaan, kuka työskentelee missäkin tehtävässä. Materiaalit auttavat myös Samiedun opiskelijoita, jotka pääsevät ThingLink-toteutuksen ansiosta tutustumaan työtehtäviin jo ennen työssäoppimisjaksoa. Tämä auttaa erityisesti niitä opiskelijoita, jotka jännittävät harjoittelua etukäteen. ThingLink-toteutusta voi katsoa milloin ja missä vain ja se tarjoaa myös kertausmahdollisuuden työn lomassa. 

Yllä olevaan upotukseen on kuvattu perehdytysmateriaalin aloitusnäkymä ja dronekuva Järvisydämen tiloista. Yllä oleva upotus on demoversio perehdytysmateriaalista ja siksi siirtymien avulla ei pääse liikkumaan dronekuvaa pidemmälle.

Laura ja Sanna kertovat, että tuotantoprosessi on ollut hyvin opettavainen sekä Järvisydämelle että Samiedulle. Matkan varrella on opittu valokuvausta ja sisällötuotantoa ja pohdittu esimerkiksi, millaisia siirtymiä kannattaa tehdä ja missä tilanteissa kannattaa käyttää 360-kuvia. Huomattiin myös, että kaikkea informaatiota ei kannata laittaa samaan esitykseen, jotta perehdytysmateriaali pysyisi selkeänä. 

Lopputuloksena on todella selkeä kokonaisuus, jossa käyttäjän on helppo liikkua. Toteutuksessa on luotu polkuja, joita seuraamalla pääsee liikkumaan loogisesti esimerkiksi välinevuokraamossa. Valmiiden polkujen lisäksi toteutuksessa haluttiin antaa käyttäjille mahdollisuus valita vapaasti, missä järjestyksessä he tutustuvat tiloihin. Tämä onnistuu hyvin dronekuvan avulla, joka toimii karttana ja yleiskatsauksena alueelle.

Yllä olevasta upotuksesta pääset tutkimaan perehdytysmateriaalin pohjalta luotua demoa tarkemmin. Varsinaisessa perehdytysmateriaalissa uusi työntekijä liikkuu tiloista toiseen siirtymien avulla. 

Opiskelijat arvostivat selkeyttä

Perehdytysmateriaalia tullaan hyödyntämään Järvisydämen kesätyöntekijöiden opastuksessa. Heiltä palautetta ei olla vielä ehditty saada, mutta Samiedun opiskelijat ovat jo testanneet oppimateriaalia ja se on kerännyt kiitosta. Materiaali on koettu selkeänä ja helppona käyttää. ThingLinkin avulla Järvisydämen tiloihin ja työhön pääsi tutustumaan pienellä kynnyksellä. Myös tuottaminen ThingLinkillä onnistui mukavasti. Erityisesti arvostettiin mahdollisuutta luoda itse materiaaleja ja muokata niitä tarvittaessa.  

Jatkosuunnitelmia

Tulevaisuudessa Järvisydämessä aiotaan luoda syventävää perehdytysmateriaalia eri toimipisteistä ja tehtävänkuvista. Myös turvallisuusperehdytyksiä ja markkinointimateriaalia voitaisiin luoda ThingLinkillä. Tähän mennessä perehdytysmateriaalit on luotu siirtymillä, mutta jatkossa hankkeessa haluttaisiin käyttää myös ThingLinkin skenaarioita. Niiden avulla esimerkiksi turvallisuuskierroksiin voi luoda vaihtoehtoisia polkuja, jolloin käyttäjä etenisi materiaaleissa vastaamalla kysymyksiin ja tekemällä valintoja. Mahdollisuuksia on paljon ja ideoita on mukava toteuttaa, kun sisällöntuotantoa on harjoiteltu ja apuakin saa tarvittaessa. 

Lisäksi Sami Pirhosen suunnitelmissa on saada jo alunperin kehitystyöhön mukaan lupautuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitelmat käytäntöön. Muutamia yrityksiä kontaktoidaan siis uudelleen syksyllä liiketoiminnan ja matkailun aloilta. 

Oletko kiinnostunut ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalveluista?

Tarvitsetko yhteistyökumppania interaktiivisten 360-ympäristöjen suunnitteluun, kuvaamiseen ja rakentamiseen? Kaipaatko tukea koulun tai yrityksen tilojen esittelyssä, perehdytyksissä, koulutuksissa tai verkkokoulutusmateriaalien tuottamisessa? ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalvelut räätälöidään tarpeidesi mukaan ja ne voivat sisältää esimerkiksi:

  • kierroksen tai esittelyn suunnittelun ja toteutuksen interaktiivisten sisältöjen suunnitteluun ja kuvaamiseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa
  • kuvaukset ja editoinnin: kuvat, videot, 360-kuvat, 360-videot, drone-kuvat
  • verkkokurssin tai -valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja ThingLinkin käyttökoulutuksen yhteistyössä asiakkaan kanssa

Lue lisää ja ota yhteyttä:

Aleksi Komu

Sales & Partnerships Director 

aleksi@thinglink.com

+358 50 379 3818

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa education@thinglink.com

Other posts

Featured picture of post "eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten"

Six Examples of Interactive Maps

Some inspiring examples of interactive maps created by ThingLink users. Thanks to mobile apps like Google maps, we are now all used to using maps every day that...

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now