Featured picture of post "Tampereen ammattikorkeakoulussa hoitajien digitaitoja harjoitellaan virtuaalikylässä ThingLinkillä"

Tampereen ammattikorkeakoulussa hoitajien digitaitoja harjoitellaan virtuaalikylässä ThingLinkillä

Matias

Kotihoidon työntekijät tarvitsevat monenlaisia digitaitoja työssään ja heillä on keskeinen rooli asiakkaan motivoimisessa digitaalisten palvelujen käyttöön. Kiireisen työn keskellä kynnys taitojen päivittämiseen voi kuitenkin olla korkea. Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK:ssa haaste ratkaistiin luomalla ThingLinkillä interaktiivinen Kotien Kylä -oppimisympäristö, jonka kautta kotihoidon ammattilaiset pääsevät harjoittelemaan digitaitoja oikeassa ympäristössä, virtuaalisesti esimerkkiasiakkaiden kotona. Poikkeusolojen myötä materiaali on otettu laajasti myös osaksi sosiaali- ja terveysalan opintoja ja palaute on ollut erinomaista. 

Kotihoidon ammattilaisille rohkeutta digitaitojen käyttöön

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK tarjoaa opetusta yli 40 tutkinto-ohjelmassa, joihin kuuluvat muun muassa sosionomien koulutus, hyvinvointiteknologiakoulutus ja ammatillinen opettajakoulutus. TAMK:n lehtoreina toimivat Nina Eskola-Salin, Sanna Keskikuru ja Tony Torp päättivät luoda Kotien kylä -oppimisympäristön, joka lisäisi kotihoidon työntekijöiden rohkeutta, osaamista ja uskallusta digitaitojen hyödyntämiseen omassa työssään. Kotien Kylä on toteutettu 2018-2020 osana Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa DigiTaito-hanketta ja sen Minä osaan ja uskallan -koulutuskokonaisuutta. Kohderyhmänä hankkeessa olivat yli 40-vuotiaat kotihoidon ammattilaiset, jotka kaipasivat tukea digitaitojen harjoittelussa. Toisena kohderyhmänä olivat työntekijöiden esimiehet, jotta nämä voisivat tukea alaisiaan hyvinvointiteknologian haltuunotossa. 

Sosiaali- ja terveysala digitalisoituu vauhdilla. Esimerkkejä tarvittavista digitaidoista ovat muun muassa etähoiva, etämittaaminen, robotin käyttö lääkehoidon annostelijana, turvallisuusteknologia, Kanta-palvelut ja digimuotoisten dokumenttien käyttö. Väestön ikääntyessä ja asiakasmäärien kasvaessa digipalvelut auttavat omalta osaltaan kotihoidon työssä, kun esimerkiksi matkustukseen tarvittu aika vähenee. Osalla työntekijöistä digitaidot ovat kuitenkin vielä heikot ja kynnys digipalveluiden käyttöönottoon tuntuu korkealta. Jos digipalvelut tuntuvat hoitajasta vierailta, hänen on vaikeaa myöskään suositella niitä asiakkaille tai motivoida heitä kokeilemaan uutta. 

Laitteet

Asukkaiden elämää tukevia laitteita.

Tavoitteena Ninalla, Sannalla ja Tonylla olikin luoda avoin ja helposti lähestyttävä oppimisympäristö, jossa ei tarvittaisi kirjautumista ja jossa oppija voisi edetä omassa tahdissaan ja keskittyä oman työnsä kannalta tärkeiden digitaitojen harjoitteluun itselle sopivana ajankohtana. Haaveena oli alusta asti case-pohjainen ratkaisu, jossa oppija pääsisi virtuaalivierailulle aitoihin koteihin ja voisi oppia aidontuntuisten, käsikirjoitettujen esimerkkitapausten kautta. Kotihoidon keskeiset digiosaamistarpeet ja niihin perustuvat oppimispolut muotoutuivat työntekijöiden ja esimiesten haastatteluiden kautta.

ThingLink oppimisalustaksi

ThingLink valikoitui oppimisalustaksi, koska sisällöntuottajatiimi kaipasi mahdollisuutta pitää sisältöjen päivittämisen, materiaalien kehittämisen ja muokkaukset omissa käsissään. Näin monipuolisen ja tarkkaan harkitun kokonaisuuden luominen vei toki aikaa, kun työhön sisältyivät muun muassa 360-kuvaukset vapaaehtoisten asukkaiden kotona sekä lukuisten oppimisaihioiden tekeminen videoina ja interaktiivisina Thinglink-kuvina. ThingLinkin käyttö tuntui kuitenkin sujuvalta ja sisältöjen luominen moniammatillisessa tiimissä oli innostavaa ja palkitsevaa. 

Tiimi arvosti sitä, että he saattoivat upottaa alustalle esimerkiksi Google Forms -kyselyitä. Samoin ThingLinkin upottaminen Google Sites -sivustolle oli luontevaa. Tiimi opetteli ThingLinkin käyttöä luodessaan materiaalia, testasi usein erilaisia polutusvaihtoehtoja ja pohti, miten oppimisympäristössä liikkuminen olisi käyttäjän kannalta mahdollisimman selkeää. Kotien kylä luotiin vanhalla Ruovesi-käyttöliittymällä ja Nina toteaakin, että uudella Saimaa-käyttöliittymällä polutus olisi ollut vielä sujuvampaa, kun esimerkiksi ehdolliset siirtymät olisivat olleet käytössä. 

Kotien kylä oppimiskokemuksena

Kotien Kylä on erinomainen esimerkki oppimisympäristöstä, joka on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja jossa polutusta on rakennettu luovasti. Alkuun pääsee selkeän ohjevideon avulla, joka johdattaa Kotien Kylän käyttöön. Navigointia tukevat myös teemoja esittelevien korttien käyttö ja karttanäkymä, josta näkee helposti, mitä eri teemoissa on tarkoitus oppia ja pääsee teemakohtaisille oppimispoluille asukkaiden luo. Teemapolkujen varrella opetellaan muun muassa arvioimaan, keille asiakkaista lääkeannostelurobotti voisi olla avuksi, perehdytään laitteiden käyttöön ohjeistaviin videoihin ja testataan omaa osaamista upotettujen Interact-kyselyiden avulla. Kodeista pääsee aina kätevästi myös takaisin karttanäkymään. Kotien kylä Verkkokirjasto

Verkkokirjastosta voi hakea tietoa eri teemoista. 

Oppimateriaalia koottiin myös erilliselle verkkosivustolle. Aidoissa kodeissa tapahtuva kontekstuaalinen oppiminen tuntui käyttäjistä kuitenkin palkitsevimmalta, kun caseihin pystyi samaistumaan. Käyttäjät toivoivat lisäksi koottua verkkokirjastoa, josta voisi hakea lisätietoja eri aiheista. Tämä toteutettiin ThingLinkin interaktiivisella kuvalla, josta pääsee linkkien kautta Google Sites -sivustolle rakennettuun kirjastoon. Google Sitesin kirjastoon on lisäksi upotettu ThingLink-sisältöjä, jotka ovat käyttäjälle tuttuja oppimispolun varrelta. 

Navigointi Kotien Kylässä

Yllä näkyy Kotien Kylän pääsivu. Painamalla kuvan punaista huutomerkkiä pääsee katsomaan käyttöohjevideon. Vihreiden talo-symbolien kautta pääsee vierailulle Kotien Kylän asukkaiden luo, lukemaan heidän tarinansa ja teemoittaisille oppimispoluille. Vihreän kysymysmerkin kautta pääsee itsearviointitesteihin, joilla eri opittaviin kokonaisuuksiin tutustuminen kannattaa aloittaa. Varsinainen oppimispolku alkaa Kotihoidon tiimituvasta punaisen talosymbolin takaa. Sieltä käyttäjä pääsee näkemään kootusti opittavat teemat, joiden kautta hän pääsee kutakin teemaa esittelevään karttaan. Tänne on koottu tietoa siitä, mitä eri teemoista on mahdollista oppia ja täältä pääsee siirtymään teeman oppimispolulle asukkaan kotiin. 

Kotien kylä itsearviointi

Itsearvioinnin kautta pääsee testaamaan eri teemojen osaamistaan.

Kodeista on mahdollisuus myös palata helposti karttanäkymään, mikä auttaa navigoinnissa ja mahdollistaa kesken polun siirtymisen uuteen teemaan. Oppimispolkujen aikana tutustutaan teemaan muun muassa videoiden avulla ja tehdään tehtäviä, jotka kannustavat pohtimaan ja keskustelemaan opittavista aiheista oman tiimin kanssa. 

Kotien kylä Kartta

Punaisen talon painikkeesta pääsee Tiimitupaan, josta näkyvät kaikki opittavat teemat. Karttanäkymästä pääsee vierailulle Kotien Kylän asukkaiden luo ja varsinaisille oppimispoluille.

Kun käyttäjä on käynyt teeman läpi asukkaan luona, hän voi tehdä Microsoft Forms-lomakkeella toteutetun, ThingLinkiin upotetun testin. Testiä voi tehdä myös useita kertoja ja palata tarvittaessa hankkimaan lisää osaamista. Kertaaminen ja lisätietojen hankkiminen onnistuu verkkokirjaston avulla. Lisäksi aloitusnäkymästä pääsee Laitetorille, jossa voi tutustua kootusti erilaisiin laitteisiin ja apuvälineisiin – ja esitellä niitä asiakkaalle ThingLinkin kautta.

Tyytyväisiä käyttäjiä

Nina, Sanna ja Tony kirjoittivat Kotien kylästä myös artikkelin, jota varten käyttäjiltä kerättiin palautetta. Tulokset olivat todella positiivisia: lähes 90 % vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ja heistä noin 50 % erittäin tyytyväisiä. Tyytymättömiä oli vain alle 5 %. Käyttäjät kertoivat, että oppimisympäristö oli innostava, sisältö korkeatasoista, käyttö visuaalisesti miellyttävää ja sujuvaa. Tiimi oli testannut sopivia oppimispolkuja useita kertoja ja hionut niistä käyttäjäystävällisiä, ja se näkyi palautteessa: oppimisympäristöä oli helppo käyttää ja eteneminen oli loogista ja vaivatonta. Oppimisympäristön myötä digitaitoja ja hyvinvointiteknologiaa aktivoiduttiinkin ottamaan laajasti osaksi omaa työtä.

“Oppimisympäristö on rikas sisällöiltään ja mielenkiintoinen toteutukseltaan” (Palautekyselyn vastaaja)

Kotien Kylän suosio näkyy ehkä parhaiten sen menestyksessä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Vaikka tiimi ei enää itse markkinoi oppimateriaalia, se kerää edelleen rutkasti katselukertoja joka kuukausi. Paketti on otettu laajasti käyttöön ympäri Suomea paitsi kotihoidon ammattilaisten myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa. Kotien Kylä oli melkein valmis koronapandemian alkaessa, kun sosiaali- ja terveysalan opetus jouduttiin nopeasti siirtämään etäopetukseksi. Niin Kotien Kylästä muodostui oppimateriaalipaketti myös opiskelijoille laajasti eri puolilla maata.

Tulevaisuuden ThingLink-ideoita

Tiimi haaveilee jo seuraavan oppimisympäristön toteutuksesta. Nina kertoo, että vastaavaa opetusmateriaalia ollaan pohtimassa esimerkiksi vammaistyöhön. Lisäksi opetusmateriaalia ollaan luomassa opettajaopiskelijoille perehdyttämään heitä erilaisiin oppimisympäristöihin ja luokkatilojen käyttöön. Tiimi on myös ollut mukana tekemässä koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon opettajille ja esitellyt ThingLinkin käyttöä heille ja opettajaopiskelijoille. Koulutuksissa onkin todettu, että ThingLink sopii hienosti myös opettajaopiskelijoiden portfolion alustaksi: omaa osaamista, kiinnostuksen kohteita ja tulevaisuuden ideoita voi esitellä sujuvasti kuvilla, tekstillä, videoilla ja linkeillä interaktiivisessa portfoliossa. 

Lisätietoja Kotien kylän toteutuksesta voit lukea Virtuaalisessa Kotien Kylässä opitaan DigiTaitoja kotihoidon arkeen -artikkelista.

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa

 education@thinglink.com 

 

Other posts

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now