Featured picture of post "Miten interaktiivisten kuvien luominen kehittää monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista?"

Miten interaktiivisten kuvien luominen kehittää monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista?

ThingLink Team

Jokin viikko sitten entinen kollegani Juha Leminen Helsingin yliopiston tutkijakoulusta laittoi minulle viestin ja linkin vuoden 2014 peruskoulun opetussuunnitelman,  jonka laaja-alaisista osaamiskokonaisuuksista ThingLinkiin läheisesti liittyvät erityisesti Monilukutaito (L4) sekä Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5). Ohessa muutamia ajatuksia siitä, miten interaktiivisten kuvien tuottaminen tukee rikasta tekstiympäristöä hyödyntävää pedagogiikkaa sekä monipuolisia tekstien tuottamisen ja yhdistämisen taitoja. 

Monilukutaito ja tekstin eri muotojen yhdistäminen interaktiivisissa kuvissa

Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 21)

Kupiainen ym. (2015) artikkelissaan Mikä monilukutaito? tiivistävät monilukutaidon ulottuvuudet seuraavasti:

Monilukutaito 

 • liittyy erilaisten tekstien tulkitsemiseen, tuottamiseen ja arvottamiseen

• on kyky hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa

• rakentaa identiteettiä ja kriittistä ajattelua sekä oppimista

• on eettistä pohdintaa monikulttuurisessa ja kulttuurisesti moninaisessa maailmassa

• liittyy laajaan tekstikäsitykseen

Monilukutaito edellyttää kykyä yhdistää ja tuottaa monimuotoista tekstiä erilaisten välineiden avulla. Interaktiivisten kuvien luominen tukee tätä tavoitetta mahdollistamalla tekstin, kuvien, videoiden ja äänen yhdistämisen yhtenäiseksi vuorovaikutteiseksi tarinaksi luovuutta ja tvt-taitoja käyttäen.  ThingLinkin käyttö kytkeytyy monilukutaidon ja tvt:n kehittämiseen siten nimenomaan tekstien tuottamisen ja tuottamiseen liittyvän suunnittelun kautta. 

Alla olevassa esimerkissä 2.-3. luokkalaiset ovat tuottaneet interaktiivisen kartan Linnansaaren alueesta. ThingLinkin kuvaeditoria käyttäen opiskelijat ovat liittäneet Iida Kilpelaisen piirtämään kuvaan linkkejä historiaan, perinnetietoon sekä opiskelijoiden itse tallentamiin videoihin ja valokuviin, joiden avulla lukija voi tutustua vaikkapa Enonkosken kalanviljelylaitokseen tai entisiin navetan raunioihin. Kokokaisuudessaan kuva tiivistää eri opiskelijoiden lähialueeseen liittyvän tiedon ja oppimisen tavat uudella tavalla, joka on jaettavissa verkon kautta vanhemmille ja muille alueesta kiinnostuneille.

 

Interaktiivisen kuvan tuottamisen vaiheet: 1) suunnittelu, 2) materiaalin kerääminen ja 3) yhdistäminen 

Interaktiivisen kuvan tai videon tuottamiseen kuuluu tavallisesti kolme vaihetta: suunnittelu, monimuotoisen digitaalisen materiaalin kerääminen ja materiaalin yhdistely monimediaaliseksi lukukokemukseksi. 

Suunnitteluvaiheessa oppilas muodostaa käsityksen kuvan tuottamisen kokonaisuudesta vastaamalla mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin: 

– Mistä interaktiivinen kuva kertoo? 

– Millainen lukukokemus kuvan kautta halutaan rakentaa?

– Koostuuko kuvatarina yhdestä tai useammasta kuvasta?

– Millaiset pohjakuvat toimivat parhaiten tarinan kannalta?

– Ohjataanko lukijaa äänen, kuvien vai tekstin avulla?

– Millaista lisämateriaalia kuvaan on saatavilla verkosta? 

– Millaista lisämateriaalia oppilas voi tuottaa itse puhelimella tai tabletti-laitteella? (esim. äänitiedostot, kuvat, videot, teksti)

Kysymysten pohdinta itsenäisesti tai ryhmässä harjoittaa kokonaisnäkemystä digitaalisen materiaalin tuottamisesta tuttua teknologiaa hyödyntäen. Valitessaan kuvaan lisättävien linkkien sisältöjä opiskelijat arvioivat sisällön laatua ja toimivuutta kuvan antamassa kontekstissa. Jokaisen interaktiivinen kuvan tuottaminen on luovuutta ja yhdistelykykyä vaativa valintaprosessi, jossa opiskelija tuo kuvan tarinaan oman äänensä ja näkökulmansa kokonaisuuden suunnittelun ja kuvaan lisättyjen sisältöjen kautta.  

Materiaalin tuottamisen vaiheessa opiskelijat voivat yksin tai yhdessä olemassa olevaa teknologiaa hyödyntäen ottaa kuvia tai taltioida ääntä ja videoita tablettilaitteilla ja puhelimilla.  Äänen ja videon taltiointiin voi käyttää puhelimessa olevia kamera- ja äänimuistio-sovelluksia. Ylemmillä luokkatasoilla voi ottaa käyttöön mtaltioinnin laatua parantavia lisälaitteita kuten mikrofoneja ja suuriresoluutioisia kameroita. Materiaalia voi tuottaa itsenaisesti tai ryhmissä. Esimerkiksi luontopolku-projektissaosa opiskelijoista voi jakaantua dokumentoimaan lähikuvia erilaisista kasveista, jotka seuraavassa vaiheessa liitetään valittuun pohjakuvaan luontopolun eri kohdista. Vastaavasti toinen ryhmä voi ottaa tehtäväkseen lintujen ja muiden metsän äänten nauhoituksen ja tunnistuksen. Kolmas ryhmä voi etsiä internetistä tietoa alueen kasvillisuudesta ja kasvuolosuhteista. Materiaalin tuottaminen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella sekä luovia taitoja kuten valokuvausta sekä tieto- ja viestintäteknogian käytännön taitoja opiskelijaa kiinnostavassa yhteydessä. 

Yhdistämisvaiheessa kerätty materiaali kootaan yhteen ThingLinkin kuvaeditorin avulla interaktiiviseksi kuvatarinaksi. Tämä vaihe tukee erityisesti tiedon esittämistavan hallintaa. Opiskelija valitsee kerätystä materiaalista parhaiten tarinaa tukevat tekstit, kuvat ja ääni- tai videotallenteet ja arvioi kokonaisuutta editoinnin myötä kehittyvän lukijakokemuksen kautta. Materiaalin yhdistämisen vaihe tarjoaa mahdollisuuden tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi. Yhdistelty kokonaisuus tuo esille opiskelijaa kiinnostavia sisältöjä ja esitystapoja. 

Interaktiivisten kuvien tuottamisessa tieto- ja viestintäteknologia on yhtäaikaa oppimisen kohde ja väline. Materiaalin keräämisen ja esityksen tavat voivat eri luokka-asteilla ottaa yhä moninaisempia muotoja. Omien tai koulun tarjoamien mobiililaitteiden ja sovellusten, kuten kameran, äänimuistioiden, kuva- ja videoeditorin käyttö tukee keskeisten viestintäteknogian käsitteiden omaksumista ja halllintaa koulutyössä. Interaktiiviset kuvat mahdollistavat yhtäaikaa oppilaan luovuuden ja käytännön taitojen kehittämisen itsenäisesti tai ryhmässä.

Other posts