nucli: emmagatzemar L'ADN
Mitocondris: Són els orgànuls encarregats d’obtenir l’energia per a les funcions cel·lulars.
Membrana cel·lular: regular l'entrada i L'eixida de substàncies.
Citosol
Reticle endoplasmàtic: Transferència de Cadenes polipeptídiques Segregació i acumulació Via de Circulació cel·lular Metabolisme de Lípids Detoxificació
Aparell de golgi: Formació dels lisosomes primaris. Formació de l'acrosoma dels espermios. Modificació de substàncies sintetitzades en el RER. secreció cel·lular. Producció de membrana plasmàtica.
Vesícules secretores: Les vesícules almacenen
Centríol: Els centríols s’en­carreguen de dirigir el moviment dels filaments del citosquelet.
ribosomes: El ribosoma llegeix l'ARN missatger i ensambla els aminoàcids subministrats pels ARN de transferència a la proteïna en creixement, procés conegut com a traducció o síntesi de proteïnes.
Citoesquelet: Constitueix l’“esquelet” de la cèl·lula i intervené en els seus moviments.
Nuclèol: té com a principal funció la síntesi de l'ARN.
Drendites: Serveixen de receptors d’impulsos nerviosos provinents d’un axò pertanyent a una altra neurona
Axò: Estableix contacte amb una altra cèl·lula, per transmetre informació.