Would you like to see more content like this?
<div>Сумський район знаходиться у центральній частині Сумської області. Обласний центр м. Суми. Пло-</div><div>ща району разом з м. Суми – 200,08 тис. га. Ступінь розораності земель району –</div><div>55,44%. Лісистість – 18,5%. Чисельність населення району – 62,46 тис. осіб</div>
<div>Заказники місцевого значення</div>
<div>Заказники загальнодержавного значення</div>
<div>Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення</div>
<div>Ботанічні та гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення</div>
<div>Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення</div><div><br></div>
<div>«Лунарієвий» - ботанічний заказник місцево-</div><div>го значення. Площа 340,0 га. Як об’єкт ПЗФ ство-</div><div>рений 25.09.2003. Розташований в лісовому фонді</div><div>ДП «Сумський держлісгосп» поруч із заказником</div><div>«Банний яр». Являє собою липово-кленово-дубовий</div><div>деревостан природного походження. Метою ство-</div><div>рення заказника є збереження популяції рослини,</div><div>занесеної до КЧУ – лунарії оживаючої, в єдиному</div><div>відомому місці поширення цієї рослини на Лівобе-</div><div>режній Україні. Є осередком зростання популяцій</div><div>видів рослин, занесених до ЧКУ (цибуля ведмежа),</div><div>видів рослин, занесених до обласного червоно спис-</div><div>ку (зірочник гайовий, зубниця п’ятилиста, костриця</div><div>найвища, страусове перо звичайне та ін.).</div> nnph.if.ua
<div>«Золотарівський» - загальнозоологічний заказник місцевого значення. Площа 150,6 га. Оголо-</div><div>шено територією ПЗФ 27.04.2001. Розташований в</div><div>околиці с. Кіндратівка. Охороняється водно-болотне</div><div>угіддя Костянтинівського водосховища з прибереж-</div><div>ними смугами на одній з приток р. Сейм. Є осеред-</div><div>ком збереження мисливських видів тварин (заєць</div><div>сірий, козуля, куріпка сіра та ін.), та рідкісних, за-</div><div>несених до Бернської конвенції (канюк звичайний,</div><div>яструб великий, лунь болотяний, лунь лучний, дер-</div><div>кач, сова вухата, одуд, сорокопуд-жулан, вівчарик</div><div>весняний, іволга та ін.).</div> 1ua.com.ua
<div>«Верхньосульський-2» - гідрологічний заказ-</div><div>ник місцевого значення. Розташований між села-</div><div>ми Сула та Печище. Площа заказника 230,6 га. Як</div><div>об’єкт ПЗФ створений 28.12.1992 з метою збере-</div><div>ження в природному стані місця витоку та верхів’я</div><div>р. Сула. Представлені лучно-болотні ділянки і лісо-</div><div>вий масив в заплаві, є регулятором водного режиму</div><div>річки і рівня ґрунтових вод прилеглих територій.</div><div>Зустрічаються види тварин, занесені до Європей-</div><div>ського Червоного списку (сліпак звичайний, деркач,</div><div>п’явка медична, чернівець непарний); занесені до</div><div>Червоної книги України (горностай, видра річкова,</div><div>лунь польовий, карсуня-діва, дозорець-імператор,</div><div>подалірій, бражник Прозерпіна); Бернської конвен-</div><div>ції (луні польовий, лучний та болотяний, мишоїд-</div><div>зимняк, курочка мала, погонич, чорноволик, ду-</div><div>пель, сова вухата, одуд, синьошийка, сорокопуд-</div><div>жулан, соловейко східний, вівсянки очеретяна та</div><div>звичайна, черепаха болотяна, тритон гребінчастий,</div><div>жерлянка червоночерева, квакша звичайна та ін.).</div> 1ua.com.ua
<div>«Могрицький» - ландшафтний заказник місце-</div><div>вого значення. Площа 15,2 га. Як об’єкт ПЗФ ство-</div><div>рений 14.12.1995. Розташований на східній околиці</div><div>с. Могриця, поруч з крейдяним кар’єром. Охороня-</div><div>ється ділянка правого корінного берега р. Псел з</div><div>ксерофітним кальцієфільним рослинними комплек-</div><div>сом та притаманним йому тваринним світом. Серед</div><div>рослин представлені види занесені до ЧКУ (пирій</div><div>ковилолистий, коручка чемерниковидна), обласно-</div><div>На правому березі Псла трапляються виходи крейди</div><div>82</div><div>атлас-довідник «Природно-заповідний фонд Сумської області»</div><div>го червоного списку (анемона лісова, льон багато-</div><div>річний, льон жовтий, лещиця малонасінна, льон</div><div>австрійський, сон широколистий, сонцецвіт звичай-</div><div>ний, шолудивник Кауфмана), угруповань Зеленої</div><div>книги України (формації латаття білого та глечиків</div><div>жовтих). Є місцем мешкання тварин, занесених до</div><div>ЧКУ (мідянка, жук-олень, сколія-гігант, мнемозина,</div><div>поліксена,махаон, орел-карлик, тушканчик вели-</div><div>кий), занесених до Європейського Червоного списку</div><div>(деркач, синявець аргірогномон, мурашка руда лісо-</div><div>ва), обласного червоного списку (лунь лучний).</div><div>«Низівський» - парк-пам’ятка садово-паркового</div><div>мистецтва місцевого значення. Закладений в сер.</div><div>ХІХ ст. родиною поміщиків Кондратьєвих. Площа</div><div>6,0 га. Оголошено територією ПЗФ 20.06.1972. Роз-</div><div>ташовується в центральній частині с. Низи, поряд</div><div>з колишнім цукровим заводом. Являє собою зразок</div><div>паркового будівництва. Колекція налічує близько</div><div>20 видів дерев та чагарників. Пов’язаний з перебу-</div><div>ванням на Сумщині П.І.Чайковського.</div> hpv.com.ua
<div>«Банний яр» - ботанiчний заказник загально-</div><div>державного значення. Площа 236 га. Створений</div><div>28.10.1974. Розташований у Могрицькому лiсництвi</div><div>i є частиною одного з найбiльших в лiсостеповiй зонi</div><div>України масиву широколистяного лiсу з переважан-</div><div>ням дуба черешчатого, ясена, клена гостролистого</div><div>та липа серцелистої. Представлені ізольовані від</div><div>основного ареалу місцезростання зiрочника гайово-</div><div>го, костриці високої, страусового пера, а також ви-</div><div>дів, занесених до Червоної книги України - лунарiї</div><div>оживаючої та цибулі ведмежої. Фауна заказника</div><div>представлена лiсостеповими тваринами мешканця-</div><div>ми широколистяних лiсiв: свині дикої, козулі євро-</div><div>пейської, лося.</div> static.panoramio.com
<div>«Кияницький» - парк-пам’ятка садово-паркового</div><div>мистецтва загальнодержавного значення.</div><div><br></div><div><br></div> youtu.be
<div>«Кияницький» - парк-пам’ятка садово-паркового</div><div>мистецтва загальнодержавного значення. Займає</div><div>площу 55,7 га. Оголошено об’єктом ПЗФ 29.01.1960.</div><div>Розміщений на східному березі великого ставу біля</div><div>селища Кияниця. Серед лісопарку розташований</div><div>двоповерховий палац у стилі ренесансу. Комплекс</div><div>створений у XIX ст. В систематичному відношенні</div><div>дендрологічна колекція включає представників 29</div><div>родин, зокрема Гінкгові, Тисові, Соснові, Кипарисо-</div><div>ві. Разом понад 100 видів та форм дерев, чагарників і</div><div>ліан. Представлені найстаріші серед інтродукованих</div><div>видів дерев на Сумщині гінкго дволопатеве та пла-</div><div>тан західний. Їм понад 125 років.</div> upload.wikimedia.org
<div>«Басівський» - парк-пам’ятка садово-паркового</div><div>мистецтва місцевого значення. Площа 34,5 га. Ого-</div><div>лошено територією ПЗФ 20.06.1972. Розташований</div><div>у південно-східній частині м. Суми.</div><div>Зразок паркового будівництва поч.</div><div>ХІХ ст. Являє собою залишки</div><div>палацово-паркового ансамб-</div><div>лю поміщиці П. Штеричевої.</div><div>Проект архітектора А.А. Па-</div><div>ліцина. У насадженнях пред-</div><div>ставлено близько 15 видів дерев</div><div>та чагарників, серед яких є окремі</div><div>вікові дерева дуба черешчатого,</div><div>ясену та липи.</div>
<div>«Вільшанківський» - ландшафтний заказник</div><div>місцевого значення. Розташований в заплаві р.</div><div>Псел, біля його лівого корінного берега, між села-</div><div>ми В.Чернеччина та Вільшанка. Площа заказника</div><div>132,4 га. Як об’єкт ПЗФ створений 14.12.1995. Ді-</div><div>лянка типового заплавного ландшафту середньої</div><div>річки Лівобережної України в середній течії р.</div><div>Псел та її заплаву.</div><div>Є осередком зростання рідкісних та зане-</div><div>сених до ЧКУ видів рослин (пальчатокорінник</div><div>м’ясочервоний), обласного Червоного списку (ко-</div><div>сарики черепитчасті). Є місцем мешкання тварин,</div><div>занесених до Червоної книги України (горностай,</div><div>дозорець-імператор, мнемозина, ведмедиця гера,</div><div>махаон, ксилокопа звичайна, стрічкарка тополе-</div><div>ва), занесених до Європейського Червоного списку</div><div>(деркач), обласного Червоного списку (пастушок,</div><div>лунь болотний, бугай, ремез та ін.).</div><div>«Ворожбянський» - ландшафтний заказник</div> 1ua.com.ua
<div>«Підліснівський» - ботанічний заказник місце-</div><div>вого значення. Площа 20,0 га. Оголошено територі-</div><div>єю ПЗФ 14.12.1995. Являє собою добре збережену</div><div>лучно-степову ділянку на крутому схилі глибокої</div><div>балки, що розташована на південь від с. Олексан-</div><div>дрівка. Зустрічаються види рослин, занесені до</div><div>ЧКУ (астрагал шерститоквітковий, ковила пірчас-</div><div>та, ковила волосиста, брандушка); обласного чер-</div><div>воного списку (анемона лісова, волошка сумська,</div><div>гіацинти блідий, горицвіт весняний, льон багато-</div><div>річний, юринея павутинолиста). Зротають також</div><div>лікарські рослини (звіробій звичайний, фіалка три-</div><div>колірна, буквиця лікарська, полини гіркий та зви-</div><div>чайний).</div> pidlisnivkarada.ucoz.com
<div>Журавлиний - орнiтологiчний заказник загаль-</div><div>нодержавного значення. Площа 258,0 га. Створений</div><div>16.12.1982. Розташований на територiї Низiвського</div><div>лiсництва. Охороняється природний комплекс, що</div><div>є місцем гнiздування журавля сiрого, занесеного</div><div>до ЧКУ. Являє собою болото серед масиву дубово-</div><div>соснових лісів у долині р. Псел. У складі флори</div><div>регiонально рiдкiсні рослини – синюха голуба, пла-</div><div>ун булавовидний, валерiана росiйська, а також за-</div><div>несені до Червоної книги України: любка дволиста,</div><div>пальчатокорiнник травневий, пiвники сибiрськi.</div><div>Серед представникiв фауни, занесених до Червоної</div><div>книги, крiм журавля сiрого, зустрiчаються: жук-</div><div>олень, махаон, полiксена, джмiль моховий, лунь</div><div>польовий, сорокопуд сiрий. Зустрічаються пред-</div><div>ставники мисливської фауни – олені, косулi, дикiй</div><div>свинi, лiсовi куницi.</div> upload.wikimedia.org
<div>«Низівський» - парк-пам’ятка садово-паркового</div><div>мистецтва місцевого значення. Закладений в сер.</div><div>ХІХ ст. родиною поміщиків Кондратьєвих. Площа</div><div>6,0 га. Оголошено територією ПЗФ 20.06.1972. Роз-</div><div>ташовується в центральній частині с. Низи, поряд</div><div>з колишнім цукровим заводом. Являє собою зразок</div><div>паркового будівництва. Колекція налічує близько</div><div>20 видів дерев та чагарників. Пов’язаний з перебу-</div><div>ванням на Сумщині П.І.Чайковського.</div><div><br></div> drive.google.com 444.jpg
<div>«Хотінський» - парк-пам’ятка садово-паркового</div><div>мистецтва місцевого значення. Площа парку 52,6</div><div>га. Розташовується на правому березі р. Олешня</div><div>на околиці с. Хотінь. Оголошено територією ПЗФ</div><div>10.12.1990. Закладений в сер. ХІХ ст. в стилі ан-</div><div>глійського пейзажного парку. У складі насаджень</div><div>близько 20 видів дерев та чагарників, серед яких є</div><div>окремі дерева дуба черешчатого (віком понад 200-</div><div>350 років), липи (віком понад 100 років). Пов’язаний</div><div>з іменами вдатних просвітників – О.О. Паліцина,</div><div>В.Н. Каразіна, поета В.І. Туманського, декабриста</div><div>С.Г. Волконського.</div> regionews.sumy.ua
<div>Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Джерела Г.М. Юнака»</div><div><br></div> drive.google.com DSCN1231.jpg
<div>«Шпилі Полтавського ярусу» - геологічна</div><div>пам’ятка природи місцевого значення. Площа 6,64 га.</div><div>Оголошено територією ПЗФ 28.07.1970. Розташова-</div><div>на на західній околиці с. Шпилівка, на схилі глибо-</div><div>кої балки – правого корінного берега р. Псел. Являє</div><div>собою унікальне геологічне відслонення – прошарок</div><div>піску товщиною бл. 80 см, що віднесений до Полтав-</div><div>ського ярусу. Висока наукова цінність полягає у зна-</div><div>чному скупченні залишків давньої фауни.</div> 1ua.com.ua
<div>«Битицький» - ландшаф-</div><div>тний заказник місцевого зна-</div><div>чення. Площа заказника</div><div>867,5 га. Як об’єкт ПЗФ</div><div>створений 21.11.1984. Роз-</div><div>ташований серед борової</div><div>тераси правобережжя р.</div><div>Псел, частково – в лісово-</div><div>му фонді ДП «Сумський</div><div>держлісгосп». Ділянка</div><div>типового заплавного</div><div>ландшафту р. Псел.</div><div>Є осередком зрос-</div><div>тання рідкісних та за-</div><div>несених до ЧКУ видів</div><div>рослин (пальчатоко-</div><div>рінник м’ясочервоний,</div><div>коручка чемерниковид-</div><div>на, грифола зонтична), об-</div><div>ласного Червоного списку</div><div>(осока ячменевидна, страусо-</div><div>ве перо звичайне, синюха голуба, косарики че-</div><div>репитчасті), угруповань Зеленої книги України</div><div>(формації латаття білого та глечиків жовтих). Є</div><div>місцем мешкання тварин, занесених до Червоної</div><div>книги України (лелека чорний, орел-карлик, мі-</div><div>дянка, видра річкова, горностай, вечірниця мала,</div><div>бражник мертва голова, райдужниця велика, мне-</div><div>мозина, махаон, поліксена), занесених до Євро-</div><div>пейського Червоного списку (деркач, палемон,</div><div>красотіл пахучий, чернівець непарний), обласного</div><div>червоного списку (яструб великий, щиглик, соло-</div><div>вейко східний, ремез, тритон гребінчастий, квак-</div><div>ша звичайна та ін.).</div> 1ua.com.ua
<div>«Юнаківський» - парк-пам’ятка садово-</div><div>паркового мистецтва місцевого значення. Площа 4,1</div><div>га. Оголошено територією ПЗФ 22.04.2003. Розта-</div><div>шовується в центральній частині с. Юнаківка, непо-</div><div>далік церкви. Закладений в І пол. ХІХ ст. родиною</div><div>князів Голіциних та істотно доповнений місцевими</div><div>ентузіастами в 60-ті роки ХХ ст. Цінний зразок пар-</div><div>кового будівництва, де в насадженнях представлено</div><div>близько 15 видів дерев та чагарників.</div> 1ua.com.ua
<div>Сосна Паліцина</div> ecoethics.ru
<div>Дуб Суханових</div> markivka-school.at.ua
<div>Гайок. село Сади</div> olxua-ring05.akamaized.net
<div>Джерело Вакаловське</div> photo.qip.ru
<div>Озеро Журавлине</div> 1ua.com.ua
<div>Джерело Барвінкове-1</div> brodyaga.org
<div>Джерело Барвінкове-2</div> s59.radikal.ru
<div>відеоматеріал</div>
<div>Палац у Кияницькому парку</div> ukrainaincognita.com
<div>Вікторина "Природно-заповідний фонд Сумського району"</div><div><br></div><div>розрахована для учнів 5-7 класів</div><div><br></div><div>https://goo.gl/forms/GGitNcLcyjdKF0k82 </div><div><br></div> goo.gl розрахована для учнів 5-7 класів