Terminologia de l'atenció integrada
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/atenci%C3%B3+domicili%C3%A0ria/MzIxNDQ1Nw==/#.WQxEr_rgUe4.link"><b>atenció domiciliària </b></a></div><div><br></div><div>Atenció social o sanitària que es presta a una persona en el lloc on viu, amb l'objectiu de mantenir-la en el seu <b>entorn habitual</b> i aconseguir així el seu màxim nivell de salut, qualitat de vida, benestar i autonomia.</div><div><br></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/cuidador+%7C+cuidadora/MzMxMDMwMQ==/#.WQxGVh66GIY.link"><b>cuidador | cuidadora</b></a></div><div><br></div><div>Persona que presta el suport necessari perquè una <b>persona dependent</b> pugui gaudir dels màxims nivells de salut i benestar d'acord amb la seva condició.</div><div><br></div><div>Nota: El cuidador pot ser <b>professional o no professional</b>. El cuidador no professional sol ser algú de l'entorn familiar, veïnal o d'amistat d'una persona dependent.</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/atenci%C3%B3+centrada+en+la+persona/MzIxMjY2NA==/#.WQxGoga63S8.link"><b>atenció centrada en la persona</b></a></div><div><br></div><div>Model d'atenció integrada en què <b>la persona atesa és part activa de la planificació, el desenvolupament i l'avaluació</b> del procés d'atenció, amb l'objectiu que aconsegueixi els màxims nivells possibles de salut, qualitat de vida i benestar, i se li respectin la dignitat, els drets, les necessitats i les preferències.</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/atenci%C3%B3+especialitzada/MzIxNDUwMg==/#.WQxG94w6Y2k.link"><b>atenció especialitzada</b></a></div><div><br></div><div>Atenció social o sanitària que es presta a <b>persones amb necessitats complexes</b> en serveis especialitzats en aquest tipus d'atenció.</div><div><br></div><div>Nota: L'atenció especialitzada en el model català de salut inclou els conceptes anglesos de <i>secondary care</i> (que correspon a les especialitats bàsiques que es poden tractar en una consulta o en un hospital general, com ara cirurgia general, dermatologia, traumatologia, cardiologia, etc.) i <i>tertiary care </i>(que correspon a especialitats més concretes, que només es poden tractar en hospitals especialitzats que disposen de recursos tècnics avançats, com ara cirurgia maxil·lofacial, neurocirurgia, unitat de cremats, etc.).</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/atenci%C3%B3+compartida/MzIxNDQ0Mw==/#.WQxHqLb7054.link"><b>atenció compartida</b></a></div><div><br></div><div>Atenció en què intervenen conjuntament <b>professionals de diversos àmbits i nivells d'atenció</b>, que comparteixen informació i objectius i, si escau, prenen decisions de manera conjunta, per a garantir l'atenció integrada.</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/hist%C3%B2ria+cl%C3%ADnica+i+social+compartida/MzIxNTQwNg==/#.WQxIOHgLElk.link"><b>història clínica i social compartida</b></a></div><div><br></div><div>Instrument electrònic que conté dades, informació i valoracions clíniques i socials sobre la situació i l'evolució d'una persona atesa al llarg del seu procés assistencial, i que segueix un <b>model de gestió descentralitzada</b> que permet als professionals sanitaris i dels serveis socials accedir a <b>tota la informació actualitzada i rellevant </b>de les persones<b> </b>ateses, independentment de l'àmbit assistencial o de la ubicació geogràfica.</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/atenci%C3%B3+no+presencial/MzIxNTM5Ng==/#.WQxI0Ah0nNc.link"><b>atenció no presencial</b></a></div><div><br></div><div>Atenció social o sanitària basada en mitjans remots o virtuals de comunicació interpersonal.</div><div><br></div><div>Nota: Són tipus d'atenció no presencial la <b>telemedicina</b>, que es basa en l'intercanvi d'informació entre professionals o entre professionals i pacients mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, o la <b>teleassistència</b>, que és el conjunt de serveis d'auxili mèdic a distància.</div>
<div><b>Consulteu el diccionari! </b></div><div><br></div> www.termcat.cat diccionaris

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.