<div><span style="font-size:16px;">Струен круг како алатка во истражување</span></div><div><br></div><div>16 to 20 November 2015 - Scientix Week</div><div><br></div> www.youtube.com 16 to 20 November 2015 - Scientix Week
<div><span style="font-size:16px;">Струен круг како алатка во истражување 2</span></div><div><br></div><div>16 to 20 November 2015 - Scientix Week</div><div><br></div> www.youtube.com 16 to 20 November 2015 - Scientix Week
<div><span style="font-size:16px;">Направи сам = Електроскоп</span></div><div><br></div><div>Electroscope</div><div><br></div> www.youtube.com Electroscope
<div><span style="font-size:16px;">КАКО СЕ ПРАВИ ИНТЕРНЕТ – СТРАНИЦА (ВЕБ – САЈТ)?</span></div><div><br></div><div> ВЕБЛИ ( weebly) е интернет страница кој овозможува бесплатно и едноставно креирање на лична интернет страница, која има голем избор на ди...</div><div><br></div> aidafizika.blogspot.mk ВЕБЛИ ( weebly) е интернет страница кој овозможува бесплатно и едноставно креирање на лична интернет страница, која има голем избор на ди...
<div><span style="font-size:16px;">Како се прави блог?</span></div><div><br></div><div> 1. Креирајте бесплатна сметка на некоја од попознатите платформи. Изборот е ваш, а начинот на креирање е сличен . 2. Рег...</div><div><br></div> aidafizika.blogspot.mk 1. Креирајте бесплатна сметка на некоја од попознатите платформи. Изборот е ваш, а начинот на креирање е сличен .  2. Рег...
<div><span style="font-size:16px;">Јавен профил</span></div><div><br></div> oer.mk Јавен профил
<div><span style="font-size:16px;">ПРАКТИЧНО РЕШАВАЊЕ НА ЗАДАЧИ ВРЗАНИ ЗА СТРУЈАТА И НАПОНОТ КАЈ СТРУЈНИТЕ КОЛА</span></div><div><br></div><div>ПРАКТИЧНО РЕШАВАЊЕ НА ЗАДАЧИ ВРЗАНИ ЗА СТРУЈАТА И НАПОНОТ КАЈ СТРУЈНИТЕ КОЛА</div><div><br></div> aidafizika.wordpress.com ПРАКТИЧНО РЕШАВАЊЕ НА ЗАДАЧИ ВРЗАНИ ЗА СТРУЈАТА И НАПОНОТ КАЈ СТРУЈНИТЕ КОЛА
<div><span style="font-size:16px;">ЕЛЕКТРИЧНИ ПОЈАВИ</span></div><div><br></div><div>1. Дали во негативно наелектризирано тело има позитивен електрицитет? 2. Каква трансформација (претворање) на...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com 1. Дали во негативно наелектризирано тело има позитивен електрицитет? 2. Каква трансформација (претворање) на...
<div><span style="font-size:16px;">ДНЕВНИ ПОДГОТОВКИ - 1. 4. Струен круг и неговите елементи</span></div><div><br></div><div> Оперативен план за наставен час по физика за VIII одделение дата: наставник: ____________ училиште: _____________ ...</div><div><br></div> istrazuvaj.blogspot.mk Оперативен план за наставен час по физика за VIII одделение дата: наставник: ____________ училиште: _____________ ...
<div><span style="font-size:16px;">ДНЕВНИ ПОДГОТОВКИ - 1. 5. Вежба - Составување струен круг, мерење јачина на струјата и напонот </span></div><div><br></div><div> Оперативен план за наставен час по физика за VIII одделение дата: наставник: _________________________ училиште: ...</div><div><br></div> istrazuvaj.blogspot.mk Оперативен план за наставен час по физика за VIII одделение    дата: наставник: _________________________ училиште: ...
<div><span style="font-size:16px;">ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ПОЈАВИ by Aida</span></div><div><br></div><div>TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink</div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:16px;">See the Glog! Elektromagnetni pojavi: text, images, music, video | Glogster EDU - Interactive multimedia posters</span></div><div><br></div> edu.glogster.com See the Glog! Elektromagnetni pojavi: text, images, music, video | Glogster EDU - Interactive multimedia posters

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.