LIGHT
<div><span style="font-size:16px;"> СВЕТЛИНСКИ ПОЈАВИ...</span></div><div><br></div> www.storyjumper.com СВЕТЛИНСКИ ПОЈАВИ...
<div><span style="font-size:16px;">Геометриска оптика</span></div><div><br></div><div>Како еден објектив формира слика? Погледнете како зраците на светлината се прекршенИ од објективот. Гледајте како сликата се менува кога ќе се прилагоди на фокусна должина на објективот, кога се движи објектот, се движи леќата, или преместува екранот.</div><div><br></div> phet.colorado.edu Како еден објектив формира слика? Погледнете како зраците на светлината се прекршенИ од објективот. Гледајте како сликата се менува кога ќе се прилагоди на фокусна должина на објективот, кога се движи објектот, се движи леќата, или преместува екранот.
<div><span style="font-size:16px;">Ѕуница (виножито, божилак) </span></div><div><br></div><div> Ѕуница (виножито, божилак) Народни објаснувања: Кога по дождот ќе се појави ѕуницата (божилак, ѕунка, виножито) нар...</div><div><br></div> aidafizika-aida.blogspot.mk Ѕуница (виножито, божилак) Народни објаснувања: Кога по дождот ќе се појави ѕуницата (божилак, ѕунка, виножито) нар...
<div><span style="font-size:16px;">СВЕТЛИНСКИ ПОЈАВИ </span></div><div><br></div><div>1. Искажи го законот за рефлексија: ............. 2. Ако аголот што го зафаќа упадниот зрак со нормалата изнесува 40°,...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com 1. Искажи го законот за рефлексија: ............. 2. Ако аголот што го зафаќа упадниот зрак со нормалата изнесува 40°,...
<div><span style="font-size:16px;">Добивање на ликови кај рамни огледала, сферни огледала и оптички леќи</span></div><div><br></div><div> 2. Конструирај го ликот на предметот - стрелка голема 1,5 cm што се наоѓа помеѓу оптичкиот центар и фокусот на собирната леќа со ...</div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk 2. Конструирај го ликот на предметот - стрелка голема  1,5 cm што се наоѓа помеѓу оптичкиот центар и фокусот на собирната леќа со ...
<div><span style="font-size:16px;">ДИСПЕРЗИЈА</span></div><div><br></div><div>Разложување на бела светлина изработила: Матеа Ташковска</div><div><br></div> issuu.com Разложување на бела светлина изработила: Матеа Ташковска
<div><span style="font-size:16px;"> Светлински појави </span></div><div><br></div><div> Тест по физика 8/8 тема - Светлински појави група – 1 Прашања и задачи: 1. Како гласи законот за рефлек...</div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk Тест по физика  8/8 тема - Светлински појави           група – 1      Прашања и задачи: 1.    Како гласи законот за рефлек...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.