<div><span style="font-size:16px;">Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем</span></div><div><br></div><div> I ЕКО - СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија дома и во училишната згр...</div><div><br></div> aidafizika-aida.blogspot.mk I ЕКО - СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија дома и во училишната згр...
<div><span style="font-size:16px;">Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем - 2</span></div><div><br></div><div> Прилози ПРИЛОГ 1: Функционален картон: ГРУПА - 1 - ЅИДОВИ ЦЕЛ – Макета на куќа со топлинско изолирани ѕидови. ...</div><div><br></div> aidafizika-aida.blogspot.mk Прилози ПРИЛОГ 1: Функционален картон: ГРУПА - 1 - ЅИДОВИ ЦЕЛ – Макета на куќа со топлинско изолирани ѕидови. ...
<div><span style="font-size:16px;">Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем - 3</span></div><div><br></div><div> Прилози Функционален картон со прашалник за самооценување: ГРУПА - 4 – ТЕРМОС ЦЕЛ: Да знаеме да направиме термос. Ма...</div><div><br></div> aidafizika-aida.blogspot.mk Прилози Функционален картон со прашалник за самооценување: ГРУПА - 4 – ТЕРМОС ЦЕЛ: Да знаеме да направиме термос. Ма...
<div><span style="font-size:16px;">Колку е енергетски ефикасно моето училиште?</span></div><div><br></div><div>Штедењето на енергијата како и енергетска ефикасност значи намалување на енергетските трошоци, со таа разлика што со штедењето го намалуваме конфорот и се од...</div><div><br></div> www.youtube.com Штедењето на енергијата како и енергетска ефикасност значи намалување на енергетските трошоци, со таа разлика што со штедењето го намалуваме конфорот и се од...
<div><span style="font-size:16px;">КВИЗ - Внатрешна енергија и топлина</span></div><div><br></div><div>PowerPoint презентации во наставата</div><div><br></div> issuu.com PowerPoint презентации во наставата
<div><span style="font-size:16px;">Тематски тест - Внатрешна енергија</span></div><div><br></div><div> Тематски тест-физика Тема: Внатрешна енергија Iгрупа 1. Што ја сочинува внетрешната енергија на едно тело? (2...</div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk Тематски тест-физика Тема: Внатрешна енергија Iгрупа 1.    Што ја сочинува внетрешната енергија на едно тело? (2...