<div><span style="font-size:16px;">Магнетни појави</span></div><div><br></div><div> Повторување од магнетно поле до генератори Прашања и задачи: 1. Како взаемно си дејствуваат магнетните полови: ...</div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk Повторување од магнетно поле до генератори Прашања и задачи: 1. Како взаемно си дејствуваат магнетните полови: ...
<div><span style="font-size:16px;">ЕЛЕКТРИЦИТЕТ - нумерички задачи</span></div><div><br></div><div> Реши ги задачите: 1. Низ напречен пресек на даден проводник за 1s протекува количество електричество од 2С. Колкава е јачи...</div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk Реши ги задачите: 1.   Низ напречен пресек на даден проводник за 1s протекува количество електричество од 2С. Колкава е јачи...
<div><span style="font-size:16px;">Тематски тест – ЕЛЕКТРИЧЕСТВО </span></div><div><br></div><div> група - 1 1. Кои супстанции ги нарекуваме проводници? 3/ 2. Што електрична струја?...</div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk група - 1 1.            Кои супстанции ги нарекуваме проводници?                      3/ 2.            Што електрична струја?...
<div>Колку научивме за електромагнетните појави</div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk Тест на знаења по физика за VIII одделение  Упатство за работа: Тестот содржи 32 прашања од наставниот материјал по физика...
<div><span style="font-size:16px;">МАГНЕТНИ ПОЈАВИ</span></div><div><br></div> www.storyjumper.com Текстот го подготвила Аида Петровска; Илустрации превземени од интернет...
<div>ЕЛЕКТРИЦИТЕТ</div><div><br></div> www.storyjumper.com
<div><span style="font-size:16px;">Струен круг како алатка во истражување</span></div><div><br></div><div>16 to 20 November 2015 - Scientix Week</div><div><br></div> www.youtube.com 16 to 20 November 2015 - Scientix Week
<div><span style="font-size:16px;">Струен круг како алатка во истражување 2</span></div><div><br></div><div>16 to 20 November 2015 - Scientix Week</div><div><br></div> www.youtube.com 16 to 20 November 2015 - Scientix Week
<div><span style="font-size:16px;">ЕЛЕКТРИЦИТЕТ</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> aidafizika-aida.blogspot.mk
<div><span style="font-size:16px;">Магнети и магнетни појави</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> aidafizika-aida.blogspot.mk
<div><span style="font-size:16px;">Од електромотор до генератор</span></div><div><br></div><div>ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар Скопје</div><div><br></div> issuu.com ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар Скопје
<div><span style="font-size:16px;">Интерактивна табла во наставата по физика</span></div><div><br></div><div> ЕЛЕКТРОМАГНЕТ </div><div><br></div> aidafizika.blogspot.mk ЕЛЕКТРОМАГНЕТ
<div><span style="font-size:16px;">Најубавите натпревари во Македонија - Денови на електротехниката </span></div><div><br></div><div> Од 21 до 23 Мај се одржаа третите по ред Денови на електротехниката, организирани од Средното електротехничко училиште на Град Скопје...</div><div><br></div> aidapetrovska.blogspot.mk Од 21 до 23 Мај се одржаа третите по ред Денови на електротехниката, организирани од Средното електротехничко училиште на Град Скопје...