<div><span style="font-size:16px;">ФИЗИКА ЗА ОСНОВЦИ</span></div><div><br></div> www.facebook.com Физика за основци. 1.7K likes. Дополнителна литература
<div><span style="font-size:16px;">ФИЗИКА</span></div><div><br></div><div>2016/2017</div><div><br></div> aidafizika.wordpress.com 2016/2017
<div><span style="font-size:16px;">Јавен профил - ООР</span></div><div><br></div> oer.mk Јавен профил
<div><span style="font-size:16px;">ПРИРОДНИ НАУКИ</span></div><div><br></div> www.storyjumper.com Make and read illustrated story books
<div><span style="font-size:16px;">ШТО НАУЧИВМЕ? :)</span></div><div><br></div><div>Најиновативен пристап во усвојување на нови знаење со користење на технологија и медиуми за споделување и соработка (ТВ, Пишани медиуми, Интернет.).</div><div><br></div> www.youtube.com Најиновативен пристап во усвојување на нови знаење со користење на технологија и медиуми за споделување и соработка (ТВ, Пишани медиуми, Интернет.).
<div><span style="font-size:16px;">ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ПОЈАВИ - multimedia posters</span></div><div><br></div> edu.glogster.com See the Glog! Elektromagnetni pojavi: text, images, music, video | Glogster EDU - Interactive multimedia posters
<div><span style="font-size:16px;">Осцилации и бранови. Звук </span></div><div><br></div><div> 1. Наведи неколку примери (3) кога тела изведуваат механички осцилации. 2. Кое движење сме го нарекле периодичн...</div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk 1.   Наведи неколку примери (3) кога тела изведуваат механички осцилации.   2.   Кое движење сме го нарекле периодичн...
<div><span style="font-size:16px;">ПРИТИСОК</span></div><div><br></div><div> ПРИТИСОК Прашања: Што е притисок? Што е хидростатички притисок? Што е атмосферски притисок? Како гласи Архимедов закон? Ка...</div><div><br></div> aidafizika.blogspot.mk ПРИТИСОК Прашања: Што е притисок? Што е хидростатички притисок? Што е атмосферски притисок? Како гласи Архимедов закон? Ка...
<div><span style="font-size:16px;">ДВИЖЕЊЕ И СИЛИ</span></div><div><br></div><div> Движење и сили наставен предмет/ одделение наставна тема наставна содржина/ лекција траење настав...</div><div><br></div> aidafizika-aida.blogspot.mk Движење и сили наставен предмет/ одделение наставна тема наставна содржина/ лекција траење настав...
<div><span style="font-size:16px;">ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕДОВНИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ « ООУ "Димитар Миладинов"</span></div><div><br></div> aidafizika.edublogs.org ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕДОВНИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ « ООУ "Димитар Миладинов"
<div><span style="font-size:16px;">Земја - активна планета</span></div><div><br></div><div>Ана Ивановска ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар - Скопје</div><div><br></div> issuu.com Ана Ивановска ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар - Скопје
<div><span style="font-size:16px;">ФИЗИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ</span></div><div><br></div><div>Домашна работа од Аида Петровска, по повод Работилница за современа настава "Примена на ИКТ во наставата по...</div><div><br></div> 394202597555704870.weebly.com Домашна работа од Аида Петровска, по повод Работилница за современа настава "Примена на ИКТ во наставата по...
<div>СОВРЕМЕНА НАСТАВНА ПРАКТИКА</div> strasopindzur.files.wordpress.com
<div>ФИЗИКА</div> s4.thingpic.com
<div>Аида Петровска</div>