Fosas nasais: Collen o aire do exterior, Boca: Tamén coll...
<div>Fosas nasais: Collen o aire do exterior</div>
<div>Boca: Tamén collen o aire do exterior</div>
<div>Farinxe: Tubo que tamén pertence ao aparato dixestivo e serve para conducir o aire</div>
<div>Larinxe: Conduce o aire e aquí están situadas as cordas vocais </div>
<div>Traquea: Tubo anelado que conduce o aire ata os bronquios</div>
<div>Bronquios: Tubos nos que se ramifica en dous a traquea</div>
<div>Bronquiolos: Ramificacións dos bronquios</div>
<div>Pulmóns: Dous organos esponxosos que conteñen os alveolos</div>
<div>Alveolos: Pequenas cavidades onde se realizan os intercambio de gases</div>
<div>Alveolos: Pequenas cavidades onde se realizan os intercambio de gases</div>
<div>Diafragma: Músculo que axuda na respiración</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.