Caràcter metàl·lic dels elements
<div>Els metalls que s’utilitzen per a fer monedes s’anomenen <b>metalls d’encunyació</b>. </div><div><br></div><div>Tradicionalment es consideren metalls d’encunyació el <b>coure (Cu)</b>, la<b> plata (Ag)</b> i l'<b>or (Au)</b>.</div>
<div>Hi ha metalls que són molt difícils d’oxidar i es troben a la natura en estat elemental, com el <b>platí (Pt)</b> i l’<b>or (Au)</b>. S’anomenen <b>metalls nobles</b>.</div>
<div>Els metalls compresos entre l’<b>escandi (Sc)</b> i el <b>Hassi (Hs)</b>, excloent els del grup 1 i el grup 2, són els <b>metalls pesants</b>.</div><div><br></div><div>Es troben en l’aire i les aigües residuals i en altres parts del medi ambient a conseqüència d’activitats humanes com els processos industrials o els processos de combustió.</div>
<div>Els metalls són molt poc electronegatius. Els òxids dels elements metàl·lics presenten caràcter bàsic (que s’oposa al caràcter àcid) i es dissolen en aigua o a pH àcid.</div>
<div>Els no-metalls són electronegatius. Els òxids dels elements no metàl·lics presenten caràcter neutre o àcid i reaccionen amb l’aigua.</div>
<div><span style="font-size:16px;">Taula periòdica dels elements </span></div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story.
<div><span style="font-size:16px;">Electronegativitat en l'escala de Pauling </span></div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><b><i>Diccionari de química</i></b></span></div><div><br></div> www.termcat.cat Diccionari de química | TERMCAT
<div><span style="font-size:10px;">Format descarregable</span></div> www.termcat.cat
www.termcat.cat TERMCAT | Centre de terminologia de la llengua catalana
<div>Els semimetalls, si bé tenen un comportament bàsicament de no-metall, presenten fenòmens com el de la semiconductivitat i defineixen una zona intermèdia entre els metalls i els no-metalls.</div>
<div>Els elements superpesants són elements artificials dels quals se sintetitzen uns pocs àtoms amb una vida mitjana de mil·lisegons. Per tant, no se’n pot confirmar el caràcter metàl·lic.</div>
<div>Els metalls compresos entre l’<b>escandi (Sc)</b> i el <b>Hassi (Hs)</b>, excloent els del grup 1 i el grup 2, són els <b>metalls pesants</b>.</div><div><br></div><div>Es troben en l’aire i les aigües residuals i en altres parts del medi ambient a conseqüència d’activitats humanes com els processos industrials o els processos de combustió.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.