Could we live on the Moon?
<div>Dr Mahesh Anand on the concept of the moon village.</div> www.thinglink.com My Interactive Video
<div>Could we live on the moon? What does the water discovered there tell us? What do we expect to find when we go there in 2021?</div><div><br></div><div>These questions will be raised at the next Open University OpenMinds Talk at the National Museum Cardiff on 20th July. Find out more...</div> www.eventbrite.co.uk Would it be possible to live on the Moon? What does the water discovered there tell us? What do we expect to find when we next go there in 2021? These are some of the questions which will be raised at the next Open University (OU) OpenMinds Talk: Why is it time to revisit the Moon? The talk will take place at the National Museum Cardiff on Wednesday 20 July 2016 on Moon Day. Dr Mahesh Anand will introduce the topic with a round-up of what discoveries have been made on the Moon since the Apollo and Luna missions in the late 60’s and early 70’s. He will describe the recent discovery of water on the lunar surface as well as in the lunar samples through his own research on Apollo samples. He will also highlight what questions remain to be answered. Next, Dr Simeon Barber will talk about his plans to answer these questions through landing a new generation of scientific instruments on the Moon. These miniature chemical laboratories will analyse samples drilled from polar areas where orbital observations and laboratory data suggest we might find large quantities of frozen water and other ices. Such ground truth measurements could open up a new era of lunar science and exploration, from understanding the origin of the Moon to planning future human missions and even permanent lunar bases. Ms Vibha Srivastava, an OU PhD student, will present latest ideas for developing infrastructure to support permanent human bases on the Moon utilising novel 3D printing techniques. She will describe ongoing research in the field of Space Architecture, including her own research, to evaluate the suitability of lunar soil as a feedstock for building 3D printed structures on the Moon. Guest speaker, Dr Paul Roche, ESA Space Ambassador for Wales, Cardiff University, will then ask what the Moon has ever done for us. What would happen if it did not exist? Would there be life on Earth if we did not have the Moon? He will look at what was gained from Apollo and the spin off technologies that were developed as a result. Programme 17:45 - 18:30 Registration and refreshments  18:30 - 19:45 Talk 19:45 - 20:15 Drinks reception and networking opportunity This Talk will be livestreamed on the night.   FAQs Are there ID requirements or an age limit to enter the event? No Do I have to be a student at the OU to attend? No. This event is open to the public. I cannot attend in person on the day. Will the event be livestreamed? Yes. You can watch live online and ask questions during the event.  What are my transport/parking options getting to the event? A Visitor Car Park is situated behind the Museum, off Museum Avenue. Purchase an exit token from the Museum Shop - £6.50. Parking is free to disabled badge holders. Please take your blue badge to the Museum shop when purchasing your token. On-road disabled parking bays also available at the front of Museum on Gorsedd Gardens Road. Access to the museum: advice for disabled visitors Please see the website for more details. If you require any assistance on the night please let us know in advance OpenMinds-Talks@open.ac.uk Where can I contact the organiser with any questions? Contact the team: OpenMinds-Talks@open.ac.uk Do I have to bring my printed ticket to the event? No. Please go to the registration desk on arrival. The name on the registration/ticket doesn't match the attendee. Is that okay? Please let the organisers know in advance.   A fyddai'n bosibl i ni fyw ar y Lleuad? Beth mae'r dŵr y daethpwyd o hyd iddo yno yn dweud wrthym? Beth rydym yn disgwyl dod o hyd iddo pan awn yno nesaf yn 2021? Dyma rai o'r cwestiynau a gaiff eu codi yn Nhrafodaeth OpenMinds nesaf Y Brifysgol Agored: Pam ei bod yn hen bryd mynd yn ôl i'r Lleuad? Cynhelir y drafodaeth yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddydd Mercher 20 Gorffennaf 2016 ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Lleuad. Bydd Dr Mahesh Anand yn cyflwyno’r pwnc gyda chrynhoad o’r hyn sydd wedi’u darganfod ar y Lleuad ers cenadaethau Apollo a Luna ddiwedd y 60au a dechrau’r 70au. Bydd yn disgrifio’r darganfyddiad diweddar o ddŵr ar wyneb y lleuad yn ogystal â samplau’r lleuad drwy ei ymchwil ei hunan ar samplau Apollo. Hefyd bydd yn tynnu sylw at y cwestiynau sy’n sefyll heb eu hateb. Nesaf, bydd Dr Simeon Barber yn siarad am ei gynlluniau i ateb y cwestiynau hyn drwy osod cenhedlaeth newydd o offerynnau gwyddonol ar y Lleuad. Bydd y labordai cemegol bychain hyn yn dadansoddi samplau a ddriliwyd o ardaloedd pegynol lle mae arsylwadau a data labordy yn awgrymu y gallem ddod o hyd i symiau mawr o ddŵr wedi'i rewi a mathau eraill o iâ. Gall mesuriadau gwirioneddol o'r fath ar y ddaear agor y drws i oes newydd o wyddorau ac archwilio, o ddeall tarddiad y Lleuad i gynllunio cenadaethau dynol yn y dyfodol a hyd yn oed safle parhaol ar y Lleuad.. Bydd Ms Vibha Srivastava, myfyrwraig PhD Y Brifysgol Agored yn cyflwyno’r syniadau diweddaraf ar gyfer datblygu isadeiledd i gefnogi mannau dynol parhaol ar y lleuad gan ddefnyddio technegau argraffu 3D newydd. Disgrifia’r ymchwil parhaus ym maes Pensaernïaeth y Gofod, yn cynnwys ei hymchwil ei hun, i werthuso pa mor addas yw pridd y lleuad fel sail i adeiladu strwythurau argraffedig 3D ar y Lleuad.  Yna bydd y siaradwr gwadd, Dr Paul Roche, Llysgennad yr Asiantaeth Gofod Ewropeaidd yng Nghymru, Prifysgol Caerdydd, yn gofyn beth mae'r Lleuad erioed wedi'i wneud i ni. Beth fyddai'n digwydd pe na fyddai'n bodoli? A fyddai bywyd ar y Ddaear pe na bai gennym y Lleuad? Bydd yn edrych ar yr hyn a gasglwyd o genhadaeth Apollo a'r technolegau deilliedig a ddatblygwyd o ganlyniad i hynny. Rhaglen 17:45 - 18:30 Cofrestru a lluniaeth 18:30 - 19:45 Trafodaeth 19:45 - 20:00 Derbyniad diodydd:  cwrdd â'r siaradwyr Bydd y sgwrs hon yn cael ei ffrydio’n fyw ar y noson. Cwestiynau Cyffredin A oes unrhyw ofynion adnabod neu gyfyngiad oedran i fynychu'r digwyddiad? Nac oes A oes angen i mi fod yn fyfyrwyr gyda'r Brifysgol Agored i fynychu? Nac oes. Mae'r digwyddiad hwn ar agor i'r cyhoedd. Ni allaf fynychu'r digwyddiad ar y diwrnod. A fydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu'n fyw? Bydd. Gallwch wylio’n fyw ar-lein a gofyn cwestiynau yn ystod y digwyddiad. Beth yw fy opsiynau teithio/parcio i'r digwyddiad? Lleolir Maes Parcio i Ymwelwyr y tu cefn i'r Amgueddfa, oddi ar Rodfa'r Amgueddfa. Gallwch brynu tocyn gadael o siop yr Amgueddfa am £6.50. Mae parcio yn rhad ac am ddim i ddeiliaid bathodyn anabl. Ewch â'ch bathodyn glas gyda chi i siop yr Amgueddfa pan fyddwch yn prynu eich tocyn. Mae llefydd parcio i bobl anabl ar y ffordd hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa ar Ffordd Gerddi'r Orsedd. Mynediad i'r Amgueddfa: cyngor i ymwelwyr anabl Gweler y wefan am ragor o fanylion. Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch ar y noson, rhowch wybod i ni ymlaen llaw yn OpenMinds-Talks@open.ac.uk Sut gallaf gysylltu â'r trefnydd gyda'm cwestiynau? Cysylltwch â'r tîm: OpenMinds-Talks@open.ac.uk A oes angen i mi ddod â thocyn wedi'i argraffu i'r digwyddiad? Nac oes. Ewch i'r ddesg gofrestru ar ôl cyrraedd. Nid yr enw sydd ar y cofrestriad/tocyn yw'r unigolyn sy'n mynychu'r digwyddiad. A yw hynny'n iawn? Rhowch wybod i'r trefnwyr ymlaen llaw.
<div>Vibha Srivastava, an OU PhD student, on constructing buildings on the moon using 3D printing.</div> www.thinglink.com My Interactive Video
<div>Dr Simeon Barber says there's still plenty more we can learn from the moon.</div> www.thinglink.com My Interactive Video
<div>It would take just two or three days to travel from Earth to the moon, says Dr Simeon Barber.</div> www.thinglink.com My Interactive Video
<div>Dr Mahesh Anand on what it would be like for humans to live on the moon.</div> www.thinglink.com My Interactive Video

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.