Meidän koulussa on ilo olla ja oppia
<div><b>1. Luomme koulun toimintakulttuuria yhdessä</b></div><div><br></div><div>Koulussa opettajat ja oppilaat, rehtori, oppilashuollon asiantuntijat, muu henkilökunta ja vanhemmat toimivat kaikki yhdessä turvallisen opiskeluympäristön, oppimisen ilon sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta.</div><div><br></div><div>On tärkeää, että koulu on yhteisö, jossa toimintakulttuuriin ja esimerkiksi oppilaiden ryhmäyttämiseen kiinnitetään huomiota. Kaikilla on tiedossa, kenelle voi kertoa huolenaiheista, joihin koulussa puututaan. Yhteisöllinen opiskeluhuolto seuraa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti oppilaiden hyvinvointia. </div><div><br></div><div>Turvallisuus ja oppimisen mahdollistaminen ovat perustana, kun päätetään tiloista ja ryhmien muodostamisesta. Koulun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat kehittävät yhdessä yhteisöllisiä toimintatapoja ja välittämisen kulttuuria. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on säännöllistä ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa.</div>
<div><b>2. Toimimme suunnitelmallisesti </b></div><div><br></div><div>Koululla on häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan estämistä koskeva suunnitelma. </div><div><br></div><div>Suunnitelma ohjaa koulun arkea. Se on tuttu oppilaille, vanhemmille ja opettajille. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.</div><div><br></div><div>Jos koululla on käytössä kiusaamisen vastaisia malleja tai ohjelmia, suunnitelmassa kuvataan niiden soveltamista.</div>
<div><b>3. Kerromme kiusaamisesta</b></div><div><br></div><div>Koulun opettajalla ja rehtorilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa vanhemmille tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta. </div><div><br></div><div>Koulun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat ymmärtävät, miten tärkeää on, että tieto kulkee kumpaankin suuntaan.</div><div><br></div><div>Tiedonkulun varmistamiseksi on yhdessä luotu monenlaisia tapoja ilmoittaa opettajalle tai rehtorille häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta.</div>
<div><b>4. Puutumme yhdessä</b></div><div><br></div><div>Opettajan tai rehtorin on puututtava kiusaamiseen heti, kun siitä on saatu tieto tai kiusaamista on havaittu. Heidän on selvitettävä tilanne häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan estämistä koskevan suunnitelman mukaan.</div><div><br></div><div>Opettajalla tai rehtorilla ei ole oikeutta määrätä rangaistuksia oppilaan vapaa-aikana tapahtuvista asioista. He voivat kuitenkin ilmoittaa vanhemmille tietoonsa tulleita asioita tapahtuma-ajasta ja -paikasta riippumatta sekä tarvittaessa selvittää niitä vanhempien kanssa. </div><div><br></div><div>Vanhempienkin on hyvä kertoa kouluun vapaa-ajalla huomatusta häirinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta.</div>
<div><b>5. Ilmoitamme tarvittaessa poliisille </b></div><div><br></div><div>Kun opettaja tai rehtori ilmoittaa vanhemmille tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, häirinnästä tai väkivallasta, samalla pohditaan yhdessä, onko kyseessä tilanne, jossa tarvitaan poliisin apua tai joka pitäisi antaa poliisin tutkittavaksi.</div><div><br></div><div>Tämän lisäksi opettajalla ja rehtorilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa sekä poliisille että lastensuojelulle, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu seksuaalirikoksena tai henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko.</div>
<div><b>6. Käytämme lakiin perustuvia puuttumisen keinoja </b></div><div><br></div><div>Rehtori ja opettaja voivat käyttää vain perusopetuslaissa säädettyjä puuttumis-, turvaamis- ja rangaistuskeinoja. Ensisijaisesti turvaudutaan kasvatuskeskusteluun. </div><div><br></div><div>Rehtori voi pedagogisilla tai turvallisuuteen liittyvillä perusteilla muuttaa oppilaiden luokka- ja ryhmäjakoja, jos opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen ei muutoin toteudu. Oppilasta ei voi rangaistukseksi määrätä opiskelemaan kotona. </div>
<div><b>7. Tarjoamme tukea ja apua</b></div><div><br></div><div>Kiusaamis-, syrjintä- ja väkivaltatilanteiden osapuolina olevilla oppilailla on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Oppilaiden käytettävissä ovat kouluterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut.</div><div><br></div><div>Oppilaan tai huoltajan suostumuksella asia voidaan viedä oppilashuollon moni­ammatillisen asiantuntijaryhmän käsiteltäväksi.</div><div><br></div><div>Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että rangaistuksen saaneelle oppilaalle on järjestetty tarvittava oppilashuolto.</div>
<div><b>8. Seuraamme tilannetta yhdessä</b></div><div><br></div><div>Opettaja tai rehtori ilmoittaa kiusaamis-, häirintä- tai väkivaltatilanteen selvittelystä ja ratkaisusta viiveettä kaikkien osapuolten vanhemmille. </div><div><br></div><div>Opettaja ja oppilas seuraavat, uusiutuuko tilanne, ja ilmoittavat, jos tilanteet jatkuvat. Myös vanhempien on varmistettava, ettei tilanne toistu ja että heidän lapsensa voi hyvin. </div><div><br></div><div>On tärkeää, että vanhemmat ilmoittavat opettajalle tai rehtorille, jos esimerkiksi kiusaaminen jatkuu. Kiusaamiseen puututaan heti ja jatkotoimista päätetään yhdessä.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.