Ciclo da materia e fluxo de enerxía.
<div>CICLO DA MATERIA:</div><div><br></div><div>Os produtores transforman a materia INORGÁNICA en ORGÁNICA grazas á fotosíntese. Esta materia descomponse en cada nivel, volvendo así a empezar o ciclo.</div><div><br></div><div>Os descompoñedores transforman a materia ORGÁNICA en INORGÁNICA. Están en todos os nieveis e poden ser: </div><div>-Transformadores; transforman a materia orgánica morta en humus.</div><div>-Mineralizadores: transforman a materia orgánica en inorgánica (minerais).</div>
<div>FLUXO DE ENERXÍA</div><div>A enerxía entra na cadea trófica a través dos produtores, e vai fluíndo aos seguintes niveis.</div><div>Os organismos en cada nivel desarrollan as súas actividades vitais e gastan enerxía que é desprendida en forma de calor.</div><div>Só pasa o 10% de enerxía dun nivel a outro (REGRA DO 10%). Parte do 90% restante e emitida ao ambiente e o resto é radiada ao espazo.</div><div>Esto determina un baixo número de niveis tróficos, xa que non hai enerxía suficiente.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.