Kulehammer/a ball-peen hammer, pennhammer (a cross pein ...
kulehammer/a ball-peen hammer
pennhammer (a cross pein hammer)
smihammer (a blacksmith hammer)
snekkerhammer (a curved-claw hammer / a carpenter`s hammer)
gummiklubbe (a mallet)
plasthammer (a plastic hammer)
skrustikke ( a vice / an engineer`s bench vice)
maskinskrustikke (a machine vice)