Verlichte denkers in de salon of Mme Geoffrin in 1755
<div>Rousseau</div>
<div>Een van de belangrijkste zaken die Montesquieu aan de kaak stelt in zijn briefroman is de monarchie. Als de monarchie niet op een juiste manier vormgegeven wordt, kan deze omslaan in een 'fataal wapen', omdat alle macht toebehoort aan één persoon, de koning. Montesquieu schrijft uitgebreider over dit onderwerp in zijn latere – meest bekende en invloedrijke – werk, Over de geest van de wetten (1748). Hierin stelt hij dat een rechtstaat pas goed functioneert als er een scheiding bestaat van drie machten: de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. De drie machten moeten elkaar controleren en voorkomen dat één macht de bovenhand krijgt, om machtsmisbruik of tirannie te voorkomen. Deze leer wordt de Trias Politica genoemd.</div> www.mediamarlin.nl
<div>De salon van madame Geoffrin.</div><div>(1755) Schilder: Anicet Charles Gabriel Lemonnier</div><div>In de Franse salons, waarin ook voor vrouwen een rol was weggelegd, kwamen wetenschappers, letterkundigen en aristocraten bijeen. Sommigen traden op als beschermers voor wie in juridische of financiële moeilijkheden raakte.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.