Crisi de les persones refugiades.
LA FEDE.CAT<br><br>Coordina les entitats federades que fan treball en països d'origen o en ruta, les que fan sensibilització i denúncia sobre les causes de les crisis humanitàries i i les que fan treball d'acollida i asil de les refugiades a casa nostra. <br><br>Alhora es coordina i fa incidència a les diferents administracions catalanes que estan compromeses amb l'ajuda a les persones refugiades. www.lafede.cat organitzacions per a la justícia global
STOPMAREMORTUM<br><br>És una plataforma conformada per persones a títol individual, entitats i organitzacions polítiques que té com a principi fomentar un canvi en les polítiques migratòria, d'estrangeria i d'asil i refugi dels estats i de la Unió Europea. stopmaremortum.org Stop Mare Mortum
ASIL.CAT<br><br>És una xarxa que vol augmentar l’impacte i abast de les accions de mobilització, incidència política i social de les ONG membres en matèria d’asil i refugi.<br><br>Està conformada per set entitats: Acathi, ACCEM, la Fundació ACSAR, CCA(R), Exil, Pencatalà i SICAR.cat. També hi participen com a entitats observadores el Comitè Català d'ACNUR i Creu Roja. asil.cat Defensar del dret d’asil a Catalunya i dels drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans.
GRUP D'ACOLLIDA<br><br>Està treballant per coordinar l'acollida de les persones refugiades.Hi participa l'Ajuntament de Barcelona, així com entitats socials com el CCA(R), la Creu Roja, el SICAR.cat, ACCEM i Càritas.
GUP DE SENSIBLITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT<br><br>Està elaborant una guia d'acollida i material de sensibilització sobre les causes que provoquen crisis humanitàries com la que estem vivint. <br><br>Lafede.cat forma part d'aquest grup de treball amb el FCCD, l'ACCD, la Taula del Tercer Sector, STOPMAREMORTUM, el Comitè Català d'ACNUR, Creu Roja, el CIEMEN i Fundació ACSAR.
GRUP D'OCUPACIÓ I OCUPABLILITAT<br><br>Està cercant quines són les possibles ofertes laborals per a les persones refugiades.
GRUP D'INVENTARI I DE RECURSOS<br><br>Està cercant recursos disponibles a les ciutats catalanes per a l'acollida de les persones refugiades.
GRUP DE SALUT<br><br>Està definint un pla de treball per atendre les necessitats sanitàries de les persones refugiades.
EL COMITÈ PER A L'ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES<br><br>És l'espai de coordinació de les diferents administracions catalanes amb les entitats socials.<br><br>Es troba dins la Direcció General d'Immigració del Departament de Benestar Social i Família.
DIRECCIÓ DE JUSTÍCIA GLOBAL I COOPERACIÓ INTERNACIONAL<br><br>Dóna suport a rutes de fugida en països de primera acollida i en origen mitjançant projectes identificats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. <br><br>Alhora té una línia oberta de Sensibilització i Educació pel Desenvolupament.
PLA CIUTAT REFUGI<br><br>En aquest enllaç trobareu la Mesura de Govern «Barcelona, Ciutat Refugi» premsa.bcn.cat
SAIER<br><br>El Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) coordina els Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb entitats socials i sindicats per oferir un servei integral a les persones immigrants, emigrants i refugiades.
L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA <br><br>Participa en aquesta crisi humanitària mitjançant un conveni amb el FCCD.
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓAL DESENVOLUPAMENT<br><br>Està donant suport a les persones refugiades en rutes de fugida, als municipis de la ruta, fa planificació i gestió de l'acollida (dins el grup d'acollida del CAPR) i educació per al desenvolupament i sensibilització als municipis (dins el Grup de Sensibilització i Educació pel Desenvolupament). <br><br>Ha creat un espai web per explicar la feina que desenvolupa. monlocalrefugiats.weebly.com Món Local Refugiats
Actuació en els punts de la ruta de les persones refugiades.
Actuació en els punts d'origen de les persones refugiades.
COMITÈ D'AJUDA HUMANITÀRIA I D'EMERGÈNCIA<br><br>Aquest òrgan, creat l'any 2005, té com objectiu treballar en països d'origen i sensiblitzar sobre les causes que originen les crisis humànitaries. sac.gencat.cat Organismes. Generalitat de Catalunya

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.