Ontwerpmodel Blended Learning
Houd bij de beschrijving van leerdoelen rekening met de context. De context omvat bijvoorbeeld wensen en eisen vanuit het vakgebied en de opleiding (eindtermen, plaats in het curriculum). Kijk ook naar je doelgroep; wat weet je over hun beginsituatie (voorkennis, belevingswereld)? Tot de context horen ook praktische en organisatorische zaken zoals beschikbare tijd en materiaal.
Uiteraard is de leerinhoud bepalend voor leerdoelen. Voor sommige vakken liggen de leerdoelen vooral op vaardigheidsniveau en moet er veel geoefend worden (denk aan wiskunde). Voor andere vakken gaat het meer om kennisspecifieke doelstellingen zoals bij zaakvakken.
Een taxonomie is een ordening van leerdoelen naar niveau. De meest gebruikte is die van Bloom. Wij gebruiken in deze cursus de gereviseerde versie van Anderson en Krathwohl. De taxonomie helpt je bij bepaling van het juiste niveau van de leerdoelen via de keuze van de juiste werkwoorden.
Ontwerp je onderwijs met het leerresultaat in gedachten. De leerdoelen sturen je lessen, het leren van studenten en ook de manier van toetsen. Goede leerdoelen zijn concreet en meetbaar en bevatten actieve werkwoorden die het gewenste gedrag beschrijven. Zorg ervoor dat leerdoelen prikkelend of uitdagend zijn voor je studenten. Uitdaging is een motor voor leren! Leer meer in het ontwerpelement Leerdoelen. i.imgur.com
Welke didactische aanpak (Pedagogy) kies je? Gebruik je bijvoorbeeld een alwetende verteller die kennis overdraagt, of laat je studenten werken aan de hand van vragen of problemen? Staan taken vanuit de werkpraktijk centraal of kies je voor de onderwerpen (topics) zoals die in het vakgebied gebruikelijk zijn? Meer over deze en andere keuzes in het ontwerpelement Didactische aanpak. <br>
Wil je nieuwe kennis of informatie overdragen? Instructie is hiervoor een goede strategie. Voor efficiënte en effectieve instructie komt de technologie ons te hulp: wij kunnen de informatie multimediaal aanbieden. Daarbij moeten we rekening met de werking van het geheugen. <br>
Hoe zorg je ervoor dat je studenten kennis en vaardigheden in zich opnemen en later ook weer kunnen ophalen en toepassen? Om dit te bereiken is interactie nodig: met de leerstof, met de docent en met medestudenten.
Samenwerken is een belangrijk onderdeel van een effectief leerproces. Werken in leergroepen zorgt voor verbinding tussen studenten en deze verbinding is motiverend. Andere vormen van samenwerken zijn peerfeedback en peerinstructie.
Elke afgeronde leereenheid (les, lessenserie, vak) heeft een startfase, een verwerkingsfase en een afsluitende fase. In verschillende fases gebruiken we verschillende leer- en doceeractiviteiten.
De kernvraag bij deze stap is: welk leren willen we op gang brengen (en houden) om ervoor te zorgen dat studenten de leerdoelen bereiken? Maak de keuzes gebaseerd op kennis over leerprocessen en motivatie! Meer hierover in het ontwerpelement "Leer en doceeractiviteiten". i.imgur.com
Individuele aandacht en feedback is een belangrijke motivator in onderwijs en zorgt voor meer leerresultaat. De techniek ondersteunt ons hierbij. Je kunt online: - studenten individueel benaderen, volgen en je onderwijs hierop aanpassen - studenten feedback geven op ingeleverd werk en op deelname aan online discussies.
Hoe kun je de individuele context van studenten inzetten in je onderwijs? Bijvoorbeeld door studenten eigen praktijksituaties uit hun leven en/of werk in te laten inbrengen. Ook kun je nadenken over de manier waarop je verschillen in achtergrond van studenten zou kunnen gebruiken in je onderwijs.
Wat zijn de persoonlijke omstandigheden van je doelgroep? Studeren ze fulltime of in deeltijd? Werken ze? Je kunt het leren personaliseren door aandacht te besteden aan de persoonlijke context en bestaande kennis van cursisten. De techniek stelt ons in staat om materiaal op verschillende manieren aan te bieden. Zo kun je van te voren rekening houden met individuele verschillen in beginsituatie.
Hoe kun je in je onderwijs verschillen tussen studenten recht doen? Je kunt zorgen voor keuzemogelijkheden: bijvoorbeeld verschillende leerwegen en - activiteiten aanbieden om kennis en vaardigheden te verwerven. Je kunt ook op verschillende manieren toetsen. Meer hierover, en de rol van technologie hierbij in het ontwerpelement "Differentëren"! i.imgur.com
Toetsing is een essentieel onderdeel van je onderwijs. Een belangrijke voorwaarde voor studiesucces is een uitdagend leerklimaat dat studenten gericht activeert. Toetsing en feedback spelen daarbij een belangrijke rol. Voor effectief leren is een gebalanceerde mix van formatieve en summatieve toetsen nodig. Uit onderzoek blijkt dat feedback een van de meest invloedrijke middelen is om leren te realiseren. Feedback heeft voor zowel de student als de docent de functie van monitor (of thermometer). Leer meer in het ontwerpelement Feedback en Toetsing. i.imgur.com
Hoe geef je goede feedback? Goede feedback is (meestal) positief en concreet. Feedback kan gericht zijn op verschillende niveaus (taak, proces en persoonlijke kernkwaliteiten) en op het leerdoel. Feedback kan aangeven hoever een student op een bepaald moment gevorderd is vanaf de start en/of hoever hij nog verwijderd is van het gewenste resultaat.
Formatieve toetsing noemen we ook wel “toetsing voor het leren”. Het gaat erom dat de student en docent feedback krijgen over de vorderingen en het leerproces van de student.
Dit is toetsing in de laatste fase van een leerproces om te zien of de studenten de leerdoelen beheersen.
Reflectie help zowel studenten als docenten in het leerproces. Stil staan en afstand nemen, helpt om feedback te verwerken en tot betere leer of doceerresultaten te komen.
Elke docent evalueert zijn of haar onderwijs en past op basis hiervan het onderwijs aan. Alle toetsresultaten kun je als docent ook zien als een evaluatievorm. Als blijkt dat veel studenten niet vorderen en/of slechte resultaten halen dan moet je als docent opnieuw kijken naar de opzet van je onderwijs.
Hoe kun je met technologie de verschillende aspecten van onderwijs versterken, verrijken en flexibeler maken? Met hulp van technologie kun je bijvoorbeeld: - lerenden stimuleren actief aan de slag te gaan met leerinhouden. Individueel en in interactie met elkaar en met de docent. - feedback en assessment op verschillende manieren organiseren - differentiëren en je onderwijs laten aansluiten op individuele voortgang of voorkeuren! <br>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.