This image has been tagged as the property of Getty Images, and is not licensed for commercial Thinglink use. Please either host the image elsewhere or use a free account.
Prezentacja-Mikołaj Kopernik
Kim był Mikołaj Kopernik? Mikołaj Kopernik żył w latach 1473 - 1543. Był polskim astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistom, strategiem, lekarzem, astrologiem, tłumaczem. Człowiek epoki odrodzenia, autor przełomowego dzieła "O obrotach ciał niebieskich" ("De Revolutionibus orbium coelestium"). Dzieło Mikołaja Kopernika wydane po łacinie w Norymberdze w 1543 roku było przełomową praca naukową. Mikołaj Kopernik ostatecznie wykazał i szczegółowo udowodnił w niej, że to Ziemia obraca się wokół Słońca, a nie, jak wierzono - Słońce wokół Ziemi. Teoria heliocentryczna zastąpiła teorię geocentryczną. Odkrycie Mikołaja Kopernika nazywane jest przewrotem kopernikańskim w światowej nauce.
Teoria geocentryczna, a teoria heliocentryczna. Mikołaj Kopernik nie był pierwszym naukowcem formułującym teorię heliocentryczną, jednakże jego zasługa polegała na ostatecznym jej udowodnieniu i przekonywającej, wyczerpującej argumentacji. Obalił w ten sposób wcześniej obowiązującą teorię geocentryczną, której podważanie Kościół katolicki uważał za przejaw herezji. W starożytności teorię heliocentryczną sformułował już Arystach z Samos, hellenistyczny filozof i astronom żyjący w III wieku przed naszą erą. Arystach z Samos poprzez teorię heliocentryczną pragnął objaśnić zmienność pór roku, była też dla niego użyteczna dla rozwoju geografii i kartografii.
Kościół, a teoria heliocentryczna Mikołaj Kopernik obawiał się reakcji hierarchii kościelnej, jego teoria podważała istotny wówczas element kultury katolickiej, jaką było przekonanie o specjalnym statusie ziemi we wszechświecie. Dopiero dziewiętnastowieczne teorie egzegezy i hermeneutyki w studiach biblijnych sprawiły, że możliwe było godzenie teorii naukowych i spraw wiary.W 1616 roku praca "O obrotach ciał niebieskich" została wpisana na kościelny indeks ksiąg zakazanych. Stało się tak na skutek procesu Galileusza, uznanego za heretyka w związku z rozwijaniem przez niego teorii kopernikańskiej, uznanej za "bezsensowną", "absurdalną", "heretycką" i "błąd w wierze".
Spory o pochodzenie W okresie silnych wpływów nacjonalizmu (w wieku XIX i na początku XX) toczy się polsko-niemiecki spór o przynależność narodową Mikołaja Kopernika, która w jego czasach była nieistotna (podczas studiów we Włoszech uważany był, jak wszyscy Polacy i Czesi, za Niemca). Choć był poddanym królów Polski, mieszkał i tworzył na obszarach o silnym wpływie kultury niemieckiej.
Edukacja Kopernika Mikołaj Kopernik ukończył w 1491 roku naukę w szkole parafialnej przy kościele św. Jana w Toruniu. W tej szkole nauczył się łaciny, podstaw matematyki i astronomii. Na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, wpisując się do metryki jako Nicolaus Nicolai de Thuronia. Dzięki staraniom wuja Łukasza w 1496 roku rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, wpisując się w styczniu 1497 do albumu nacji niemieckiej bolońskiego Uniwersytetu Jurystów.
***Pobyt w Lidzbarku*** Brał udział prawie we wszystkich czynnościach dyplomatycznych i administracyjnych biskupa, uczestniczył m.i.n w zjazdach stanów Prus Królewskich, prawdopodobnie był obecny na koronacji Zygmunta I Starego, a także uczestniczył w sejmie krakowskim. ***Pobyt w Olsztynie*** Kopernik został administratorem i sprawował ten urząd do 1519, w latach 1516-1521 zarządzał folwarkami kapituły w komornictwach olsztyńskim imelzackim. Na początku 1523, został mianowany administratorem biskupstwa warmińskiego. ***Pobyt we Fromborku*** Po powrocie do Fromborka, Kopernik mógł spokojnie oddać się pracy naukowej. Żył bardzo skromnie, poniżej przeciętnej pozostałych kanoników. Ponadto nikt nie podzielał astronomicznych zainteresowań Mikołaja, zatem musiał się on czuć samotnie. Był za to ceniony jako ekonomista i lekarz.
Śmierć Kopernika W 1542r. astronom doznał wylewu krwi do mózgu, w wyniku czego utracił mowę, a prawa strona ciała została sparaliżowana. Mikołaj Kopernik zmarł 24 maja 1543r. we Fromborku. W czasie choroby, 21 marca 1543r. została wydana książka astronoma "O obrotach sfer niebieskich" i wg. legendy dotarła ona do Kopernika w ostatnim dniu jego życia.
Sarkofag z doczesnymi szczątkami Mikołaja Kopernika wystawiony w Bazylice katedralnej św. Jakuba w Olsztynie. upload.wikimedia.org
Kopernikowska wizja wszechświata De revolutionibus orbium coelestium upload.wikimedia.org
Dom Kopernika w Toruniu upload.wikimedia.org
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie upload.wikimedia.org
Archikatedra we Fromborku, widok z wieży widokowej www.citi.com
Mikołaj Kopernik w wieku 70 lat, rekonstrukcja wyglądu twarzy na podstawie czaszki odnalezionej w 2005 r. w Archikatedrze we Fromborku www.citi.com
Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie; dzieło Bertela Thorvaldsena upload.wikimedia.org
Wieża Kopernika we Fromborku – widok z dziedzińca. upload.wikimedia.org
Grób Kopernika w katedrze fromborskiej. upload.wikimedia.org
Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu. upload.wikimedia.org
,,Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”- Mikołaj Kopernik był bardzo odważnym człowiekiem szukającym prawdy o Wszechświecie. Gdy umarł w 1543r. pozostawił w swym dziele ,,De revolutionibus orbitum coelestium'' (O obrotach ciał niebieskich) podstawy systemu, który odrzucał błędy nauki ptolemejskiej. Mikołajowi Kopernikowi zawdzięczamy takie rzeczy jak: 1.Zmienił on całkowicie światopogląd ludzkości na sprawy świata, a także wyprowadził ludzkość z ciemnoty. 2.Odkrycia Kopernika przyczyniły się głównie do rozwoju astronomii i kosmologii, z których korzysta dzisiejsza ludzkość. 3.Został punktem wyjścia wszystkich znanych dziś odkryć dotyczących budowy Wszechświata i rządzących nim sił. Do uwiecznienia pamięci o Koperniku powstało około 11 pomników, wiele szkół i ulic o jego imieniu.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.