O ciclo das rochas e o gneis.
As rochas sedimentarias son rochas que adoitan presentar unha disposición en capas, que se chamas estratos.<br />
As rochas metamórficas fórmanse someténdose en altas presións e temperaturas.<br />
As rochas ígneas ou magmáticas fórmanse cando o magma se solidifica.<br />
Aquí unha imaxe dos procesos do ciclo das rochas.<br /> www.geologia.uchile.cl
A miña rocha é o gneis, é unha rocha metámorfica que presenta un bandeado deformado e irregular.<br />
Aprécianse cristais, medianos ou grandes, de feldespato.<br /> 3.bp.blogspot.com

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.