Téma Video
Jedno­duchý a sku­tečně pří­jemně pou­ži­telný nástroj na tvorbu videa z vašich foto­grafií a obrázků sku­tečně exis­tuje! Vybe­rete hudbu a nahrajete fotky, které si posklá­dáte tak, jak si pře­jete, aby šly ve výsledném videu za sebou. To je celé. Tu dřinu a nudu a složi­tost udělá nástroj za vás. Vy se jen zahalíte do vav­řínů slávy. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/audio-a-video/331-evver.html) www.evver.com Evver allows you to create videos from your photos set to really cool music for sharing with your friends and family. It's fast and free.
Tvo­řítko videa z nej­růz­nějších online mate­ri­álů! Vy si najdete hezké obrázky, foto­grafie, videa, text i hudbu a následně je zde jenom posklá­dáte a postří­háte do poža­dované úrovně krásy a pro­fe­si­o­na­lity. Chcete udě­lat super video z dovo­lené? Nebo pro­pa­go­vat váš nový pro­dukt či službu? A nebo budete tak moc inova­tivní, že zahrnete videa do vzdě­lávání? Je to jen na vás. Jisté je, že dobře udě­lané video prostě při­táhne pozornost vašeho publika! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/audio-a-video/295-soo-meta.html) www.soometa.com
Video je IN! Chcete si vytvo­řit vlastní? Třeba z foto­grafií a obrázků nebo si ho posklá­dat z růz­ných videí? Doplnit to hud­bou nebo komen­tá­řem? Stu­peflix vám to zařídí. Jedno­duše a samo­zřejmě v naprosto pro­fe­si­o­nální kvalitě! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/audio-a-video/276-stupeflix.html) studio.stupeflix.com Make beautiful videos, online, easily! How to make travel movies, wedding videos, promo ads, property virtual tours: just add photos, clips, music and watch your video!
Dneska se všechno urych­luje. Auto­ma­tizuje. Počí­ta­čuje. Tak proč ne i tvorba vašeho osobního videa? Magisto je takový mixér, do kte­rého dáte všechny potřebné ingre­di­ence a on vám udělá chutný koktejl. Je to tak! Vy dáte pří­sady a pár kliků a Magisto dodá pro­fe­si­o­nální výsledek. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/audio-a-video/330-magisto.html) www.magisto.com Magisto online video editor is a fast & powerful video maker. Turn your photos and video clips into video stories with Magisto movie editor. Start free!
animoto.com Animoto turns your photos and video clips into professional video slideshows in minutes. Fast, free and shockingly simple - we make awesome easy.
Youtube pro učitele. www.teachertube.com TeacherTube brings free videos and educational technology into the classroom as well as the home. Our kid's videos can be used as tools anywhere to help children learn. Click now and find out how we can help.
Obrovské množství inspirace. ted.com TED Talks are influential videos from expert speakers on education, business, science, tech and creativity, with subtitles in 100+ languages. Ideas free to stream and download.
Portál pro učitele i žáky/studenty. khanacademy.com Learn for free about math, art, computer programming, economics, physics, chemistry, biology, medicine, finance, history, and more. Khan Academy is a nonprofit with the mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere.
Videa stále hýbou interne­tem! Pro nor­málního smr­telníka je s nimi však poměrně těžká práce, jelikož edi­tovat video je náročné. A proto tu máme Pixo­rial. To složité udělá za vás a vy můžete konečně svo­bodně dávat svá videa na obdiv. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/audio-a-video/348-pixorial.html) pixorial.com Create, discover and share location smart videos and store them safely and securely on the LifeLogger cloud. Signup for FREE and get up to 5GB of storage.
Portál pro videa. vimeo.com Vimeo is the home for high-quality videos and the people who love them.
Chcete si vytvo­řit naprosto kou­zelně a pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící video? Vůbec nevadí, že jste v tom totální nová­ček. Nahrajete si obsah a prostě ho posklá­dáte dohro­mady. To složité udělá nástroj za vás! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/audio-a-video/304-wevideo.html) www.wevideo.com Make and share videos using WeVideo's cloud-based online video editing software. Available on Android, iPhone, iPad, Mac, PC and Chromebook.
Máte video a potře­bujete ho převést na jiný for­mát? Třeba aby bylo kompa­ti­bilní s mobilními zařízeními? Nebo si chcete rovnou stáh­nout video z Youtube ve for­mátu, který vám nej­lépe vyhovuje? Vyzkou­šejte Video Conver­ter! Práce s videem nikdy nebyla tak rychlá a snadná! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/audio-a-video/106-veo-video-converter.html) www.veovideoconverter.com You can easily convert videos online to a MP4, AVI, 3GP, MPEG, MPG and more thanks to the format conversion tool VEO. Free and fast. You could see your videos on your PSP, mobile phone, iPad and many other devices
www.youtube.com YouTube
www.youtube.com http://newhorizons123.biz Video Marketing is HOT today. Increase your brand exposure, website traffic, and connect with your target market using video market...
www.youtube.com How to upload a classroom video with Teacher Tube. Learn this safe and powerful video tool in less than 5 minutes.
www.youtube.com YouTube
www.youtube.com In this video, GiFTgive shows nonprofits how to create a video using Pixorial for their GiFTgive page. GiFTgive online donation software is described as The ...