Téma Informace
www.youtube.com An Evernote introduction and overview tutorial for 2013 and 2014 on how to use Evernote to create richly formatted notes and organize your notes into noteboo...
www.youtube.com A short tutorial on Diigo.com.
www.youtube.com Now you have Pinterest! A place where you can 'pin' your favorite images or videos. From cute animal babies to your favorite movies --anything you like-- jus...
www.youtube.com www.carldavidweb.com This Video Describes How Your Can Very Easily Curate And Organize Bits and Pieces of the Internet and PUT THEM TO WORK FOR YOU! IFTTT is...
www.youtube.com YouTube
Cite­bite je jedno­duchý nástroj, který slouží pro vytvá­ření odkazů na urči­tou část textu, která se nachází na nějaké webové stránce. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/32-citebite.html) citebite.com Citebite - Link directly to specific quotes in web pages
Evernote je online služba, která umožňuje zazna­menávat poznámky, nápady a myš­lenky. Vyniká tím, že je opravdu mul­tiplatformní — můžete ji pou­žívat ve webovém pro­hlížeči, ve svém počí­tači, na tabletu i mobilním telefonu. To zajistí, že budete mít pří­stup ke svým aktuálním poznámkám prak­ticky vždy a všude! Více informací: http://www.mitvsehotovo.cz/?s=Evernote www.evernote.com Our note taking app helps you capture and prioritize ideas, projects and to-do lists, so nothing falls through the cracks. Start your free trial today!
Zálož­kování online zdrojů, které klade důraz na to, že si budete chtít založené články poz­ději pře­číst! Vysoce mul­tiplatformní, vytvo­řený k pro­po­jení s dalšími nástroji, které pou­žíváte a v lehkém vzdušném designu. A to samo­zřejmě ještě není všechno. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/citace-a-bookmarking/336-pocket.html) getpocket.com
Diigo je online nástroj, který slouží ke správě online zdrojů. Nalez­nete zají­mavé webové stránky, které si chcete uložit na poz­ději. Jedno­duše danou stránku „pře­táh­nete” do lišty v pro­hlížeči. Poznáváte se? Tak dejte Diigu šanci. Uvi­díte, že efek­tivní správa záložek šetří čas i nervy. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/citace-a-bookmarking/95-diigo.html) www.diigo.com
Zjedno­du­šeně je Pin­te­rest služba na zálož­kování (bookmarking) obrázků. Doopravdy je to ale úžasná nástěnka, na kte­rou špend­líte obrázky! Navíc je můžete různě tří­dit a také sle­dovat své kama­rády a jejich nástěnky. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/citace-a-bookmarking/110-pinterest.html) pinterest.com Discover recipes, home ideas, style inspiration and other ideas to try.
Výtečná služba, která vám dovolí propojit desítky různých nástrojů dohromady. iffft.com See related links to what you are looking for.
Citování je velmi důležité! To vědí všichni. Citování je složité a zauz­lité! To taky vědí všichni. Takže jak z téhle šlamastyky ven? Citace​.com udě­lají všechno to divné, složité a pun­tič­kář­ské za vás. Vy jsem slíznete sme­tanu a pochvaly za to, jak pre­cizní citova­tel jste! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/citace-a-bookmarking/284-citace.html) www.citace.com Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF.
Milu­jete knihy a chcete mít pře­hled o tom, co jste v minu­losti pře­četli? Chcete, aby vám někdo dopo­ru­čoval nové knihy a tato dopo­ru­čení vám přesně seděla? Chcete si o kni­hách poví­dat, objevovat novinky, sdí­let svoje pro­žitky ze čtení? Tak se při­pojte ke komu­nitě uživa­telů Goodreads! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/citace-a-bookmarking/154-goodreads.html) www.goodreads.com Discover and share books you love on Goodreads, the world's largest site for readers and book recommendations!
Hodně čtete a už ztrá­cíte pře­hled o tom, co jste četli a co ne? Chcete si někam napsat, co byste si v budoucnu rádi pře­četli? Rádi o kni­hách dis­ku­tujete? Nebo chcete pomoct s výbě­rem toho, co by se vám mohlo na čtení líbit? Pokud ano, je přesně pro vás DatabazeKnih​.cz! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/citace-a-bookmarking/157-databazeknihcz.html) www.databazeknih.cz

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.