Téma Obrázky
Hle­dáte takový vyhle­dávač, kte­rému ukážete obrázek a on vám najde všechny stejné nebo podobné? Tak pak už hle­dat nemu­síte — řešení je TinEye! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyhledavaci-nastroje/77-tineye.html) www.tineye.com TinEye Reverse Image Search
Bom­bas­tický nástroj na úpravu fotek přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Nabízí obrov­ské množ­ství pro­fe­si­o­nálních i zábavně vtipných efektů. Trápí někoho na vaší fotce nepěkná pleť? Nedo­sta­tečně sví­tivě bílé zuby? Něko­lik kilo navíc? Všechno tohle vám Pic­Monkey pomůže odstranit během pár kliknutí! Navíc vás nechá poho­dlně vytvo­řit velmi pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící koláže fotek. Pokud se tedy chys­táte pro­du­kovat pro­pa­gační letáčky, je to ide­ální volba! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/grafika/150-picmonkey.html) www.picmonkey.com PicMonkey Editor is an easy to use online photo editor. Apply filters, add photo frames, add text to your photo, remove wrinkles, whiten teeth and more.
Online edi­tor pro vaše foto­grafie, který nabízí opravdu velmi širokou škálu nej­růz­nějších efektů a udě­lá­tek, která z oby­čejného obrázku udě­lají umě­leckou a pro­fe­si­o­nální úžasnost. Pro­blém nastává pouze v tom, že sami nevíte, kte­rou možnost si pro zkrášlení vaší fotky vlastně vybrat! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/grafika/335-fotor.html) www.fotor.com Fotor is a free online picture editor and graphic designer, allowing you to use online photo editing tools, such as add filters, frames, text, stickers and effects…and apply design tools to make creative photo designs and graphics. Online photoshop and graphic design software has never been so easy!
Jeden obrázek vydá za tisíc slov! Je to tak, takže proč toho nevy­u­žít i v „nor­mální“ a „oby­čejné“ online komu­nikaci s přá­teli nebo klidně i v pro­fesním světě, při řešení něja­kého pro­jek­tového pro­blému? Marqueed vám nabízí kompletní řešení obráz­kové komu­nikace. Buďte lepší, pro­duk­tivnější, klidnější a odstraňte komu­ni­kační nedorozumění! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/231-marqueed.html) www.marqueed.com Simple Image collaboration and markup tool - Take screenshots and discuss feedback
Chcete s okolním interne­tovým svě­tem sdí­let svoje foto­grafie? Chcete na to jít chytře a pro­fe­si­o­nálně? Vyzkou­šejte Flickr! Jedná se o populární síť, která slouží ke sdí­lení fotek. No prostě Flickr ví jak na věc! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/161-flickr.html) www.flickr.com
Zjedno­du­šeně je Pin­te­rest služba na zálož­kování (bookmarking) obrázků. Doopravdy je to ale úžasná nástěnka, na kte­rou špend­líte obrázky! Navíc je můžete různě tří­dit a také sle­dovat své kama­rády a jejich nástěnky. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/citace-a-bookmarking/110-pinterest.html) pinterest.com Discover recipes, home ideas, style inspiration and other ideas to try.
Proč si pro­hlížet jedno­duché, nic nevy­po­ví­da­jící, prostě „pouze“ obrázky? Obo­haťte je o více infor­mací a vklá­dejte do nich odkazy na písničky, videa, prostě co vás napadne! Jenom varování: Thing­link je návykový. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/273-thinglink.html) www.thinglink.com Seamlessly make your images, videos, and 360 content interactive with text, links, images, videos and over 70 call to actions, creating memorable experiences for any audience
Visually je bez­platný online nástroj, který slouží jako uložiště info­grafik. Můžete si sem nahrát vlastní info­grafiku a zís­kat tak pub­likum a zají­mavou zpětnou vazbu. Kromě toho sem můžete zajít vždy, když něja­kou info­grafiku hle­dáte, když se chcete inspi­rovat nebo pokud prostě nemáte co dělat. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/180-visually.html) visual.ly Create engaging infographics, videos, and ebooks for your marketing campaigns. We make premium content creation fast, simple, and affordable.
Easel​.ly je grafický edi­tor určený spe­ci­álně pro tvorbu info­grafik přímo v okně vašeho pro­hlížeče. To zna­mená, že pokud máte nápad i data, můžete odho­dit stranou sta­rosti typu „neu­mím dělat grafiku“ nebo „bojím se, že to nebude vypa­dat hezky“! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/177-easel-ly.html) www.easel.ly Easel.ly is a simple web tool that empowers anyone to create and share powerful visuals (infographics, posters)... no design experience needed! We provide the canvas, you provide the creativity.
Vynikající nástroj na tvorbu infografik. piktochart.com Create beautiful infographics, flyers, posters, presentations and reports easily with absolutely no design experience. Try Piktochart, it's free!
Infogram je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření vizuálně při­taž­livých info­grafik. Vše pro­bíhá v okně vašeho pro­hlížeče a bez nutnosti mít nějaké grafické zna­losti a dovednosti. Infogram udělá skoro vše za vás. Vy musíte jen dodat data a říct mu, co se vám líbí! Pokud nechcete tvo­řit celou info­grafiku, můžete si vytvo­řit pouze graf nebo dia­gram. Info­grafika, která je vizuálně velmi lákavá, při­táhne pozornost pub­lika. Pokud je správně udě­laná i po obsahové stránce (což je ještě důleži­tější), může čtenáři (pozo­rova­teli) pře­dat hutné infor­mace. A to je výzva! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/175-inforgram.html) infogr.am Infogram is an easy to use infographic and chart maker. Create and share beautiful infographics, online charts and interactive maps. Make your own here.
Veezzle je bez­platný online vyhle­dávač, který inde­xuje a pro­chází foto­grafie, které jsou zdarma k vyu­žívání. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyhledavaci-nastroje/82-veezzle.html) www.veezzle.com Veezzle is a free stock photo search engine - search for absolutely free images plus the latest trending social media!
Iconfin­der je bez­platný online vyhle­dávač, který se spe­ci­a­lizuje na ikonky. K dis­po­zici máte moře iko­nek které můžete bez­platně pou­žít (jsou zdarma, liší se pouze možností pou­žití, které upravují autor­ské licence). Stačí, když si je vyhle­dáte. Pakliže vás to neu­spokojí, nabízí vám tenhle nástroj možnost zakou­pit ikonky, které jejich autoři zpo­platnili. Nemu­síte se ale děsit, většina nabízených krá­sek je stále totálně zdarma. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyhledavaci-nastroje/6-iconfinder.html) www.iconfinder.com Iconfinder is the leading search engine and market place for vector icons in SVG, PNG, CSH and AI format.
Giphy je bez­platný online nástroj, jehož cílem je shro­maž­ďování a následně zpří­stup­ňování dnes tolik oblí­bených GIF obrázků. Tento for­mát umožňuje do jednoho obrázku zaba­lit hned něko­lik, které se po urči­tém časovém úseku stří­dají. Tím vzniká efekt videa, přes­tože se jedná o obrázek. Vhodným GIFovým obráz­kem můžete skvěle ozvláštnit svoje webové stránky, při­táh­nout pozornost, prostě zaujmout. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyhledavaci-nastroje/281-giphy.html) giphy.com GIPHY is your top source for the best & newest GIFs & Animated Stickers online. Find everything from funny GIFs, reaction GIFs, unique GIFs and more.
Vec­torpor­tal je online por­tál, který obsahuje více než 10 mili­onů obrázků. Tyto obrázky jsou zdarma k dis­po­zici pro sou­kromé i komerční pou­žití a jsou šířeny pod licencí Cre­a­tive Com­mons. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyhledavaci-nastroje/80-vectorportal.html) www.vectorportal.com Browse 30,000+ free vector images, illustrations, backgrounds and Illustrator templates in eps and ai formats. Download exclusive Adobe Illustrator tutorials and freebies.
con­sPe­dia je obrov­ská online kolekce iko­nek, které jsou k dis­po­zici zdarma. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyhledavaci-nastroje/46-iconspedia.html) www.iconspedia.com World's best selection of high quality FREE icons. Discover why thousands of designers come to us first. Click to find your icon now!
Pixabay je online dostupný repo­zi­tář ve kte­rém můžete pro­hle­dávat, sdí­let přá­te­lům a pře­devším stahovat pro osobní i komerční vyu­žití téměř 90 tisíc volně dostupných obrázků (foto­grafií a klipartů). Není se potřeba ani regis­trovat, stačí při­jít, vyhle­dat, vybrat ten pravý a je hotovo. V repo­zi­táři jsou 2 různé typy obrázků. Můžete zde najít autor­ské foto­grafie a kliparty (tedy ikonky či sym­boly), které nahrávají regis­trovaní uživa­telé. Je jen na vaší fan­tazii a potřebě, který sou­bor si vybe­rete a jak jej pou­ži­jete. V tomto ohledu máte úplně volnou ruku, na obrázky z Pixabay se totiž nevztahuje nutnost uve­dení autora. Můžete Pixabay vyu­žívat zcela ano­nymně a pasivně, tím, že z něj budete těžit obrázky a nebo se můžete snadno regis­trovat, zís­kat tak určité výhody a stát se hlavně aktivním při­spě­va­te­lem do sbírky. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyhledavaci-nastroje/322-pixabay.html) pixabay.com Descubre la mejor fuente de imágenes y videos gratis. Gratis para usos comerciales ✓ No es necesario reconocimiento ✓
Šéruj​.cz je bez­platný online nástroj, který slouží jednak jako pro­stře­dek k online zálož­kování (bookmarkingu) vašich zdrojů a také jako zdroj zají­mavostí pro vaše poba­vení. Šéruj funguje tak, že si vytvá­říte vir­tu­ální nástěnky, na které poté při­dě­láváte jednot­livé webové stránky, obrázky nebo videa, na která online narazíte a chcete si je uschovat. No a nebo můžete pro­hlížet cizí sbírky a bavit se jejich obsahem. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/citace-a-bookmarking/339-serujcz.html) seruj.cz Untitled Document
www.youtube.com A tutorial
www.youtube.com www.Marqueed.com is a fantastic collaboration web app. You can assign groups (i.e. Customers, Designers, etc) and then upload your work. Fantastic for bug fi...
www.youtube.com A tutorial on how to use infogr.am created for my Media Utilization class.
www.youtube.com YouTube
www.youtube.com Want to create a video like this? https://marketplace.visual.ly/ Introducing Visually, a place to Create, Share and Explore Great Visualizations.
www.youtube.com Wow! I am blown away with some of the photos I found on http://www.pixabay.com Best of all they want to share them with you for FREE! I will still credit the...
www.youtube.com This tutorial describes how you can use TinEye to assist in cataloging images with little to know metadata about them.
www.youtube.com How to make and edit collages with PicMonkey, featuring the new updates to PicMonkey Collage and Editor. Includes editing textures, text, frames, and more.
www.youtube.com Use Fotor to refocus your photo with tilt shift, apply effects, borders and adjustments. Fotor is a free app available from the Mac App Store that provides p...
www.youtube.com An updated tutorial that shows how to use Pinterest with current and new features. www.anexerciseinfrugality.com

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.