Téma Prezentace
Prezentace pomocí myšlenkových map. www.mindomo.com Easy-to-create and share mind maps, concept maps and outlines. Mind mapping software for Web, Desktop, iOS and Android. Mind map with us for free!
Emaze je bez­platný nástroj, který slouží k tvorbě vizuálně netra­dičních a zají­mavých pre­zen­tací. Tvorba je velice jedno­du­chá a v pod­statě i rychlá, pro­tože pouze edi­tujete již před­vy­tvo­řené šablony. Těmi jste ale také velmi limi­tování, co se například tvorby 3D efektů týče. Pokud je v sobě šablona nemá, nemů­žete je jinak při­dat. Šablony jsou ovšem plně edi­tova­telé, takže dosáh­nout super výsledku není žádný pro­blém. Emaze navíc podpo­ruje všechny jazyky, takže nebu­dete mít pro­blémy s českými fonty. Na tvorbě pre­zen­tace navíc můžete spo­lu­pra­covat s kolegy, stáh­nout si ji do počí­tače, vklá­dat do ní mul­ti­me­di­ální obsah a poho­dlně ji sdí­let do online světa. Prostě máte novou šanci zaujmout, než tenhle nástroj budou pou­žívat všichni! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/318-emaze.html) emaze.com Emaze is the next generation of online content creation. Choose from hundreds of templates to create customized presentations, websites, blogs and more.
Prezi je online zdarma nástroj pro vytvá­ření netra­dičních a dyna­mických fla­shových pre­zen­tací. Práce s ním je velmi snadná a intui­tivní. Oproti „kla­sickému“ Powerpointu je roz­díl v tom, že v Prezi nejsou vytvá­řeny jednot­livé slidy, ale jakási kompletní mapa celé pre­zen­tace, po které se pouze plynule pře­misťujete a při­bli­žujete nebo oddalujete jednot­livé její části. Dokonce i ve 3D! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/12-prezi.html) prezi.com
Pre​sen​tation​.io je v základní verzi bez­platný online nástroj, který umožňuje pre­zen­tovat jinak, než jste povětši­nou zvyklí. Obvykle je totiž potřeba pro­jek­tor. Pre​sen​tation​.io je ale určen takovému pub­liku, kde každý má vlastní smartphone, tablet nebo note­book a vaši pre­zen­taci si tak spustí přímo na svém zařízení. (Více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/297-presentationio.html) presentation.io
Tiki-​Toki je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření inter­ak­tivních časových os (takzvaných „time­li­nes“). Abyste mohli začít tvo­řit, musíte se nejprve regis­trovat. Stačí zadat uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Ihned poté již můžete začít s nástro­jem pra­covat a vytvo­řit vlastní časovou osu. Tiki-​Toki se skvěle hodí při stu­diu (pře­devším his­to­rie), můžete ho vyu­žít i jako pre­zen­tační nástroj. Může to být váš osobní dení­ček nebo s ním můžete vytvá­řet živo­topisy zají­mavých osobností nebo své vlastní rodiny. Kre­a­tivitě se meze nekla­dou. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/21-tikitoki.html) www.tiki-toki.com Tiki-Toki is web-based software for creating beautiful interactive timelines that you can share on the internet.
Vizua​lize​.me je bez­platný online nástroj, který vám umožní vytvo­řit si živo­topis ve formě infografiky. Info­grafiky teď prostě frčí, takže proč na výbě­rovém řízení neo­slnit? Všechno se děje samo, instantně. Vy musíte pouze dodat data o sobě a vybrat si písmo, barvičky a styl. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/210-vizualize-me.html) vizualize.me Visualize your resume in one click.
Sna­pPages je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření webových stránek přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Nemu­síte vůbec vědět, jak se takový web dělá a kóduje, pro­tože je vám k dis­po­zici úžasně udě­laný edi­tor, pomocí kte­rého si celé stránky prostě naklikáte — posklá­dáte jako stavebnici. Pokud máte chuť pub­li­kovat, tak si prostě založte účet a jděte do toho. S tímhle nástro­jem budou vaše stránky prostě krásné. Pak už zbývá dodat jen obsah. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/334-snappages.html) snappages.com SnapPages makes it easy to create a website. It's a drag and drop website builder that is simple and powerful. Try it free today!
Wix je v základní verzi bez­platný online nástroj, který vám umožňuje tvorbu webových stránek na míru. Nosíte v hlavě už dlouho návrh vlast­ního blogu, foto­grafického portfo­lia nebo si chcete udě­lat osobní živo­topis online? Plánujete svatbu a chcete přá­te­lům dát jedno­duše vědět jak pro­bí­hají přípravy a které sva­tební dary oče­kávávate? Jste velmi zruční umělci a chcete svá díla pub­li­kovat nebo i pro­dávat? Tak třeba s rea­lizací těchto nápadů a ještě spous­tou dalších vám Wix může pomoci. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/236-wix.html) www.webnode.cz Tvorba webových stránek zdarma a rychle | Webnode.cz
Silk je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření stránek, které pro­mění vaše data v úžasné online pre­zen­tace. Jedno­duše si vytvo­říte stránku (zamě­řenou na určité téma), do které vložíte kolekce jednot­livých položek. A každá taková položka je vlastně jedna pod­stránka, která obsahuje kompletní infor­mace o dané položce. Co přesně bude obsahovat si nadefi­nujete sami — od textu až k mul­ti­mé­diím a mapám! Silk můžete pou­žívat vysoce pro­fe­si­o­nálně a zob­razovat s něm nejnovější eko­no­mická data. Nebo ho můžete pou­žívat spíše relaxačně a vytvá­řet si v něm kuchařku. Můžete vždy spo­lu­pra­covat s kolegy a kama­rády, a celý svůj výtvor sdí­let s širokým oko­lím. A nebo si ho nechat čistě sou­kromý, takže nikdo ani nebude vědět, že umíte v tomhle dávat nej­růz­nějším datům smysl. (Více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/356-silk.html) www.silkapp.com
Blogvio je bez­platný online nástroj, který vám umožňuje vytvá­řet widgety. Widget je taková mini­aplikace se spe­cifickou funkcí, kte­rou si můžete vložit do svých webových stránek. Zde se jedná například o gale­rii obrázků (či různá zají­mavá zob­razování obrázků), pře­hrávače videí s něja­kými při­danými funk­cemi nebo pře­hrávače audia. Pokud jste tedy una­vení kla­sickými možnostmi, jak na svých strán­kách pre­zen­tovat mul­ti­mé­dia, je tenhle nástroj jak stvo­řený právě pro vás. (Více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/375-blogvio.html) blogvio.com
Tvoření prezentací v HTML5 crocodoc.com Crocodoc
Glossi je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě online magazínů. Ovšem nemusí se jednat jen o magazíny, vytvá­řet můžete nej­růz­nější brožury, letáčky či coko­liv dalšího, co vás napadne. Potře­bujete pře­devším svůj vlastní obsah — texty, hudbu, video či ani­mace. Pak to celé pomocí Glossi posklá­dáte dohro­mady, udě­láte to krásným a smys­lu­plným a pošlete to do světa. Vyzkou­šejte to, je to nesku­tečně návy­kové. Máte možnost být šéfre­dak­to­rem svého vlast­ního časopisu. A pokud nechcete nic tvo­řit, můžete se zde aspoň inspi­rovat a pro­cházet si zve­řejněná díla ostat­ních uživa­telů. (Více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/270-glossi.html) glossi.com
Tackk je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření letáčků, posterů, pla­kátů či jedno­duchých webových stránek. Pokud máte nějaký pro­jekt (pro­dukt, akci, coko­liv), který chcete pro­pa­go­vat, jistě vás někdy napadlo, že by bylo príma mít letáčky. Pro­blém je s jejich tvor­bou. Pře­devším, pokud jste malá firma, nezisková organizace nebo dokonce pouze jedi­nec. Ne každý umí dělat super grafiku a ne každý má pro­středky na pro­fe­si­o­nálního grafika. Pokud však znáte Tackk a umíte ho vyu­žít, mohou i vaše pozvánky a letáčky vypa­dat jako od pro­fe­si­o­nála. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/252-tackk.html) tackk.com Tackk.com : votre guide shopping et guide d'achat !
simple­booklet je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě elek­tro­nických brožur, katalogů, letáčků, pohlednic, návodů, pozvánek a vůbec nej­růz­nějších mar­ke­tingo­vých mate­ri­álů. Pokud si prostě chcete vytvo­řit něja­kou hodně půso­bivou online pro­pa­gaci, můžete začít u simple­bookletu. Vybe­rete si jeden z předpři­pra­vených for­mátů (nebo rovnou celou pro­pra­covanou šablonu), dodáte obsah (z vlast­ního počí­tače nebo již někde online exis­tu­jící), design a vypus­títe to do světa. Zároveň můžete sle­dovat velmi podrobné sta­tis­tiky pro­hlížení. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/332-simplebooklet.html) simplebooklet.com Turn your PDF brochures, catalogs, newsletters, and marketing collateral into interactive microsite web booklets
www.youtube.com Show how to create a basic Tiki-Toki timeline.
www.youtube.com This Prezi tutorial covers the old and new features rolled out with the new Prezi look or interface.Learn how to add text, images, video and zoom, hide, reve...
www.youtube.com Emaze is the next generation of online content creation, empowering you to make an amazing impression through design and technology. To learn more and get st...
www.youtube.com Vizualize.me demo and review. I go through what the application does as well as the pros and cons of the tool.
www.youtube.com YouTube
www.youtube.com http://www.biggerpockets.com/wix This video gives a step by step tutorial for building a high quality website using Wix.com. Specifically, this video shows h...
www.youtube.com YouTube
www.youtube.com YouTube
www.youtube.com A quick How-to on the new website Tackk.com. One great feature is that you do not have to sign up, so our students under 13 can use this with no problem!
www.youtube.com This video shows how to use Crocodoc.com
www.youtube.com YouTube