www.youtube.com Click here: http://tr.grammarly.com/SH1y - My Grammarly Review - See the pros and cons of Grammarly in action as I use it to review a article I wrote.
Nástroj pro kontrolu anglické gramatiky. www.grammarly.com Grammarly makes sure everything you type is easy to read, effective, and mistake-free. Try it today:
Tagul je bez­platný online nástroj, který slouží pro vytvá­ření obrázků, které jsou tvo­řeny jednot­livými slovy ze zadaného textu (vzniká tzv. tag cloud). Výsledný výtvor je pak vkusnou vizua­lizací infor­mací a lze jej pou­žít například do pre­zen­tací. Dále také na tvorbu letáků či pro­pa­gačních mate­ri­álů nebo třeba do webových stránek. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/18-tagul.html) tagul.com WordArt.com is an online word cloud art creator that enables you to create amazing and unique word cloud art with ease
Jednoduchý nástro pro blogování. Více informací: http://lifehacky.cz/postach-io-blogovani-z-evernote postach.io The easiest way to blog. Turn an Evernote notebook into a beautiful blog or web site.
FastFingers je bez­platný online nástroj, který slouží k pro­cvi­čování psaní na klávesnici. Kromě toho, že si můžete změ­řit jak rychle a jak bez­chybně píšete (i bez regis­trovaní, prostě jen při­jdete a začnete psát), vám nástroj nabízí i možnost regis­trace. Do ní jsou pak uklá­dány vaše jednot­livé výsledky, z nichž jsou gene­rovány grafy. A aby to bylo zábavné, sbí­ráte odznáčky za jednot­livé dosažené úspě­chy (například pře­kro­čení určité rych­losti psaní). (Více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyuka/369-fastfingers.html) 10fastfingers.com 10FastFingers - Improve your Typing Speed with our Typing Games
Bit​.ly je bez­platný online nástroj, který se pou­žívá ke zkra­cování pří­liš dlouhých a nevzhledných URL adres a také pro bookmarking (zálož­kování) webových zdrojů. Zkrá­cené URL adresy můžete vyu­žít například pro sdí­lení odkazů na soci­álních sítích nebo do růz­ných dis­kuzí či e-​mailů, jelikož pří­liš dlouhé odkazy (klidně na něko­lik řádků) nevy­pa­dají pří­liš vzhledně, zabí­rají mnoho místa a nemusí vždy správně fungovat. Pokud pat­říte k lidem, kteří nalez­nou zají­mavou webovou stránku a prostě ji „chytnou a pře­su­nou do lišty v pro­hlížeči“, bude vám bit​.ly uži­tečný i ke správě vašich online zdrojů. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/10-bitly.html) bitly.com Shorten, create and share trusted, powerful links for your business. Bitly helps you maximize the impact of every digital initiative with industry-leading features like custom, branded domains. Try Bitly for free.
Zkracovač URL adres. goo.gl Sign in - Google Accounts
www.youtube.com Postach.io is a terrific simple evernote app that we use to convert notes into blog posts. It is remarkably easy to use and convenient. Find out more at http...

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.