Téma Psaní
www.youtube.com Click here: http://tr.grammarly.com/SH1y - My Grammarly Review - See the pros and cons of Grammarly in action as I use it to review a article I wrote.
Nástroj pro kontrolu anglické gramatiky. www.grammarly.com Grammarly makes sure everything you type is easy to read, effective, and mistake-free. Try it today:
Tagul je bez­platný online nástroj, který slouží pro vytvá­ření obrázků, které jsou tvo­řeny jednot­livými slovy ze zadaného textu (vzniká tzv. tag cloud). Výsledný výtvor je pak vkusnou vizua­lizací infor­mací a lze jej pou­žít například do pre­zen­tací. Dále také na tvorbu letáků či pro­pa­gačních mate­ri­álů nebo třeba do webových stránek. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/18-tagul.html) tagul.com WordArt.com is an online word cloud art creator that enables you to create amazing and unique word cloud art with ease
Jednoduchý nástro pro blogování. Více informací: http://lifehacky.cz/postach-io-blogovani-z-evernote postach.io The easiest way to blog. Turn an Evernote notebook into a beautiful blog or web site.
FastFingers je bez­platný online nástroj, který slouží k pro­cvi­čování psaní na klávesnici. Kromě toho, že si můžete změ­řit jak rychle a jak bez­chybně píšete (i bez regis­trovaní, prostě jen při­jdete a začnete psát), vám nástroj nabízí i možnost regis­trace. Do ní jsou pak uklá­dány vaše jednot­livé výsledky, z nichž jsou gene­rovány grafy. A aby to bylo zábavné, sbí­ráte odznáčky za jednot­livé dosažené úspě­chy (například pře­kro­čení určité rych­losti psaní). (Více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyuka/369-fastfingers.html) 10fastfingers.com 10FastFingers - Improve your Typing Speed with our Typing Games
Bit​.ly je bez­platný online nástroj, který se pou­žívá ke zkra­cování pří­liš dlouhých a nevzhledných URL adres a také pro bookmarking (zálož­kování) webových zdrojů. Zkrá­cené URL adresy můžete vyu­žít například pro sdí­lení odkazů na soci­álních sítích nebo do růz­ných dis­kuzí či e-​mailů, jelikož pří­liš dlouhé odkazy (klidně na něko­lik řádků) nevy­pa­dají pří­liš vzhledně, zabí­rají mnoho místa a nemusí vždy správně fungovat. Pokud pat­říte k lidem, kteří nalez­nou zají­mavou webovou stránku a prostě ji „chytnou a pře­su­nou do lišty v pro­hlížeči“, bude vám bit​.ly uži­tečný i ke správě vašich online zdrojů. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/10-bitly.html) bitly.com Shorten, create and share trusted, powerful links for your business. Bitly helps you maximize the impact of every digital initiative with industry-leading features like custom, branded domains. Try Bitly for free.
Zkracovač URL adres. goo.gl Sign in - Google Accounts
www.youtube.com Postach.io is a terrific simple evernote app that we use to convert notes into blog posts. It is remarkably easy to use and convenient. Find out more at http...