Téma Komunikace
Služba na posílání velkých souborů. wetransfer.com WeTransfer is the simplest way to send your files around the world
Webové úložiště a služba na sdílení souborů. dropbox.com Dropbox is a modern workspace designed to reduce busywork-so you can focus on the things that matter. Sign in and put your creative energy to work.
Glogs­ter je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě posterů či růz­ných letáčků, které jsou ozna­čované jako „glogy“. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/43-glogster.html) www.glogster.com The creative visual learning platform that every educator and student deserves.
Mural​.ly je v základní verzi bez­platná vir­tu­ální nástěnka, která slouží pro mapo­vání sou­vis­lostí. Zkrátka dostanete velkou nástěnku, na kte­rou můžete dle libosti s vašimi kolegy a kama­rády nasklá­dat mul­ti­me­di­ální obsah. Nástěnku nemu­síte pou­žívat jen pro ujasnění sou­vis­lostí v týmu. Může to klidně být vaše pre­zen­tace nebo úložiště zají­mavého obsahu, který se váže k urči­tému tématu. Může slou­žit jako rodiště nových nápadů, skládka inspi­race či robust­ního plánování nového start-​upu! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/283-murally.html) beta.mural.ly
Sli­de­Share můžete pou­žívat ke sdí­lení svých vlast­ních pre­zen­tací nebo pro mar­ke­tingové účely svého pro­jektu či firmy. Nástroj můžete také pou­žívat „pasivně”. Tedy nic nebu­dete nahrávat a budete pouze pro­cházet již nahrané pre­zen­tace a necháte se inspi­rovat nebo vzdě­lávat. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/126-slideshare.html) www.slideshare.net Discover, Share, and Present presentations and infographics with the world’s largest professional content sharing community.
Moje­An­keta je online dostupný nástroj díky kte­rému můžete snadno pro­vá­dět dotaz­ní­ková šetření. Je jen na vás jestli to bude mini­an­keta k zave­dení nové služby, pro­stor pro zpětnou vazbu vašich čtenářů, uživa­telů či zákaz­níků a nebo obsáhlý dotaz­ník k diplo­mové práci. Ome­zeni jste pouze vlastní invencí, pro­tože ze strany Moje­An­keta vám žádné pře­kážky nehrozí. Navíc uživa­tel­ské roz­hraní je plné vysvět­lu­jí­cích textů a nápo­věda je rovněž velmi obsáhlá, takže i úplný nová­ček zvládne svůj první výzkum vytvo­řit snadno a bez obtíží. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyzkum-a-feedback/358-mojeanketa.html) mojeanketa.cz MojeAnketa.cz je online průzkum určený pro studenty a firmy. Vytvořit průzkum je jednoduché a rychlé. Výsledky průzkumu jsou graficky zpracované a jsou k dispozici v Excelu pro další analýzu dat.
Potře­bujete zjis­tit prefe­rence zaměstnanců, účast­níků semi­náře nebo čtenářů knihovny. Pokud se chcete dozvě­dět, jaké zákusky jsou mezi vašimi přá­teli nej­ob­lí­benější a které tedy máte nakou­pit na oslavu. Pokud chcete zís­kat co nej­více odpo­vědí na otázku, která vás zrovna napadla. Kre­a­tivitě pou­žití se meze nekladou. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyzkum-a-feedback/129-kwiqpool.html) kwiqpoll.com
Trello je bez­platný online nástroj, který slouží pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu. Jedno­duše řečeno v něm řídíte svůj tým, zadáváte úkoly, spo­lu­pracujete, tvo­říte, manag­men­tujete sebe i ostatní, brainstormujete a vůbec děláte všechny tyto důležité pro­jek­tové věci. Zcela zdarma. Zcela online. Zcela v pro­hlížeči. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/socialni-site-a-spoluprace/193-trello.html) trello.com Infinitely flexible. Incredibly easy to use. Great mobile apps. It's free. Trello keeps track of everything, from the big picture to the minute details.
basecamp.com Basecamp is the calm & organized way to manage projects and people.
Máte pro­blémy s pamětí? Potře­bujete se něco nau­čit — něco si pořádně zapa­ma­tovat? Třeba slovíčka při výuce cizího jazyka? Nebo se chcete nau­čit vlajky a hlavní města všech států na světě? Pokud pat­říte k lidem, kteří si někdy z nudy sklá­dají na počí­tači karty, zkuste je jednou vyměnit za Memrise! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyuka/128-memrise.html) www.memrise.com Learn a language with thousands of video clips of real native speakers, fun and effective games to practice your skills. Start learning at memrise.com or on our apps!
Duo­lingo je bez­platný online nástroj, který slouží k výuce cizích jazyků. Pokud někdy jen tak sedíte za počí­ta­čem a tak tro­chu se nudíte, je to pro vás ide­ální nástroj! Ve chví­lích vlastní nepro­duk­tivity se totiž můžete nau­čit cizí jazyk. A nejedná se o nějaké tupé a dávno již pře­ko­nané memo­rování slovíček! Čtete, poslou­cháte a dokonce sami mlu­víte (pokud chcete a máte funkční mik­rofon). Je to prostě doopravdy uži­tečná a obo­hacu­jící zábava. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyuka/230-duolingo.html) duolingo.com Learn a language for free
Online rozvrh. www.planboardapp.com Get organized and reduce your classroom prep time. Accessible from anywhere to plan lessons, align to curriculum sets, and manage your schedule with ease.
Stu­dyblue je v základní verzi bez­platný online nástroj, který umožňuje vytvá­ření stu­dijních kartiček. Kar­tička má dvě strany — na jedné je napsaná otázka a na druhé odpo­věď. Pokud si potře­bujete zapa­ma­tovat něja­kou látku, je to ide­ální volba, jak toho dosáh­nout. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyuka/158-studyblue.html) www.studyblue.com Find and study online flashcards and class notes at home or on your phone. Visit StudyBlue today to learn more about how you can share and create flashcards for free!
Online síť pro elearning. edmodo.com Edmodo is an easy way to get your students connected so they can safely collaborate, get and stay organized, and access assignments, grades, and school messages.
Edcanvas je bez­platný online nástroj, který slouží pro potřeby výuky a vzdě­lávání. Jedná se o tvo­řítko netra­dičních pre­zen­tací a online třídu zároveň. Pokud jste uči­tel (lek­tor nebo něco takového), můžete si zde vlastní třídu založit, a pokud jste stu­dent, můžete se do ní při­dat. Kromě aktivního tvo­ření se tady můžete pasivně věnovat pro­cházení zdrojů, které vytvo­řili jiní. Případně je můžete i komen­tovat a vzdě­lávat se na vlastní pěst. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyuka/245-edcanvas.html) www.edcanvas.com Make learning fun with Tes Teach with Blendspace, the free and easy edtech tool teachers love for lessons, projects, presentations, and more. No planning needed.
vimeo.com This is "create canvas tutorial" by Edcanvas on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
www.youtube.com A complete introduction to Edmodo from the popular http://www.teachertrainingvideos.com/ This is an Edmodo 101 course. It covers all the basics of using Edmd...
www.youtube.com This is my tutorial on how to use www.studyblue.com. It is a very handy flashcard and material sharing site. Users can make their own flashcards and share th...
www.youtube.com A simple guide to getting the most out of Planboard - a great lesson plan tool for teachers!
www.youtube.com http://duolingo.com -- With Duolingo you learn a language for free, and simultaneously translate the Web. Video by Pomp&Clout.
www.youtube.com YouTube
www.youtube.com An introduction to online presentation sharing tool Slideshare.
www.youtube.com https://trello.com/ Trello is a collaboration tool that organizes your projects into boards. In one glance, Trello tells you what's being worked on, who's wo...
vimeo.com With Dropbox for Business, you can work from wherever you are whether it's in the office, on the road, or in the park. Learn more: https://www.dropbox.com/business
www.youtube.com http://beta.mural.ly/