Omnian hankemaisema
<div><span style="font-size:10px;"><b>Responsible Global Agents</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hanke edistää uusia toimintatapoja, turvallisuutta ja kotikansainvälistymistä. Sen lisäksi hanke tukee jatkuvaa toiminnan parantamista ja laatua sekä työelämäyhteistyötä ja työelämälähtöisiä toimintatapoja, jotka ovat myös tärkeä osa oppilaitosten strategiaa. Sivutuotteena hanke voi antaa osaamista oppilaitosten strategian mukaisesti turvalliseen ja vastuulliseen koulutusviennin kehittämiseen.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Avaimet Intiaan</b></span></div> www.omnia.fi European Pathway network The actions aim at transparency of international studies, promotion of European credit transfer system and enabling work based mobility in Europe.The networks also wants to increase reciprocal exchanges within the partner network and promoting regional cooperation with entreprises. European Pathway website FinnVET FinnVET in China is a Vocational college Network, which is funded by Finnish Ministry of Education.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Hanako KAIZEN</b></span></div> www.omnia.fi European Pathway network The actions aim at transparency of international studies, promotion of European credit transfer system and enabling work based mobility in Europe.The networks also wants to increase reciprocal exchanges within the partner network and promoting regional cooperation with entreprises. European Pathway website FinnVET FinnVET in China is a Vocational college Network, which is funded by Finnish Ministry of Education.
<div><span style="font-size:10px;"><b>FinnVET China</b></span></div> www.omnia.fi European Pathway network The actions aim at transparency of international studies, promotion of European credit transfer system and enabling work based mobility in Europe.The networks also wants to increase reciprocal exchanges within the partner network and promoting regional cooperation with entreprises. European Pathway website FinnVET FinnVET in China is a Vocational college Network, which is funded by Finnish Ministry of Education.
<div><span style="font-size:10px;"><b>FinKoEdu – Finnish Korean Education network 2019-2020</b></span></div> www.omnia.fi European Pathway network The actions aim at transparency of international studies, promotion of European credit transfer system and enabling work based mobility in Europe.The networks also wants to increase reciprocal exchanges within the partner network and promoting regional cooperation with entreprises. European Pathway website FinnVET FinnVET in China is a Vocational college Network, which is funded by Finnish Ministry of Education.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Yhteistyössä Venäjälle</b></span></div> www.omnia.fi European Pathway network The actions aim at transparency of international studies, promotion of European credit transfer system and enabling work based mobility in Europe.The networks also wants to increase reciprocal exchanges within the partner network and promoting regional cooperation with entreprises. European Pathway website FinnVET FinnVET in China is a Vocational college Network, which is funded by Finnish Ministry of Education.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Omnia Around Europe</b></span></div> www.omnia.fi Project description The main objective of Omnia Around Europe is to add international awareness and skills among Omnia students and staff. This is done by organising on-the-job learning periods for students and training periods for staff abroad. Receiving foreign guests to Omnia and Finland also serves this aim. Target group Omnia students and staff Duration 1.8.2015—31.5.2021 Project manager Elina Kollanus, Omnia
<div><span style="font-size:10px;"><b>Opettajat kansainvälistä osaamista vahvistamassa</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Tavoitteena on tukea opettajia jatkuvassa muutoksessa etsimällä hyviä käytänteitä yhdessä ulkomaisten kollegojen kanssa. Tarkoituksena on lisäksi luoda pysyviä suhteita ulkomaisiin vapaan sivistystyön toimijoihin, joiden kanssa voimme suunnitella jatkoyhteistyötä. Työväenopiston opettajat tarvitsevat lisäksi vahvaa kulttuurista osaamista, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, koska oppijat tulevat hyvin erilaisista taustoista ja ovat iältään erittäin heterogeenisia.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Factory</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus FACTORY-hankkeessa kartoitetaan, millaista digiosaamista tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä tekniikan aloilla. Kartoitukset perustuvat työelämän haastatteluihin ja siitä esille nouseviin osaamiseen. Hankkeen aikana kuvataan opiskelijoiden tarvittava digiosaaminen ja kehitetään opetusmateriaalia (app, videot) sen hankkimiseen. Hanke tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelua selkokielisillä ja kuvallisilla materiaaleilla. Kohderyhmä Ammattioppilaitosten opiskelijat ja opettajat, työelämän edustajat.
<div><span style="font-size:10px;"><b>CORE - Cooking for the future</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeen tavoitteena on löytää eurooppalainen tasapaino kokin koulutukseen ja samalla tehdä parannuksia kokin tutkintoon. Hankkeen aikana tunnistamme olemassa olevia tutkintoja samalla parannamme ja kehitämme niitä vastaamaan tulevaisuuden eurooppalaista yhtenäistä kokin opetussuunnitelmaa. Hankkeen painopistealueita ovat taitojen ja osaamisen näkyvyyden parantaminen ja vertailukelpoisuuden lisääminen eri maiden välillä.
<div><span style="font-size:10px;"><b>6AIKA Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL)</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hanke perustuu koordinoituun toimintamalliin, jossa yrityksille tehdään lokalisoidusti konsultointia, toimintakartoituksia, tilanneanalyysejä ja kehityssuunnitelmia, joita ne voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämiseen robotiikan tuomissa muutospaineissa. Kohderyhmä 6AIKA kaupunkien alueella toimivat yritykset. Hankkeen kesto 1.5.2018 - 31.3.2021 Projektipäällikkö Kai Martiskainen
<div><span style="font-size:10px;"><b>Digi2go</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää 3D‐ suklaan teknologiaosaamista samalla tehdä uusi tutkinnonosa 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa, 20 osp. Hankkeen tavoitteena on samalla myös kehittää 360°-verkkoympäristöä luomalla pilottiversio Kokkikillan sivuille. Päämääränä on edistää avoimen oppimateriaalin käyttöä hyödyntämällä virtuaalisia ympäristöjä.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Kirkkokatu, liikuntamahdollisuuksia kaikille</b></span></div><div><br></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Espoo liikkuu 2030- ohjelmassa yhdeksi merkittäväksi kehittämistavoitteeksi on asetettu liikuntamahdollisuuksien ja -paikkojen lisääminen asukkaiden käyttöön. Myös lähiliikunnan tukeminen on merkittävässä asemassa osana liikunnallisuuden tukemista.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Leppävaara, liikuntamahdollisuuksia kaikille</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Espoo liikkuu 2030- ohjelmassa yhdeksi merkittäväksi kehittämistavoitteeksi on asetettu liikuntamahdollisuuksien ja -paikkojen lisääminen asukkaiden käyttöön. Myös lähiliikunnan tukeminen on merkittävässä asemassa osana liikunnallisuuden tukemista.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Osuvat taidot</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti hyödynnettävä open badge-osaamismerkkijärjestelmä. Kehitetty osaamismerkkijärjestelmä mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Parasta johtamista - Bästa ledarskap</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Toiminnan tuloksena Omnian henkilöstön työelämä- ja asiakkuusosaaminen lisääntyy ja asiakkuustyön laatu ja johtaminen paranee. Asiakkuustyöhön liittyvät prosessien omistajuudet, vastuut ja päätöksenteko ovat selkeästi määritelty. Omnian on vahvasti mukana yritysten osaamisen kehittämisessä. Palautteiden kerääminen ja käsittely systematisoituu. Omnian keräämää palautetta käytetään päätöksiä ja toimintasuunnitelmia tehtäessä.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Go Global</b></span></div> www.omnia.fi European Pathway network The actions aim at transparency of international studies, promotion of European credit transfer system and enabling work based mobility in Europe.The networks also wants to increase reciprocal exchanges within the partner network and promoting regional cooperation with entreprises. European Pathway website FinnVET FinnVET in China is a Vocational college Network, which is funded by Finnish Ministry of Education.
<div><span style="font-size:10px;"><b>VETBot</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja kokeilla tekoälyteknologian mahdollisuuksia yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa, huomioiden myös monikulttuurisen ja kansainvälisen oppijan tarpeet. Hankkeessa testattavat ratkaisut pohjautuvat pääsääntöisesti avoimen lähdekoodin tekoäly- ja chatbot -ratkaisuihin, joka sallii niiden kustannustehokkaan skaalaamisen ja hyödyntämisen myös hankkeen jälkeen. Lisäksi tutkitaan, määritellään ja kehitetään koulutuksen ja ohjauksen tukiprosesseja.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Tenderness for Life</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeessa tuotetaan verkko-oppimismateriaalia vanhustyössä toimiville opiskelijoille, työntekijöille ja vanhustyötä opettaville opettajille. Samalla vertaillaan kuuden eri maan vanhuskäsityksiä sekä vanhustyön opetuksen sisältöjä. Yksi keskeinen tavoite on oppia käyttämään erilaisia digiopetuksen välineitä ja menetelmiä yhteisen vanhustyön opintokokonaisuuden opettamisessa ja oppimisessa.
<div><span style="font-size:10px;"><b>TRAPP - TRaining for APPrentices</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeessa tavoitellaan ammatillisten perustutkinto-opiskelijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden pitkien liikkuvuuksien mahdollistamista erityisesti hius- ja kauneus- sekä ajoneuvotekniikan aloilla. Tavoitteena on myös kehittää yhteinen kansainvälinen tutkinnon osa samoille aloille. Kohderyhmä Ammatilliset opiskelijat sekä oppisopimusopiskelijat Hankkeen kesto 1.9.2019 - 28.2.2022 Projektipäällikkö Elina Kollanus
<div><span style="font-size:10px;"><b>ToVET – Together for Future VETskills</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeella edistetään ammattitaitoviikkoa yleiseurooppalaisella tasolla järjestämällä innovatiivisia tapahtumia kansallisella tasolla kaikissa osallistujamaissa. Toisena päätavoitteena on kansainvälisyysstrategiatyön tukeminen osana ammatillisen koulutuksen toimijoiden yleisstrategiaa edistämällä opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja hallinnon kv-liikkuvuutta. Lisäksi tavoitteena on edistää avaintaitojen innovatiivista oppimista ammatillisessa koulutuksessa mukauttamalla osallistujamaiden opinto-ohjelmien muotoa ja arviointia.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Moldovan ammatillisen koulutusjärjestelmän laadun ja tehokkuuden parantaminen</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus
<div><span style="font-size:10px;"><b>Yhdessä Suomen hyväksi</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus TILLSAMMANS för Finland - YHDESSÄ Suomen hyväksi on kotikansainvälisyyttä edistävä hanke, jossa yhdessä Vamian ja ahvenanmaalaisen Ålands yrkesgymnasiumin kanssa kehitetään vastavuoroisia vaihtojaksoja, jotka voivat olla työssäoppimista tai toisen oppilaitoksen opetukseen osallistumista. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia oppia toista kotimaista kieltä kotimaassa sekä lisätä kulttuurista ymmärrystä toisen kotimaisen kielen käyttäjiä kohtaan. Kohderyhmä Ammatilliset opiskelijat Suomessa ja Ahvenanmaalla. 
<div><span style="font-size:10px;"><b>CONNEXT – for inclusion</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeessa vahvistetaan koulutuksessa aliedustettujen, maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ja heidän läheistensä osaamista ja motivaatiota uravalintojen suhteen sekä tuetaan peruskoulun jälkeistä koulutukseen siirtymistä. Hankkeessa vahvistetaan ura- ja opinto-ohjaajien, opettajien, oppilaishuollon ja vapaa-ajan ohjaajien sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä ohjausosaamista sekä lisätään maahanmuuttajataustaisten nuorten läheisten osallistumista ohjaukseen.
<div><span style="font-size:10px;"><b>LARK - Kohti huippua</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Kuvataan Omnian laadunhallintajärjestelmä uuden lainsäädännön linjausten mukaisesti kattaen koko ammatillisen koulutuksen. Kehitetään laatukulttuuria koko organisaatiossa ja kuvataan henkilöstön roolit vastuut laatutyössä. Osallistetaan henkilöstö laajasti laadunhallintaan. Laadunhallinnan kokonaisuuksia kehitetään yhteistyössä valtakunnallisen verkoston kanssa.
<div><span style="font-size:10px;"><b>MANU</b></span></div><div><br></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Järjestetään kaksi koulutusta, joiden tavoitteena on antaa maahanmuuttajanuorille valmiudet hakeutua jatko-opintoihin tai työelämään. Koulutusten tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja antaa maahanmuuttajanuorille valmiudet edetä ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. Koulutus sisältää suomen kieltä, opiskelu- ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätietoa sekä opinto-ohjausta ja kuraattorin palvelut.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Omnian Osaamiskeskus maahanmuuttajille</b></span></div><div><br></div> www.omnia.fi Osaamiskeskus yhdistää saman katon alle työnhaun, koulutuksen ja ohjausalan palvelut maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. Toiminnan tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa työttömien maahanmuuttajien pääsyä työelämään tai koulutukseen henkilökohtaisen osaamisen kartoittamisella, uraohjauksella, osaamisen lisäämisellä ja aktiivisella yritysyhteistyöllä. Kohderyhmä Työttömät (espoolaiset) maahanmuuttajat, ohjaus palveluun tapahtuu TE-toimiston kautta. Edellytyksenä oleskelulupa ja vähintään 18-vuoden ikä.
<div><span style="font-size:10px;"><b>KOTOMA 2</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Kotoma 2 eli Kielitaitoa ja työelämävalmiuksia luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille. Hankkeessa toteutetaan kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille lukutaitokoulutuksia sekä päivä- että ilta-aikaan. Koulutuksissa tärkeää on oppijoiden ohjaus tuki opintojen aikana. Kielenopiskelu ja -oppiminen liitetään käytäntöön lyhyiden vapaaehtoistoimintaan tai työelämään tutustumisjaksojen avulla.
<div><span style="font-size:10px;"><b>TOIVO</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus
<div><span style="font-size:10px;"><b>Työelämä ja teknologia</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa ja juurruttaa työelämän Digitutor-mallia uusille koulutusaloille ja uusien koulutuksenjärjestäjien käyttöön ja viedä digiosaamista opiskelijoiden avulla työelämään, oppilaitoksiin, yhdistyksiin, seuroihin yms. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen kaikenikäiset opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työelämä. Hankkeen kesto 9.9.2019-31.12.2021 Projektivastaava Kai Martiskainen
<div><span style="font-size:10px;"><b>Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI 4</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeessa koostetaan tietoa ja kokemuksia 11 suomalaisen koulutuksen järjestäjän tutkintoviennistä ja selvitetään, miten ammatillisten tutkintojen vientiin liittyviä esteitä on tarpeen purkaa. Hanke edistää vientikokeilujen etenemistä ja kokeiluissa mukana olevien koulutuksen järjestäjien yhteistyötä sekä varmistaa, että kokeilussa kehitetyt toimintamallit ja -tavat tukevat kaikkia koulutuksen järjestäjiä koulutusviennin polulla. Hanke on jatkoa vuonna 2017 alkaneelle koordinointihankkeelle.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Yhden oppilaitoksen anatomia</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus
<div><span style="font-size:10px;"><b>CLEMET - Cleantech Mobility Education for Tomorrow</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeella vastataan uuden teknologian ajoneuvoalan tuottamiin muutostarpeisiin. Hankkeessa määritellään tulevat oppimisprofiilien haasteet sekä työelämässä toimivien ammattilaisten osaamisprofiilin tarvitsema muutostarve. Hankkeessa luodaan Jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia sekä tki-asiantuntijoiden ja muiden resurssien yhteiskäyttöön pohjautuva Tulevaisuuden autotalon living lab-oppimisympäristö, joilla näihin tarpeisiin vastataan.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Ammatilliset oppilaitokset kestävän elämäntavan edistäjinä</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Edistäjät-hanke tukee ammatillisia oppilaitoksia ja ammatillisia opettajia yhä keskeisemmässä roolissa kestävän elämäntavan edistäjinä ja kestävän tulevaisuuden rakentajina. Hanke järjestää viisi toisiaan täydentävää koulutuskokonaisuutta eri kohderyhmille.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Liikkuva Omnia 2020-2021</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Liikkuva Omnia 2020-2021 – hankkeessa jatketaan liikunnan ja hyvinvoinnin toimenpiteiden edistämistä ja kehittämistä kaikilla niillä Omnian kampuksilla Espoon ja Kirkkonummen alueilla, joilla järjestetään toisen asteen ammatillista koulutusta tai lukioasteen koulutusta.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Jatkuva oppiminen</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Avustuksella kehitetään Espoon kaupungin työllisyyden kuntakokeilun työttömien työnhakijoiden osaamista, jotta he pystyvät työllistymään tai siirtymään koulutukseen. Joustavilla koulutuspoluilla, riittävällä yksilötuella ja työnantajien kanssa kehitettävillä uusilla työllistymismalleilla vaikeasti työllistyvien asiakkaiden osallisuus ja taitotaso kasvavat ja heidän työllisyytensä paranee. Alle 30-vuotiaiden työttömien asiakkaiden hyvinvointi, osallisuus ja työllisyys paranevat nuorten työllisyyden ekosysteemin kehittämien ratkaisujen avulla.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Yhdessä parasta - Etelä 3</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmassa kehitetään asiakaslähtöistä ja yhdenmukaista henkilökohtaistamista ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Kulttuurienvälisen opetusosaamisen kehittäminen aikuiskoulutuksessa</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeella kehitetään toimintaa hakemalla uusia työtapoja, verkostoitumalla sekä parantamalla opettajien kielitaitoa ja kulttuurista osaamista koko ajan monikulttuuristuvammassa toimintaympäristössä. Kannustamalla opettajia ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan, heille tarjotaan samalla työkaluja tehdä vaativaa ja arvostettavaa työtään. Samalla varmistetaan opiskelijoille laadukas ja mielenkiintoinen opetus sekä kokemuksesta nouseva rohkaisu kansainvälisiin mahdollisuuksiin osallistumiseen. Kohderyhmä Työväenopiston henkilöstö
<div><span style="font-size:10px;"><b>Train to Sustain - developing capacity to teach sustainability in VET / Train2Sustain</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeeen kuvaus Miten hankeen kohderyhmät hyötyvät hankkeesta? Ensisijaisena kohderyhmänä opettajat saavuttavat uutta osaamista kestävän kehityksen opettamiseen Lean-menetelmää hyödyntäen. Opiskelijat puolestaan hyötyvät hankkeesta opettajien lisääntyneen kestävän kehityksen osaamisen myötä henkilökohtaisena lisäosaamisena. Lisäksi heidän työllistymisensä paranee työmarkkinoiden arvostamien taitojen karttumisen myötä. Työnantajat puolestaan saavat työntekijöitä, joilla on valmiiksi merkittävää ja työelämän arvostamaa osaamista.
<div><span style="font-size:10px;"><b>GIVE - Governance for Inclusive Vocational Excellence</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeessa luodaan ja kehitetään muita heikommassa asemassa olevien erityisryhmien osallisuutta lisäävä ja vahvistava ammatillisen koulutuksen huippuosaamisen eurooppalainen alusta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallisella tasolla kehitettyjä toimia ja toimintamalleja sekä jakaa niitä hyödynnettäväksi sekä kansallisella että laajemmin Euroopan tasolla. Kohderyhmä Ammatillisen koulutuksen parissa toimivat opettajat, ohjaajat, kehittäjät ja johtajat sekä työelämän edustajat.
<div><span style="font-size:10px;"><b>PerusSetti</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus PerusSetti-hankkeessa kehitetään aikuisten perusopetuksen tarpeisiin sopivia etäopetuksen ja digioppimisen ratkaisuja. Tavoitteenamme on, että jo lukutaitovaiheen alusta lähtien opiskelijat harjaantuisivat käyttämään erilaisia laitteita ja digitaalisessa muodossa olevia materiaaleja. Hankkeessa luodaan aipen eri vaiheille digioppimisen malli, joka on sovellettavissa valtakunnallisesti.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Strategiahanke - Tieto-osaamisen parantaminen</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Strategiarahoitus tieto-osaamisen parantaminen on tarkoitettu Omnian toimintatapojen ja työkalujen hyödyntämiseen toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tukena. Strategiarahoituksella syntynyttä osaamista ja hyviä toimivia käytänteitä siirretään kaikkien ammatillisten koulutuksen järjestäjien käyttöön yhteistyössä muiden tietojohtamisen hankkeiden kanssa. Kohderyhmä Kohderyhmänä strategiahankkeen – tieto-osaamisen parantamiseen on koko Espoon seudun koulutuskuntayhtymän Omnian organisaation eri tasot.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Strategiarahoitus: Oppimisympäristöjen kehittäminen</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeen strategisina tavoitteina on mahdollistaa joustavat ja monipuoliset oppimispolut lisääntyvälle määrälle opiskelijoita sekä uudistaa oppimisympäristöjä avoimuus, kestävä kehitys ja valmentava toimintakulttuuri huomioiden. Hankkeen aikana luodaan Omnian oppimisympäristöstrategia. Lisäksi luodaan ja vakiinnutetaan rakenteet ja toimintatavat verkossa toimivalle henkilöstön osaamisen kehittämiselle.  Kohderyhmä Omnian opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelijat Hankkeen kesto 1.1.2020 - 31.12.2021 
<div><span style="font-size:10px;"><b>OLO -hanke</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus OLO-hankkeen tavoitteena on kehittää erityistä tukea ja S2-tukea saavien opiskelijoiden ohjausta. Opettajille tukea tarjotaan oppimisvaikeuksien ja tuen tarpeiden tunnistamisessa sekä ohjaustaitojen vahvistamisessa, oppimistaitojen edistämisessä ja henkilökohtaistamistilanteessa. Tavoitteena on luoda ohjausmalli opettajille ja ohjausta tekeville henkilöille opiskelijoiden ohjaukseen: Ohjausmalli kattaa kokonaisten palvelupolkujen suunnittelun tunnistettujen tuen tarpeiden ja oppimistaitojen parantamisen lähtökohdista.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Osallistu ja voi hyvin -OVH</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus OVH-hankkeessa vahvistetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointia ja tasa-arvoa. Toiminnan keskiössä ovat opiskelijoiden aktiivisuuden, vertaistoiminnan, vaikuttamisväylien, yhteisöllisyyden sekä turvallisuuden vahvistaminen. Henkilöstön hyvinvointiosaamisen tarpeisiin myös vastataan verkostoa ja kumppaneita hyödyntäen. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat ammattiin opiskelevat opiskelijat sekä ammatillisten oppilaitosten henkilökunta, yhteistyöyritykset ja järjestötoimijat.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Vertaansa vailla</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeen kehittämistyö kohdistuu koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tukeen sekä pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittämiseen. Hankkeen toiminta perustuu vertaisverkostoitumiseen, jossa hyödynnetään hankeverkoston laajaa ja monipuolista osaamista, asiantuntemusta ja käytäntöjä, erityisesti jakamisen ja toisilta oppimisen menetelmien avulla. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia johtamisen muotoja sekä vahvistaa toimijoiden ja työyhteisöjen osaamista.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Valtakunnallinen koordinaatio</b></span></div><div><br></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Hankkeen tavoitteina ovat vertaisverkostomaisen toiminnan edistäminen hankeverkostojen kesken – vuoropuhelun ja toimintaedellytysten luomisen ja edistämisen keinoin; hankeverkostossa muodostuvan tiedon ja hanketulosten kokoaminen sekä levittäminen eri kanavia ja menetelmiä hyödyntäen sekä hanketoiminnan ja verkostojen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden selvittäminen hankekauden aikana.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Polkuja -hanke</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus Polkuja -hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisiin oppilaitoksiin toimintamalli perustaitojen lähtötason tarkoituksenmukaiseen testaamiseen ja kartoittamiseen sekä perustaitojen vahvistamista tarvitseville ohjattu polku osaamisen kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteisten tutkinnon osien osoittamiseen sisällöt, toteutustavat ja arviointikriteerit sisältävä toimintamalli ja etenkin aliedustetut ryhmät huomioon ottava korkea-asteen opintoihin suuntaava valmennuspolku.
<div><span style="font-size:10px;"><b>Aikuisten perustaitojen vahvistamishanke</b></span></div> www.omnia.fi Hankkeen kuvaus

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.