Landmandserfaringer med dræning
<div><b>Flydesand og okker gør dræning besværligt</b></div><div><br></div><div>Thorkil Forsberg, Højslev</div><div><br></div><div>Hver gang lavbundsarealet er blevet drænet, har flydesand og okker nedsat drænfunktionen. Senest er arealet drænet med nøgenrør og filtersand lagt med rendegraver.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Flydesand_okker_draening_besvaerlig.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Det giver godt kendskab til jorden at være involveret i drænprojektet</b></div><div><br></div><div>Jesper Hedegaard, Holstebro.</div><div><br></div><div>På den lerede jord kunne et underdimensioneret drænsystem ikke bortlede vandet. Arealets lavninger blev omdrænet. En entreprenør gravede drænrender, mens Jesper selv med håndlaser lagde drænrør med fyldsand omkring og dækkede renderne til igen.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Godt_kendskab_draenprojekt.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Udbytterne steg efter reparation af dræn</b></div><div><br></div><div>Eskild Sig, Spjald.</div><div><br></div><div>De gamle drænsystemer er grundigt renset og repareret. Drænudvidelser er lagt med nøgenrør og filtergrus nedgravet med gravemaskine.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Reparation_af_draensystem.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Dræning med tæpperør virker på min jord</b></div><div><br></div><div>Svend Aage Pedersen, Borris.</div><div><br></div><div>Det gamle drænsystem kunne ikke holde den stigende grundvandsstand nede. 1.300 m tæpperør blev lagt med drænplov, og de nye dræn blev GPS-opmålt og indtegnet på drænkort, så de er gemt for eftertiden. </div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Draening_taepperoer_virker.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Rødder fra træer og tidligere lappeløsninger ødelagde dræneffektiviteten</b></div><div><br></div><div>Henrik Skaft, driftsleder på Nørager Gods, Ruds-Vedby.</div><div><br></div><div>Lavninger blev omdrænet med faste, dobbeltvæggede Strabusil drænrør og nøddesten lagt med gravemaskine. Ved læhegn etableres en spulebrønd.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Roedder_lappeloesning_oedelagde_draeneffektivitet.aspx">Læs mere</a></div> thinglink.blob.core.windows.net
<div><b>Dræning med pumpe er en effektiv løsning</b></div><div><br></div><div>Niels Erik Jensen, Reersø.</div><div><br></div><div>Marken ligger lavt i forhold til havoverfladen i Storebælt, og en drænløsning med pumpe var nødvendig for at kunne opnå en god roddybde. Udbyttet på marken er godt og stiger fortsat.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Draening_pumpe_effektiv_loesning.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Traditionel dræning kombineres med planering</b></div><div><br></div><div>Morten Kjærgaard, landbrugschef på Overgaard Gods og drænmester Preben Clausen, Havndal.</div><div><br></div><div>Både høj grundvandsstand og overfladevand gav udfordringer på inddæmmet areal. Det blev løst ved traditionel dræning med gravemaskine og drænkasse kombineret med planering.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Traditionel_draening_planering.aspx">Læs mere</a></div> thinglink.blob.core.windows.net
<div><b>Dræning sikrer dyrkning af vinterhvede på lavbundsjorden</b></div><div><br></div><div>Hans Jørgen Thomsen, Kongerslev.</div><div><br></div><div>Arealet pumpes og er systemdrænet med nøgenrør og filtergrus lagt med gravemaskine og drænkasse. Hvor underjorden er tæt er drænafstanden 10 m, hvor overjorden er tæt, er der lavet gruspropper.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Draening_sikrer_dyrkning_vinterhvede_lavbundsjorden.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Både overfladevand og grundvand gav problemer</b></div><div><br></div><div>Torben B. Hansen, Storvorde.</div><div><br></div><div>Marken blev systemdrænet med nøgenrør og filtergrus lagt med gravemaskine og drænkasse. 10 % af arealet er stadig påvirket af overfladevand.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Grundvand_overfladevand_udfordringer.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Planering får overfladevandet væk</b></div><div><br></div><div>Symen Jansma, Fjerritslev.</div><div><br></div><div>Overfladevand gav problemer, da jorden var lukket til og dermed ikke kunne håndtere større regnskyl. Marken blev planeret i kombination med grøblerender. Nu er der intet overfladevand, og jorden er let at bearbejde.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Planering_overfladevandet_vaek.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Tæpperør fungerer godt i nordjysk drænforsøg</b></div><div><br></div><div>Jens Jungersen, medejer af Birkelse Gods, Aabybro.</div><div><br></div><div>I 2011 anlægges et forsøg med tæpperør med forskellige filterstørrelser lagt med enten L-plov eller V-plov. 7 år efter etablering er der ingen forskel på sandindtrængning mellem de forskellige tæpperør, og marken er velafdrænet.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Taepperoer_fungerer_nordjysk_draenforsoeg.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Første drænløsning var ikke den rigtige</b></div><div><br></div><div>Søren Buus Andersen, Brønderslev.</div><div><br></div><div>Det flade areal med overfladevand blev omdrænet med tæpperør lagt med L-plov. Det hjalp, men ikke nok, så drænsystemet blev udvidet med nøgenrør med vasket filtergrus lagt med drænplov.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Vand_traenger_ikke_ned_til_draen.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Udtørring af drænrender sikrede en effektiv dræning</b></div><div><br></div><div>Mogens Hansen, Jerslev.</div><div><br></div><div>Dræning med nøgenrør og en blanding af filtersand og muslingeskaller lagt med gravemaskine. Drænrenderne stod efterfølgende utildækket i fire dage, hvilket udtørrede jorden i dybden og gav en god dræneffekt.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Udtoerring_af_jord_effektiv_afdraening.aspx">Læs mere</a></div>
<div><b>Succes med systemdræning af udvalgte lavninger</b></div><div><br></div><div>Ole Moesgaard Andersen, Hjortshøj.</div><div><br></div><div>I det kuperede terræn på Bendstrupgaard ved Hjortshøj gav både trykvand og overfladevand problemer med våde pletter i marken. Systemdræning med gravemaskine med drænkasse har bevirket, at hele marken nu kan sås tidligere og i samme omgang.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Succes_med_systemdraening_udvalgte_lavninger.aspx">Læs mere</a></div> thinglink.blob.core.windows.net
<div><b>Leret underjord og myremalm gjorde markens lavninger våde</b></div><div><br></div><div>Søren Blumensaadt, driftsleder på Løvenholt Gods, Salten.</div><div><br></div><div>Markens lavninger er drænet med kædegraver, nøgenrør og filtergrus. Hovedledningerne er suppleret med ekstra sidedræn, og i lavninger med myremalmslag er jorden grubbet.</div><div><br></div><div><a href="https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Draening/Sider/AM_18_3977_Leret_underjord_og_myremalm.aspx">Læs mere</a></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.