TIEKARTTA KANSAINVÄLISEN TYÖVOIMAN REKRYTOINTIIN
<div><span style="font-size:16px;">LUKIJALLE</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Kansainvälinen työvoima mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa eteläpohjalaisten yritysten toiminnan edellytyksiä. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa maakunnan yrittäjille tietoa ja vinkkejä kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja työllistämiseen. Toivomme lukijan saavan apua kohtaamiinsa kysymyksiin matkalla yrityksen ulkoimaisen työvoiman hankinnassa. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Tiekartassa on 22 kohtaa, joista löydät hyviä tienviittoja matkallasi kansainvälisen työvoima rekrytointiin. Tutustu rohkeasti tienviittoihin ja eteläpohjalaisten yritysten vinkkeihin sinulle ja yrityksellesi.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Tiekartta perustuu jo olemassa olevaan tietoon ja hankkeen aikana yrittäjien kanssa käytyihin haastatteluihin sekä keskusteluihin. Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen-hanke on SeAMKin ja eri yhteistyökumppaneiden toteuttama hanke. Hankkeen aikana on toteutettu kokeiluja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi yrityksissä. Hankkeen tarkoituksena on edistää yrittäjien valmiuksia kansainvälisen työvoiman rekrytointiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Kiitämme lämpimästi kaikkia yrityksiä ja henkilöitä, joilta hanke on saanut arvokasta tietoa ja kokemuksia kansainvälisen työvoiman työllistämisestä. </span></div><div><br></div><div>Seinäjoella 16.11.2018</div><div><br></div><div>Jaana Vainionpää ja Mirva Siltakorpi</div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">TASA-ARVO </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Suomalaisessa työyhteisössä tasa-arvo on tärkeää. Kaikki tiekarttaa varten haastatellut yrittäjät painottivat työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu edistää työviihtyvyyttä ja työntekijöiden pysyvyyttä työpaikassa. Tasa-arvoisuudesta on myös hyvä keskustella työyhteisössä sekä osana ulkomaisen työntekijän perehdytystä. Tasa-arvoinen kohtelu on tärkeää varsinkin ristiriitatilanteita ratkottaessa. Tällöin työnantaja voi perustella toimintaansa sillä, että samat käytännöt koskevat kaikkia työntekijöitä kotimaasta riippumatta. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ulkomaisilla työntekijöillä on omia verkostoja Etelä-Pohjanmaalla. Sana työnantajasta kulkee nopeasti näissä verkostoissa, sekä hyvässä että pahassa. Epätasa-arvoinen kohtelu voi vaikeuttaa työntekijän saatavuutta jatkossa. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Työntekijä on aina yksilö. Onnistumisia ja epäonnistumisia työyhteisössä sattuu ja tapahtuu kaikkien kanssa. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">”YHTEEN EPÄONNISTUMISEEN EI KANNATA LANNISTUA”</span></div><div><br></div><div><a href="https://stm.fi/tasa-arvo-tyoelamassa">Tasa-arvo työelämässä</a></div><div><a href="https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu">Yhdenvertaisuus </a></div>
<div><span style="font-size:16px;">OSAKSI SUOMALAISTA TYÖYHTEISÖÄ </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ulkomaiset ja suomalaiset työntekijät tulevat yleensä hyvin toimeen keskenään. Ulkomainen työntekijä on hyvä perehdyttää suomalaiseen työkulttuuriin, sillä se voi erota paljonkin työntekijän kotimaan työkulttuurista. Kulttuurien välisen eron ymmärtäminen on tärkeää ja avainasemassa kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin onnistumisessa. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Suomessa työntekijältä edellytetään oma-aloitteisuutta, rehellisyyttä, täsmällisyyttä sekä tasa-arvoista käytöstä työyhteisön muita jäseniä kohtaan. Esimies ei valvo jatkuvasti työntekoa, aikatauluja täytyy noudattaa ja myös nainen voi olla esimiesasemassa. Nämä asiat saattavat olla ulkomailta tulevalle työntekijälle vieraita, joten ne on hyvä nostaa esiin keskusteltaessa suomalaisesta työkulttuurista. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Vuorovaikutuksessa ulkomaisentyöntekijän kanssa on tärkeää kertoa työntekijälle hänelle asetetut odotukset, ja myös perustella ne. Hyvällä vuorovaikutuksella varmistetaan molemminpuolinen ymmärrys työn pelisäännöistä. Työyhteisö on tärkeää perehdyttää ja kertoa heille jo hyvissä ajoin ulkomaisen työntekijän saapumisesta. Näin vältytään mahdollisilta ennakkoluuloilta sekä muutosvastarinnalta. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ulkomainen työntekijä voi vaatia työnteon alussa enemmän selkeitä ohjeita ja ohjausta kuin suomalainen työntekijä.</span></div><div><br></div><div><a href="https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/">Toimiva työyhteisö</a></div><div><a href="https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/">Töissä Suomessa</a></div><div><br></div>
<div><br></div><div><span style="font-size:16px;">MONIKULTTUURINEN TYÖELÄMÄ </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Suomi on yhä monikulttuurisempi ja esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana Suomeen on tullut työperäisellä oleskeluluvalla noin 30 000 ihmistä. Parhaimmassa tapauksessa erilaiset ihmiset oppivat toisiltaan ja yhteinen työ luo aitoa kohtaamista työyhteisössä. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Monikulttuurisuus työelämässä liittyy esimerkiksi kansalaisuuteen, etniseen ryhmään kuulumiseen, uskonnollisiin kysymyksiin, kieleen, sukupuoleen, ihon väriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, sosiaaliluokkaan ja toimintakykyyn. Monikulttuurisuus on yritykselle voimavara, jonka avulla yritys voi saada haluamaansa työvoimaa ja verkostoitua kansainvälisesti. Kansainvälinen verkostoituminen luo mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen, uusiin innovaatioihin ja laajenemiseen kansainvälisille markkinoille. Työnantajan tulee edistää työntekijöidensä yhdenvertaisuutta. Kulttuurisesta taustasta riippumatta työntekijällä on oikeus päästä osalliseksi työyhteisön verkostoista ja saada täysivertainen jäsenyys organisaatiossa.</span></div><div><br></div><div><a href="https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/">Monikulttuurinen työelämä</a></div><div><a href="https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus">Yhdenvertaisuus</a></div><div><a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325">Yhdenvertaisuuslaki</a></div><div><br></div>
<div>VEROTUS </div><div><br></div><div>Kun henkilö tulee ulkomailta töihin Suomeen, hän maksaa lähtökohtaisesti palkastaan veroa Suomessa.</div><div><br></div><div>Yleisesti verovelvollinen on työntekijä, jonka työ kestää Suomessa yli 6 kuukautta. Tällöin työntekijä tarvitsee verokortin kuten suomalainenkin työntekijä. Rajoitetutusti verovelvollinen on ulkomainen työntekijä, jonka työ kestää alle 6 kuukautta ja jolla on edelleen koti ulkomailla. Tällöin työntekijä tarvitsee lähdeverokortin. </div><div><br></div><div>Enintään kuusi kuukautta Suomessa oleskelevien ulkomaisen työnantajan palveluksessa työskentelevien vuokratyöntekijöiden palkkatuloa verotetaan Suomessa, jos työntekijän asuinvaltion kanssa solmittu verosopimus antaa Suomelle työntekovaltiona verotusoikeuden vuokratyöntekijän palkkaan. Vuokratyöntekijän on itse huolehdittava verojensa maksamisesta Suomessa ansaitsemastaan palkasta hakemalla ennakkoverojen määräämistä verotoimistosta.</div><div><br></div><div>Suomessa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä täytyy olla esillä veronumero. Yhteiselle rakennustyömaalle tulevan on haettava väestötietojärjestelmään merkitsemistä ja sen perusteella saatavaa henkilötunnusta, ellei heillä sitä ennestään jo ole. Suomalainen henkilötunnus on edellytys veronumeron saamiseksi. </div><div><br></div><div>Ennakkoveron määräämiseksi henkilö tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen. Henkilötunnuksia myöntävät maistraatit, verohallinto, Suomen ulkomaanedustustot ja Suomen maahanmuuttovirastot.</div><div><br></div><div><a href="https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48999/yleinen_ja_rajoitettu_verovelvollisuu/">Verohallinnon opas</a></div><div><a href="https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48791/veronumero__ohje_rakennusalan_tyontekij/">Veronumero</a></div><div><a href="https://www.vero.fi/lomakkeet">Lomakkeet</a></div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">TYÖNTEKIJÄN SAAVUTTUA </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Laadi työsopimus viimeistään työntekijän saavuttua. Työsopimus kannattaa kuitenkin lähettää työntekijälle jo ennen kuin hän on saapunut Suomeen. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Auta työntekijää käytännön järjestelyjen hoidossa. Muistuta työntekijää rekisteröitymään maistraatissa, jos se on tarpeen työsuhteen kannalta. Neuvo työntekijää pankkitilin avaamisessa ja verokortin hankinnassa. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Avusta tarvittavissa vakuutuksissa, kuten pakollisessa liikennevakuutuksessa. Tue työntekijää kielen opiskelussa, kotoutumisessa sekä sosiaalisen verkoston luomisessa. Avusta ensimmäisen asunnon hankinnassa. Maatiloilla työntekijät ovat alkuun asuneet usein entisessä päärakennuksessa, jos sellainen on ollut tarjolla. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Tue työntekijää sosiaaliseen verkostoon hakeutumisessa ja anna tarvittaessa vinkkejä vapaa-ajan viettoon ja mahdollisuuksiin harrastaa. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Kannusta työntekijää opiskelemaan suomen kieltä, työnteon ja kielen opiskelun yhdistäminen voi olla haastavaa. Mahdollisuuksien mukaan on hyvä miettiä, miten kielen opiskelu voidaan ottaa huomioon työnteossa ja yrityksessä.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">"YHTEISEN HYVÄN TAVOITTELU ON TÄRKEÄÄ"</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">KOTOUTUMINEN </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Kotoutumislain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Maahanmuuttajalle tulee tarjota kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja palveluita.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Maahanmuuttajille tehdään kunnan ja TE-toimiston yhteistyönä kotoutumissuunnitelma. Kuntakohtaisesti kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös työperäiselle maahanmuuttajalle. Tätä suositellaan käytettäväksi. Tärkeänä osana kotouttamista on Suomalaisen terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmään tutustuminen ja oikean palvelun löytäminen tarvittaessa.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Työntekijä voi tarvita apua päivittäisten asioiden hoidossa, kuten laskun maksamisessa verkkopankissa. Tarjoudu tällöin avuksi ja ole ystävällinen, työntekijä korvaa sen sinulle takaisin lojaalina käytöksenä ja apuna tarvitessasi. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Kuten suomalaiset työntekijät, myös ulkomaalaiset työntekijät hakeutuvat sosiaalisiin suhteisiin vaihtelevasti muiden työntekijöiden kesken. Toiset viihtyvät enemmän yksin. Kunnat ja asukkaat ovat ottaneet kansainvälisen työvoiman hyvin vastaan ja nähneet työperäisen maahanmuuton tuoneen omalta osaltaan elinvoimaa kuntiin.</span></div><div><br></div><div><a href="https://tem.fi/perustietoa-suomesta">Perustietoa Suomesta</a></div><div><a href="https://kotouttaminen.fi/kotoutumista-edistavat-toimenpiteet">Kotouttaminen</a></div><div><a href="https://www.suomi.fi/yritykselle/tyonantajuus/tyontekijan-palkkaaminen/opas/tyontekija-ulkomailta/ulkomaalaisen-tyontekijan-tukeminen">Ulkomaisen työntekijän tukeminen</a></div><div><a href="https://stm.fi/perhe-elama-ja-tyo">Perhe-elämä ja työ</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">PEREHDYTTÄMINEN </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Työnantajalla on velvollisuus perehdyttää uusi työntekijä työhönsä. Perehdytyksen tarkoituksena on tutustuttaa uusi työntekijä työhön, työtiloihin ja organisaation työkulttuuriin. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Työturvallisuus on tärkeä osa perehdyttämistä ja ulkomaisen työntekijän osalta on erityisen tärkeä huolehtia ja varmistaa ohjeiden ymmärtäminen. Ulkomaista työntekijää on hyvä opastaa sekä suomen kielellä että jollain muulla kielellä. Perehdytyksen ymmärtämisen varmistamiseksi isoissa yrityksissä on suotavaa luoda järjestelmä tätä varten. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Perehdytyksessä on tärkeää huolehtia työnantajan ja työntekijän yhteisestä käsityksestä vaadittavasta osaamisesta ja työn laatuvaatimuksista.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Työntekijällä tulee olla tieto kenen puoleen voi kääntyä häntä askarruttavissa asioissa.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">”REKRYTOI ROHKEASTI! KANSAINVÄLINEN TYÖVOIMA ON USEIN AHKERAA TYÖVOIMAA. HE ARVOSTAVAT TYÖTÄ JA OVAT SIITÄ KIITOLLISIA.” </span></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738">Työturvalisuuslaki</a></div><div><a href="https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyohon_perehdyttaminen_ja_tyonopastus">Työturvallisuuskeskus</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">ENNEN TYÖNTEKIJÄN SAAPUMISTA </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Halutessasi rekrytoida kansainvälistä työvoimaa, varaa aikaa rekrytointiin ja varaudu byrokratiaan. Jos työntekijä tulee EU/ETA-alueen ulkopuolelta, hän tarvitsee todennäköisesti työntekijän oleskeluluvan. Vuonna 2018 luvan saaminen kesti useita kuukausia. Lähetetystä työntekijästä säädetään erikseen laissa työntekijöiden lähettämisestä. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Suunnittele, miten hakijoiden esivalinta, haastattelut ja valinta järjestetään. Kaikki työntekijät eivät pääse käymään Suomessa työhaastattelua varten. Suositeltavaa on haastatella hakijat ja varmistaa heidän taustansa. Vääriä työhakemuksia liitteineen on myös liikkeellä. Jos käytät rekyrointikanavana EURES-palvelua, virkailija auttaa tarvittaessa rekrytoinnin eri vaiheissa. Henkilöstöpalvelualan yritystä käyttäessä yrittäjä voi saada valmiiksi haastatellun työntekijän, jonka osaaminen on kartoitettu jo lähtömaassa. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Selvitä työnantajana, tarvitseeko ulkomaalainen työntekijä tutkinnon tunnistamispäätöksen Suomessa saadakseen pätevyyden ja oikeuden harjoittaa ammattia. Terveydenhuoltoala on tästä esimerkki, jolle tarvitaan tutkinnon tunnistaminen. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Valmistele työyhteisö ennen kansainvälisen työvoiman saapumista uuden työntekijän tuloon. Keskustelkaa avoimesti mieltä askarruttavista asioista. </span></div><div><br></div><div><a href="https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyovoiman-maahanmuutto">Työvoiman maahantulo</a></div><div><a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160447#Pidp446780544">Laki työntekijöiden lähettämisestä</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">KAUSITYÖ </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Kausityö tarkoittaa työtä, jota tehdään maa- ja turkistaloudessa sekä matkailualla vain tiettynä aikana vuodesta. Kausityön kesto voi olla enintään 9 kuukautta. Kausityössä tarvittavat lupakäytänteet ovat muuttuneet vuoden 2018 alusta. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">- Alle kolmeksi kuukaudeksi kausityöhön tulevat tarvitsevat kotimaastaan riippuen joko kausityöviisumin tai kausityötodistuksen. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">- Kausityöluvan tarvitsevat 3-6 kuukaudeksi kausitöihin tulevat. TE-toimiston osapäätöksen tarvitsevat 6-9 kuukaudeksi kausityöhön tulevat. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Kausityössä olevan on haettava uutta kausityötodistusta ennen aikaisemman todistuksen voimassaolon päättymistä.</span></div><div><br></div><div><a href="https://migri.fi/kausityo">Kausityö</a></div><div><a href="https://migri.fi/documents/5202425/0/Luettelo+kausit%C3%B6ist%C3%A4+%28fi%29/26bfab6e-fe27-4b34-bc17-b660cde87efb/Luettelo+kausit%C3%B6ist%C3%A4+%28fi%29.pdf">Kausityöluvan vaativat alat</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">TYÖSOPIMUS </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Suomessa tehtävään työhön sovelletaan samoja lakeja ja työehtonormeja suomalaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla. Ulkomaisen työntekijän kanssa työsopimuksen tekemisessä tulee olla huolellinen ja sopimus on hyvä tehdä kirjallisena. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Työsopimusta tehdessä on hyvä sopia ja kirjoittaa sopimukseen tarkasti muun muassa: työtehtävistä, työsuhteen alkamisajankohdasta ja kestosta sekä määräaikaisuuden perusteesta, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus. Lisäksi sovitaan työntekopaikasta, palkasta, luontoiseduista (esim. lounasetu) sekä palkanmaksukaudesta. Sopimuksessa tulee olla maininta työlomista, työsopimuksen osana noudatettavasta työehtosopimuksesta, mahdollisesta koeajasta ja sen pituudesta, irtisanomisajasta ja tauoista. Keskustelussa on hyvä varmistaa molempien osapuolten yhteinen käsitys ja ymmärrys sopimuksen sisällöstä. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Maataloudessa on valmiita työsopimuspohjia useilla eri kielillä.</span></div><div><br></div><div><a href="https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyosopimus">Työsopimus</a></div><div><a href="https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/tyontekijan-palkkaaminen/tyosopimuksen-tekeminen/tyosopimus-320152">Työsopimuksen kirjoittaminen</a></div>
<div>VUOROVAIKUTUS JA KIELITAITO</div><div><br></div><div>Ulkomailta saapuvaa työntekijää on hyvä tukea hankkimaan suomen tai ruotsin kielen taito. Työssäkäyville on tarjolla kielikursseja muun muassa työväenopistoilla, kesäyliopistoilla sekä iltalukioilla. Moni työnantaja edellyttää ulkomaiselta työntekijältä englannin kielen taitoa, tai jotakin muuta yhteistä kieltä. Kokemus on osoittanut, että ns. rallienglannilla pärjää useissa työtehtävissä hyvin. Varsinkin jos työ on tehtävissä kuvien perusteella tai voidaan opettaa työntekijälle näyttämällä. </div><div><br></div><div>Ulkomaiset työntekijät oppivat halutessaan nopeasti suomen kieltä ja varsinkin työkieltä, sekä siihen liittyviä sanontoja. Työpaikan vuorovaikutustilanteet ovat hyviä kielen oppimistilanteita. </div><div><br></div><div>Haasteeksi voi osoittautua työturvallisuusohjeet, joiden ymmärtäminen on erittäin tärkeä osa työturvallisuutta ja perehdyttämistä. </div><div><br></div><div>Työturvallisuusohjeet voi kääntää ulkomaisen työntekijän äidinkielelle tai pyytää niiden tulkkaamista. </div><div><br></div><div>”JOS TYÖNTEKIJÄ HALUAA OPPIA JA ONNISTUA, TYÖNTEKO ONNISTUU KYLLÄ ILMAN YHTEISTÄ KIELTÄ.”</div><div><br></div><div><a href="https://docplayer.fi/19352524-Kieliopas-maahanmuuttaja-yrityksen-palveluksessa-repe.html">Kieliopas</a></div><div><a href="https://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli">Suomen ja ruotsin kieli</a></div><div><a href="https://kotisuomessa.fi/web/site-155213/state-jurdkmbrei/front-page">Kielen opiskelu</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">OLESKELULUPA </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Yli kolmen kuukauden oleskeluun Suomessa tarvitaan oleskelulupa. Oleskeluluvan voi saada, jos henkilöllä on Suomessa työpaikka, opiskelupaikka tai perheenjäsen. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Jos yrityksen kotikunnassa on maahanmuuttokoordinaattori, häneen kannattaa olla yhteydessä epäselvissä ja selvitystä vaativissa kysymyksissä. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Vuoden 2018 alusta kausityöhön Suomeen tulevan on hankittava sitä varten lupa. Lisätietoja löydät tästä tiekartasta.</span></div><div><br></div><div><a href="https://enterfinland.fi/eServices">Enterfinland</a></div><div><a href="https://migri.fi/etusivu">Maahanmuuttovirasto</a></div><div><a href="https://migri.fi/muulla-perusteella-suomeen">Oleskelulupa</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Suomessa ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot. Huolehdi ulkomaalaisen työntekijän oleskeluluvasta, työsopimuksesta, palkkauksesta, lakisääteisistä vakuutuksista, työterveyshuollon järjestämisestä, verotuksesta ja sosiaaliturvasta. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ulkomaalainen työntekijä pääsee Suomen sairausvakuutuksen piiriin ja saa Kela-kortin, jos hänellä on vähintään neljän kuukauden työsopimus, työtä on vähintään 18 h viikossa ja palkka on työehtosopimuksen mukainen.</span></div><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Varmistusvelvollisuus </span></b><span style="font-size:16px;">määrää työnantajan varmistumaan siitä, että työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai että oleskelulupaa ei tarvita. Oleskeluluvasta ilmenee,millaista työtä hän voi tehdä ja kuinka monta tuntia hän voi viikossa työskennellä. Oleskelulupaoikeus käy ilmi oleskelulupakortista tai passin oleskelulupatarrasta. Kausityöntekijän kohdalla on varmistettava voimassa oleva kausityötodistus. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Työnantajalla on velvollisuus säilyttää tarkistamista varten työpaikalla työntekijän henkilötiedot sekä työnteko-oikeuden peruste neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus ulkomaalaisesta työntekijästä TE-toimistolle, työpaikan luottamushenkilöille sekä työturvallisuusviranomaiselle.</span></div><div><br></div><div><a href="https://migri.fi/oleskelulupakortti">Oleskelulupakortti</a></div><div><a href="https://www.kela.fi/ulkomailta-suomeen-tyoskentely-suomessa">Työskentely Suomessa </a></div><div><a href="https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ulkomainen-tyontekija/tietoja-sailytettava-tyopaikalla">Tietojen säilyttämien työpaikalla</a></div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">OPPILAITOSYHTEISTYÖ </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ulkomaiset opiskelijat suorittavat yhä enemmän ammatillisia tutkintoja eteläpohjalaisissa oppilaitoksissa. Nämä opiskelijat ovat omalta osaltaan paikkaamassa maakunnan työvoimapulaa eri aloilla. Ulkomaisia opiskelijoita on esimerkiksi maatalous-, turkis-, metalli, kone- ja tuotanto- sekä ravitsemusaloilla. Nämä opiskelijat tarvitsevat myös harjoittelupaikkoja yrityksissä. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Myös oppisopimuskoulutus on mahdollinen ulkomaisilla opiskelijoilla, ihan kuten suomalaisillakin opiskelijoilla. Ammattikoulussa opiskellaan suomen kielellä, lisäksi ulkomaiset opiskelijat saavat ylimääräistä suomen kielen opetusta. Oppilaitoksissa kannustetaan myös kesätöiden liittämistä oppisopimusopintoihin. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Opiskelijoiden oleskelulupa perustuu opiskeluun, jolloin he saavat työskennellä enintään 25 tuntia viikossa. </span></div><div><br></div><div><a href="https://www.sedu.fi/fi/Tyoelamalle/Oppisopimus">Sedu oppisopimus</a></div><div><a href="http://www.sopeva.fi/">Jami oppisopimus</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">KANSAINVÄLISTÄ TYÖVOIMAA SÄÄTELEVÄT LAIT </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Suomen maahanmuuttopolitiikka, siihen liittyvän lainsäädäntö ja lainsäädännön valmistelu perustuvat hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, EU:n yhteiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan sekä kansainvälisiin sopimuksiin</span>. <span style="font-size:16px;">Maahanmuuttopolitiikan tavoitteena on helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja mahdollistaa sujuvampi prosessi työperäisen oleskeluluvan myöntämiseen. Suomessa maahanmuuttoa ja kansainvälisen työvoiman käyttöä säätelevät useat eri lait. Näitä lakeja ovat mm.</span></div><div><br></div><div><a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738">- Työturvallisuuslaki</a></div><div>- <a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325">Yhdenvertaisuuslaki</a></div><div>- <a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301">Ulkomaalaislaki</a></div><div>- <a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386">Kotoutumislaki</a></div><div>- <a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160447">Laki työntekijöiden lähettämisestä</a></div><div><a href="https://intermin.fi/maahanmuutto">- Maahanmuutto</a></div><div><a href="https://intermin.fi/maahanmuutto/maahanmuuttopolitiikka">- Maahanmuuttopolitiikka</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">TURVAPAIKANHAKIJAN TYÖNTEKO-OIKEUS </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Turvapaikanhakijan oikeus tehdä työtä perustuu lakiin, eikä siihen tarvitse hakea erikseen lupaa. Turvapaikanhakijat ovat vielä tällä hetkellä suhteellisen käyttämätön työvoimareservi. Turvapaikanhakija saa Suomessa työnteko-oikeuden 3 tai 6 kuukauden kuluttua siitä, kun hän on ilmoittanut poliisille tai rajavalvontaviranomaiselle hakevansa turvapaikkaa Suomesta. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">- Raja on 3 kuukautta silloin, kun henkilö on esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle turvapaikkahakemusta tehdessään. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">- Raja on 6 kuukautta, jos matkustusasiakirjaa ei ole esitetty turvapaikkahakemusta tehdessä. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Turvapaikanhakijan tulee kertoa työnantajalle työnteko-oikeuden päättymisestä, mutta työnantajan on hyvä tarkistaa tietyin väliajoin työnteko-oikeuden voimassaolo. </span></div><div><br></div><div><a href="https://migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus">Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus</a></div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">ULKOMAALAISEN REKISTERÖINTI JA HENKILÖTURVATUNNUS </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Suomeen töihin tuleva saa henkilötunnuksen rekisteröityessään väestötietojärjestelmään. Rekisteröintiä täytyy pyytää itse, käymällä henkilökohtaisesti maistraatissa. Ulkomainen työntekijä voi rekisteröityä myös verotoimistossa, jos henkilötunnusta tarvitaan verotuksellisista syistä. Tarkista kuitenkin ensin mistä verotoimiston pisteestä työntekijä voi saada henkilötunnuksen, sillä kaikki toimipisteet eivät anna henkilötunnuksia. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Lyhyeksi ajaksi Suomeen tuleva rekisteröidään vain, jos se on tarpeen. Henkilötunnus kuitenkin tarvitaan pankkitilin tai puhelinliittymän avaamiseen sekä vakuutusten ottamiseen.</span></div><div><br></div><div><a href="https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/suomeen-t%C3%B6ihin-tulevalle-suomalainen-henkil%C3%B6tunnus/">Henkilötunnus verohallinnosta</a></div><div><a href="https://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Ulkomaalaisten-rekisterointi/">Ulkomaalaisen rekisteröinti</a></div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">REKRYTOINTI </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Hyväksi tavaksi kansainväliseen rekrytointiin on koettu rekrytointi Suomessa jo olevien työntekijöiden avulla. Yrityksessä jo oleva työntekijä voi kysellä halukkaita työntekijöitä sukulaisistaan ja ystävistään tai Suomessa olevalta verkostoltaan. Kansainvälistä työvoimaa voi myös tiedustella toisen yrittäjän työntekijöiden kautta. Usein kansainvälinen työvoima myös liikkuu eri yrittäjien palveluksessa maakunnan sisällä. Erityisesti hyvän ja luotetun ulkomaalaisen työntekijän kautta tulleet uudet työntekijät ovat pääsääntöisesti osoittautuneet hyviksi ja luotettaviksi työntekijöiksi. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">TE-toimiston palvelut ydintavoitteena on yritysten ja työnantajien työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työnhakijoiden nopean työllistymisen edistäminen. EURES on TE-toimiston eurooppalainen työnvälitysverkosto, joka auttaa työntekijöiden rekrytoinnissa Euroopasta. Useat eri henkilöstöpalvelualan yritykset tarjoavat myös kansainvälisen työvoiman rekrytointipalveluita.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Sosiaalisessa mediassa on erilaisia keskusteluryhmiä, joista voi myös hakea työntekijää. Esimerkiksi maatalousyrittäjille on olemassa Facebook –ryhmä ”renkejä ja piikoja”. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">”VERKOSTOITUMINEN JA KETJUREAKTIO ON VOIMAA!”</span></div><div><br></div><div><a href="http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/rekrytoi_ulkomailta/eures/index.html ">EURES</a></div><div><a href="http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/index.html ">TE-palvelut yrittäjälle</a></div>
<div>TYÖNTEKIJÄN OLESKELULUPA </div><div><br></div><div>Suomessa työskennellessään ulkomaalainen tarvitsee pääsääntöisesti työluvan eli työntekijän oleskeluluvan. Poikkeuksia ovat EU:n kansalaiset sekä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset. Työntekijän oleskelulupaa haettaessa ulkomaan kansalaisella tulee olla työpaikka Suomessa ja hänen on tultava toimeen työstä ansaittavalla palkalla. Työntekijän oleskelulupa myönnetään tietylle toimialalle. Näin ollen esimerkiksi maatalouden työntekijän oleskeluluvalla ei saa työskennellä metalliteollisuudessa, vaan työnpaikan vaihtuessa täytyy hakea uusi työlupa. </div><div><br></div><div>Paikallinen TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupaan osapäätöksen, johon sisältyy työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen ja työnantajan ja työntekijän edellytysten arviointi. Tätä sanotaan saatavuusharkinnaksi. Siinä selvitetään onko tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA-alueelta.</div><div><br></div><div>Hyväksi tavaksi on osoittautunut kirjallinen lupaus työsuhteesta, mikäli tuleva työntekijä saa oleskeluluvan. Näin et joudu kirjoittamaan varsinaista työsopimusta tietämättä saako henkilö työntekijän oleskelulupaa ja vältytyt tilanteelta, jossa sinulla on työsopimus henkilön kanssa joka ei voi työskennellä yrityksessäsi. Ammatillisen tutkinnon Suomessa suorittaneet voivat hakea oleskelulupaa työnhakua varten. </div><div><br></div><div>Työntekijä voi olla myös lähetetty työntekijä. Lähetetty työntekijä tarvitsee työntekijän oleskeluluvan samoilla perusteilla, kuin Suomeen työhön tuleva työntekijä. </div><div><br></div><div><a href="https://migri.fi/tyoskentely-suomessa">Työskentely Suomessa</a></div><div><a href="https://migri.fi/toimeentuloedellytys">Toimeentuloedellytys</a></div><div><a href="https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lahetetty-tyontekija">Lähetetty työntekijä</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">TYÖSTÄ MAKSETTAVA KORVAUS </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Selvitä ulkomaalaisen työntekijän kanssa huolellisesti palkka-, työaika- ja ylityöasiat, sillä hänen kotimaassaan käytännöt saattavat poiketa huomattavasti Suomen käytännöistä. Ulkomaalaiselle työntekijälle on maksettava vähintään työehtosopimusten mukaista palkkaa. Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkalaskelma, josta käy ilmi peruspalkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt maksut. On hyvä huolehtia siitä, että työntekijä ymmärtää palkkalaskelman tiedot, jotta epäselvyyttä maksetun palkan suhteen ei pääse syntymään. Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava pankkitilille. Palkka voidaan maksaa käteisenä ainoastaan pakottavista syistä. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Aluksi palkka voi olla pienempi kuin suomalaisilla työntekijöillä, sillä koulutus, työkokemus ja kielitaito vaivat olla puutteellisia. Palkkaus kuitenkin nousee perehdytyksen edetessä ja työsuhteen keston mukaan samalla tasolle kuin suomalaisillakin työntekijöillä. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Hyväksi käytännöksi on esimerkiksi osoittautunut ns. tulospalkkaus, jossa opittu työtehtävä yms. nostaa palkkaa tietyn osan. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ulkomaalainen työntekijä on yrittäjälle keino saada työvoimaa tilanteessa, jossa kotimaista työvoimaa ei ole tarjolla. Kyse on siis työvoiman saatavuudesta, ei halpatyövoiman käytöstä. </span></div><div><br></div><div><a href="https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/palkanmaksu-316357">Palkanmaksu</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">YRITTÄJIEN VINKKEJÄ</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ulkomaiset työntekijät ovat kiitollisia ja arvostavat mahdollisuutta työskennellä Suomessa. Työskentely mahdollistaa paremmat elinolosuhteet, sosiaali- ja terveyspalvelut ja esimerkiksi työsuhteeseen kuuluvat lomat ja työajat. Suomalainen luonto, turvallisuus ja jokamiehenoikeudet ovat hieno lisä arkeen. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Työnantajan tulee aktiivisesti kehittää yhdenvertaisuutta ja aidosti syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja. Tätä tehtävää kansainvälisen työvoiman kohdalla voi helpottaa tuntemus erilaisista kulttuureista ja eri maiden historiasta. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Jos haluat ulkomaisen työntekijän jäävän pysyvästi Suomeen, huolehdi hänen työviihtyvyydestä ja kotoutumisesta ympäröivään yhteisöön. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ulkomaisen työntekijän perehdyttäminen saattaa vaatia enemmän aikaa, mutta palkinto tästä työstä tulee myöhemmin. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ole ystävällinen, saat ystävällisyyttä. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ulkomaisen työntekijän työsuhteeseen voi liittyä epävarmuustekijöitä, esimerkiksi oleskeluvan jatko tai perheen tulo Suomeen. Nämä saattavat aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuudesta sekä työnantajalla että työntekijällä.</span></div><div><br></div>
<div>HALUTESSASI LUKEA LISÄÄ</div><div><br></div><div><a href="http://www.etela-pohjanmaankauppakamari.fi/verkostoidu/verkostoituminen/">Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari</a></div><div><br></div><div><a href="https://docplayer.fi/17960977-Maahanmuuttaja-yrityksen-voimavarana.html">Maahanmuuttaja yrityksen voimavarana</a></div><div><br></div><div><a href="http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160444/1%202018%20SM%20T%c3%b6ihin%20Suomeen.pdf?sequence=4&amp;isAllowed=y">Töihin Suomeen</a></div><div><br></div><div><a href="http://view.24mags.com/mobilev/e5f43d46a15e11480d262296d568fc76#/page=1">Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla</a></div><div><br></div><div><a href="http://www.fibsry.fi/images/FIBS_Pakolaisapu_Tietopaketti_2017v2.pdf">Pakolaiset ja turvapaikanhakijat työelämässä ja asiakkaina</a></div><div><br></div><div><br></div>