Kyrkans småbarnspedagogik
<div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Artiklar</span></div><div><br></div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik by Kirkon kasvatus ja perheasiat on issuu.
<div><span style="font-size:16px;">Barn &amp; barnsyn</span></div><div><br></div><div>Barn är en aktiv aktör som utforskar, upplever och lär sig. Barnet är delaktig och har egna åsikter. Barnet är en unik individ med egna styrkor och behov. </div><div><br></div><div>Den kristna människosynen betonar även detta.</div><div><br></div><div>I församlingens verksamhet beaktar vi barnet som en holistisk varelse och det enskilda barnets speciella behov.</div><div><br></div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik - Barnsyn
<div><span style="font-size:16px;">Observation</span></div><div><br></div><div>I småbarnspedagogiken kan man med hjälp av observation förbättra planering och utveckling av pedagogiken och verksamhetsmiljön. </div><div><br></div><div>Genom att göra observationer får man reda på vad barnen är intresserade av. Barnens lärande och växande utvecklas på detta sätt. </div><div><br></div><div>Observation befrämjar utvecklingen i småbarnspedagogiken till en mera barncentrerad verksamhet. </div><div><br></div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik - Observation
<div><span style="font-size:16px;">Synen på lärande</span></div><div><br></div><div>Lärande är enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik en helhetsbetonad process och sker överallt. Lärande och undervisning ses som en del av den helhet som utgörs av fostran, undervisning och vård. </div> issuu.com Kyrkan småbarnspedagogik - Synen på lärande
<div><span style="font-size:16px;">Mångsidig kompetens</span></div><div><br></div><div>Mångsidig kompetens består av en helhet av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. </div><div><br></div><div>Kompetens innebär också förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter samt att agera som situationen kräver.</div><div><br></div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik - Mångsidig kompetens
<div><span style="font-size:16px;">Leken</span></div><div><br></div><div>Leken är ett centralt arbetssätt inom den småbarnspedagogiska verksamheten. Småbarnspedagogiken har som uppdrag att erbjuda barnet möjligheter till olika slags lekar. </div><div><br></div><div>Leken främjar barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Även om barnet självt inte upplever leken som ett verktyg för lärande utan ett sätt att vara och leva samt gestalta världen, så lär sig barnet genom lek. </div><div><br></div><div>Upplevelser som väcker barnets känslor, nyfikenhet och intresse stimulerar till lek.</div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik - Leken
<div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-litteratu?e=11549239/60150966"><span style="font-size:16px;">Litteratur och tips</span></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik - Litteratur och tips
<div><span style="font-size:16px;">Utvärdering och utveckling</span></div><div><br></div><div>Utvärdering och utveckling</div><div>Kyrkans småbarnspedagogiska verksamhet behöver utvärderas regelbundet och mångsidigt. Det är bra att utvärdera verksamheten på olika nivåer. </div><div><br></div><ul><li>organisations nivå (hela församlingens)</li><li>enhets nivå (respektive barn- familjegrupp)</li><li>individnivå (enskilda barn, förälder). </li></ul><div><br></div><div><br></div><div>Alla som arbetar med barn behöver utvärdera sitt arbete genom reflektion och självutvärdering dagligen. Utvärdering är viktigt för att verksamheten ska hålla god kvalitet. Därför behövs även grundligare utvecklingsarbete då man tillsammans utvecklar kyrkans småbarnspedagogik. Förutom detta är barnens och familjernas delaktighet i utvärderingen betydelsefullt. Hur upplever barnet barngruppens lekmiljö? Hur utvärderar föräldrarna barngruppens verksamhet? Vad är viktigt för familjen i kyrkans småbarnspedagogik?</div><div><br></div><div><b>&gt;&gt; Läs mer - Utvärdering och utveckling</b></div><div><br></div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik
<div><span style="font-size:16px;">Blanketter</span></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-dagklubbs?e=11549239/60397098">Dagklubbsbarnens utvärdering</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-grupp-lar?e=11549239/60397505">Grupp-läroplan</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-sammandra?e=11549239/60397883">Sammandrag av barnledarnas tankar från framgångssamtalet</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-dagklubbe?e=11549239/60398313">Dagklubbens utvecklingssamtal</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-hjalp_i__?e=11549239/60401571">Hjälp i läroplansarbetet</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-utvecklin_da10a8f7c688c1?e=11549239/60662989">Utvecklingssamtal med barnledare</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">Praktiska arbetsmetoder</span></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-lektion_p?e=11549239/60396899">Lektion på vändagen</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-ljus_och_?e=11549239/60661198">Ljus och mörker</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-las_av_bi?e=11549239/60661295">Läs av bilder med barn</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/djurens_karneval?e=0">Djurens karneval</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">Samarbete med kommunen</span></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-samarbete?e=11549239/60581053">Samarbete mellan församlingens och kommunens småbarnspedagogik</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-forsamlin?e=11549239/60401751">Församlingen som lärmiljö</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-samarbets?e=11549239/60662799">Samarbetsavtal mellan församling och kommun</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/samarbetsavtalet_fr_gor_till_b-dele?e=0">Samarbetsavtalet frågor till B-delen</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/dagisbrochyr__ppen?e=0">Ny arbetsmetod i Borgå</a></div><div><br></div><div><a href="https://drive.google.com/file/d/1nSdbI10skDoSwujeNtdkqMovVPbXiuVL/view">Video: Brenda om olika åskådningar</a></div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/samarbete_mellan_vasa_f_rsamling_oc?e=0">Samarbete i Vasa</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">Delaktighet</span></div><div><br></div><div>Med delaktighet avses människans egen uppfattning att tillhöra en grupp och möjlighet att påverka. Därtill avses att förbinda sig till det som uppstår genom dessa erfarenheter. </div><div><br></div><div>I kyrkans småbarnspedagogik vill vi tillgodose att barn upplever delaktighet till församlingen.</div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik - Delaktighet i småbarnspedagogiken
<div><span style="font-size:16px;">Kyrkans småbarnspedagogik - logo</span></div><div><br></div><div><a href="https://www.dropbox.com/sh/it4jm9eaa87ec4m/AAB1BrfHHmzXK3k5zVXeWBawa?dl=0">Ladda ner logon här</a></div> www.dropbox.com Shared with Dropbox
<div>Pedagogiska verktyg för kyrkans småbarnspedagogik </div><div><br></div><div>Välkommen till det elektroniska, pedagogiska verktyget, Kyrkans småbarnsspedagogik.</div><div><br></div><div>När Kyrkans småbarnspedagogik-verktyget öppnas kommer man till en bild med gula ikoner, de innehåller centrala målsättningar och innehåll i småbarnspedagogiken. I den övre och nedre balken finns bl.a. artiklar, arbetsmetoder och praktiska idéer. Tryck modigt på ikonerna!</div><div><br></div><div>Målet med verktyget är att vara ett stöd när församlingen vill utveckla sin småbarnspedagogik (barnverksamhet) och ett stöd att tillämpa Vasuns pedagogiska riktlinjer.</div><div><br></div><div><b><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kyrkans_smabarnspedagogik-intro?e=11549239/60576286">Läs mer</a></b></div><div><br></div><div>Det finska verktyget finns på adressen: www.vasukirkossa.fi</div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik - Pedagogiska verktyg för kyrkans småbarnspedagogik
<div><span style="font-size:16px;">Verksamhetskulturen</span></div><div><br></div><div>Verksamhetskulturen kan definieras utgående från hur den formas historiskt och kulturellt genom samspel mellan människor. </div><div><br></div><div>Verksamhetskulturen handlar om ett förhållningssätt som formas av värderingar, tolkningar av riktlinjer som styr arbetet, lärmiljö, atmosfär, professionalism, interaktion och olika former av samarbete. Dessutom är ledarskapet i nyckelposition när det gäller organisation, planering, genomförande och utvärdering. </div><div><br></div><div>Verksamhetskulturen påverkar kvaliteten i den småbarnspedagogiska verksamheten. Den har stor betydelse för hur verksamheten genomförs och hur målsättningarna uppnås. Verksamhetskulturen i kyrkans småbarnspedagogik handlar framförallt om barnens holistiska välmående, utveckling och lärande.</div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik - Utveckling av dagklubbens verksamhetskultur
<div><span style="font-size:16px;">Familjerksamhet</span></div><div><br></div><div>Kyrkans småbarnspedagogik utgår från familjernas olika behov. Församlingens familjeverksamhet genomförs ofta inom småbarnspedagogiken. </div><div><br></div><div>I verksamheten respekteras familjernas verklighet samt de olika familjemedlemmarnas behov. Barnen och familjerna görs delaktiga när församlingens familjeverksamhet planeras genom att deras åsikter och tankar tas i beaktande i ett tidigt skede.</div><div><br></div><div>En arbetsgrupp som utvecklar familjeverksamheten utgående från familjens situation utarbetar för närvarande nytt material. </div><div><br></div><div><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/kh_riktlinjer_f_r_familjecentrerad_f_rsamling_sve_?fr=sNDFlYTI4MjQwMg">Riktlinjer för en familjecentrerad församling</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">Församlingars lokala läroplaner</span></div><div><br></div><ul><li><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/hsrky_vasu_2018_sve?fr=sNjlhMzI4MjQwMg">Församlingarna i Helsingfors</a></li></ul><div><br></div><ul><li><a href="https://issuu.com/kirkonkasvatus/docs/f_rsamlingens_sm_barnspedagogik__pe?e=0">Pedersöre församling</a></li></ul>
<div><span style="font-size:16px;">Kyrkans småbarnspedagogik - Print</span></div><div><br></div><div>Du kan printa dokumentet genom att klicka på den högra musknappen, (ovanpå dokumentet). Du väljer ”Skriv ut” eller så kan du ladda ner dokumentet till din egen dator uppe i vänstra hörnet där det finns en pil”</div> issuu.com Kyrkans småbarnspedagogik - PRINT

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.