Terveydenhuoltolaki §29:-kuntouttava hoitotyö-mielenterve...
<div>Terveydenhuoltolaki §29:</div><div>-kuntouttava hoitotyö</div><div>-mielenterveyskuntoutujien avo- ja laitoshoito/kuntoutus</div><div>-päihdekuntoutujien katkaisu- ja vieroitushoito, korvaus- ja ylläpitohoito-</div><div>-kuntoutusohjaus</div><div>-kuntoutustutkimukset</div><div>-työ- ja toimintakyvyn arviointi</div><div>-fysio-, toiminta-, puhe- ja psykoterapia</div><div>-sopeutusmisvalmennus</div><div>-apuvälineet</div> Terveydenhuolto
<div>Yleiset sosiaalipalvelut (ensisijaisesti):</div><div>-sosiaalityö</div><div>-kasvatus- ja perheneuvonta</div><div>-koti- ja tukipalvelut</div><div>-asumispalvelut</div><div>-laitoshuolto</div><div>-perhehoito</div><div>-vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja työtoiminta</div><div>-toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi</div> Sosiaalitoimi
<div>-kuntouttava työtoiminta</div><div>-vammaispalvelut ja tukitoimet</div><div>-kehitysvammasten erityishuolto</div><div>-päihdehuolto</div><div>-omaishoidontukil</div><div>-astensuojelu</div><div>-toimeentulotuki</div><div>-vanhuspalvelu</div>
<div>-kuntoutusraha</div><div>-nuoren kuntoutusraha</div><div>-kuntoutustuki</div><div>-kuntoutusavustu</div><div>-vammaistuet</div><div>-erityishoitoraha</div><div>-eläkkeet</div><div>-eläkettä saavan hoitotuki</div><div>-vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu</div><div>-vaativa lääkinnällinen kuntoutus</div><div>-muu lääkinnällinen kuntoutus</div><div>-kuntoutuspsykoterapia</div><div>-ammatillinen kuntoutus, apuvälineet työhön ja opiskeluunkuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit</div><div>-kuntoutusmatkakorvausten korvaus</div> Kansaneläkelaitos
<div>www.mol.fi</div><div><br></div><div>ammatillisen kuntoutuksen palvelut ja tukitoimet, kuten:</div><div>- ammatinvalinnanohjaus</div><div>- kuntoutustutkimustyö- ja koulutuskokeilut</div><div>- työhönvalmennus</div><div>- ammatillinen koulutus</div><div>- työvoimaneuvonta</div><div>- elinkeinotuki</div> Te-keskus
<div>Työterveyshuoltolaki: </div><div><br></div><div>Työssä jaksamisen ja selviytymisen tukeminen</div> Työterveyshuolto
<div>Erilaiset yksityisten yritysten tuottamat palvelut, kuten:</div><div><br></div><div>- asumis- ja kotipalvelut</div><div>- perhehoitoa</div><div>- työtoimintaa</div><div>- laitoshuolto</div><div>jne.</div>
<div>- ammatillisen kuntoutuksen palvelut ja tukitoimet</div><div>- eläkkeet</div> työeläkelaitokset
<div>Perusopetuslaki 628/1998</div><div><br></div><div>- erityisopetus</div><div>- varhaiskasvatus ja päivähoitopalvelut</div> Opetustoimi
<div>Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 1184/1988</div><div><br></div><div>Sotilasvammalaki 404/1948</div><div><br></div><div>- sotainvalidien ja rintamaveteraanien avo-, päivä- ja laitoskuntoutusjaksot</div><div>- sotilastapaturmakorvaukset ja kuntoutus</div><div>- eläkkeet</div> Valtionkonttori
<div>- edunvalvonta</div><div>- erilaisia palveluja, kuten vertaistukihenkilötoiminta</div> Järjestöt
<div>erilaisia palveluja ja tukitoimia, esim. diakoniatyö</div> Seurakunta
<div>Nuorisolaki 72/2006</div><div><br></div><div>- kohdennettu nuorisotyö</div><div>- työpajatoiminta</div> Nuorisotoimi

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.