Remix of "TPACK"
De leraar wordt gezien als begeleider en coach van leerprocessen waarbij de leerling geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid opneemt. Een leraar die ICT in zijn lessen wil integreren moet deskundig zijn op zowel vakinhoud, als didactiek en ICT. Het TPACK-model (Technological Pedagogical & Content Knowledge) gaat uit van die specifieke deskundigheid van de leraar: zijn of haar vermogen om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen (inhoudelijke kennis), op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling (pedagogische kennis) met behulp van ICT (technologische kennis). Het is echter niet voldoende dat leraren beschikken over afzonderlijke kennis van ICT, didactiek en vakinhoud. Het gaat er juist om dat leraren leren begrijpen hoe de drie kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ICT met elkaar samenhangen in de complexe en dynamische context van hun onderwijs. De leraar moet hierbij keuzes kunnen maken over hoe ICT ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen. Tegelijkertijd helpt het TPACK-model leraren om kritisch na te denken over hun eigen kennis en de kennis die zij nodig (zouden moeten) hebben om ICT zinvol en bewust te kunnen integreren binnen bepaalde vakken met behulp van een bepaalde didactiek.
De leerkracht dient kennis te hebben van traditionele media alsook moderne media zoals het digibord, tablets, allerlei software en webtools, digitale camera, internet, sociale media, enz. ter ondersteuning van zijn lessen.
De leerkracht dient kennis te hebben van feiten, concepten, theorieën en procedures van zijn vakgebied(en) maar ook kennis van de manier waarop het vakgebied zich uitbreidt en ontwikkelt.
De leerkracht dient op de hoogte te zijn van de manier waarop leerlingen leren, (mis)concepties, de inzet van leermiddelen, wijze van evalueren, vormgeving klassenmanagement, lesvoorbereiding en -uitvoering. Met de combinatie van vakinhoudelijke en didactische kennis kunnen leraren leerlingen helpen complexe concepten te begrijpen.
TCK omvat de competenties die zich richten op kennis en vaardigheden met betrekking tot de technologie en de vakinhoud. Leerkrachten moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden en beperkingen van ICT (TK) waarmee ze hun vakinhoud (CK) willen overbrengen. Uiteraard staat altijd de gewenste leeropbrengst en het inhoudelijke lesdoel centraal.
TPK omvat de competenties die zich richten op de toepassing van ICT ter ondersteuning van de didactische aanpakken in een les.
PCK richt zich op de competenties die leerkrachten nodig hebben om hun vak vorm te geven en aan te passen op de lesinstructie.
Leren vindt altijd plaats in een specifieke context. De leraar moet rekening houden met de doelgroep en de situatie. Niet elke vorm van leren is voor elke leerling geschikt. Om ICT met succes toe te passen is kennis van vakinhoud, didactiek en technologie niet toereikend. Ook kennis van de doelgroep(en), de school, de infrastructuur en de omgeving is noodzakelijk. Beschikbaarheid van computers, laptops, tablets is essentieel maar ook (snelle) internetverbindingen maken deel uit van de ICT-infrastructuur. Er moet altijd rekening gehouden worden met de specifieke situatie waarin ICT geïntegreerd wordt (de randvoorwaarden).
ICT integreren in het onderwijs is een complex geheel. Naast het TPACK model in de context van een specifieke onderwijspraktijk, moet er ook rekening gehouden worden met de attitude van de leraren.
Clare Kilbane legt TPACK uit vimeo.com This video/enhanced podcast describes TPACK--a useful conceptual model for understanding the complex interplay of professional knowledge domains during a teacher's…
Tutorial met focus op PCK youtu.be Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
Tutorial met focus op TPK youtu.be Technological Pedagogical and Content Knowledge - TPACK by Mohamed Ibrahim 1 week ago / Creative Commons License: by sa This video was created by Dr. Mohamed...
Tutorial met focus op TCK youtu.be Technological Pedagogical and Content Knowledge - TPACK by Mohamed Ibrahim 1 week ago / Creative Commons License: by sa This video was created by Dr. Mohamed...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.