ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
padlet.com Διατροφή και Γεύσεις των Σερρών
www.timetoast.com A timeline created with Timetoast's interactive timeline maker.
konask.blogspot.gr "Συνομιλώντας με την ιστορία .."
prezi.com ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
docs.google.com Ταυτότητα του σεναρίου Τίτλος: Γεύση από τον τόπο μας Εκπαιδευτικό πρόβλημα: H ανάγκη των μαθητών να γνωρίσουν τον τόπο τους και να τον προβάλουν ως ταξιδιωτικό προορισμό Ομάδα στόχος: μαθητές κάθε ηλικίας από Δημοτικό μέχρι και Λύκειο Χρονική διάρκεια: κυμαίνεται από 10 ώρες μέχρι αρκετούς μήνες...
docs.google.com Παιδαγωγικό πλαίσιο Το παιδαγωγικό πλαίσιο αφορά τη σύνθεση μια τάξης που είναι ανομοιογενής ως προς το γνωστικό επίπεδο και με κίνητρα μάθησης διαφορετικά. Επομένως οι παιδαγωγικοί στόχοι υλοποιούνται με μέσα όπως: βιωματική δραστηριότητα μέθοδος project διάλογος ομαδοσυνεργατική μέθοδος αναζήτη...
docs.google.com Η αξιολόγηση του project Η αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια του project, αρχικά, για να εντοπιστούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και, στη συνέχεια, για να διαπιστωθούν ελλείψεις, λάθη, ανακρίβειες και να διορθωθούν (διαμορφωτική αξιολόγηση). Έπεται η τελική αξιολόγηση της διαδικασίας όλου του p...
docs.google.com Επιλογή περιβάλλοντος (αιτιολόγηση) Το Google+ αποτελεί το κύριο περιβάλλον δραστηριοποίησης των μαθητών. Η επιλογή του έγινε για τρεις βασικούς λόγους: Παρέχει τη δυνατότητα ανάρτησης ποικίλων ψηφιακών πόρων Επιτρέπει στους μαθητές να εργάζονται ομαδικά και μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου Αποτ...
docs.google.com Ο απολογισμός της ομάδας Google+